Bendrosios sąlygos

Kontaktinis pagrindinis biuras

+48 67 352 14 85

+48 67 352 59 85

sales.lt@timocom.com

1. Bendroji informacija

(1) Žemiau pateiktos sąlygos yra taikomos išimtinai visiems pristatymams ir paslaugoms, kurios yra susiję su šiais sutartiniais santykiais. Naudotojo prievolės ir įsipareigojimai taip pat yra neįpareigojantys, jei TIMOCOM jų akivaizdžiai neužginčija.

(2) TIMOCOM pasilieka teisę keisti ar papildyti šias sąlygas kiekvieno atsiskaitymo laikotarpio pabaigoje. TIMOCOM informuoja naudotoją apie tokius pakeitimus, įrašydama juos sąskaitos blanke arba platformoje. Sutikimas su pakeistomis sąlygomis yra laikomas suteiktu naudotojo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį, jei tai neprieštarauja šiems dokumentams. Jei sąskaita faktūra yra besąlygiškai apmokama, sutikimas laikomas suteiktu.

(3) Su sutartimi, sutarties papildymais ir pakeitimais susiję paaiškinimai turi būti pateikti raštu, kad būtų veiksmingi. Šalys susitaria, kad, kai trečiasis asmuo turi teisę naudoti programinę įrangą, kita šalis užtikrina leidimą šiam naudotojui gauti ir persiųsti TIMOCOM deklaracijas.

(4) Jeigu sutartyje yra minimi asmenys (pvz., naudotojai), jų paminėjimas taikomas abiem lytims - moterims ir vyrams.

2. Sutarties dalykas

TIMOCOM už periodiškai mokamą atlygį suteikia naudotojui teisę naudotis naudotojo platforma (licencija). Licencijos apimtis priklauso nuo individualių susitarimų. TIMOCOM gali naudotojui suteikti prieigą prie šios naudotojo platformos (platformos) savo nuožiūra per įdiegiamą programinę įrangą, naudotojo vardo ir slaptažodžio kombinaciją arba per naudotojo turimos techninės įrangos ir programinės įrangos aplinkos sąsają. Ši platforma yra valdoma serverio, prijungto prie interneto pagalba, ir gali būti pasiekiama išskirtinai prijungus prie interneto.

Serveriai gali būti nepasiekiami, kai TIMOCOM naudojami serveriai dėl techninių ar kitokių nuo TIMOCOM nepriklausančių priežasčių yra nepasiekiami arba TIMOCOM atlieka serverio profilaktiką, siekdami užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą, o prieigos prie serverio trukdžiai dėl šių priežasčių neišvengiami. TIMOCOM techninės priežiūros ir naujinimo darbus gali atlikti darbo dienomis iki 07:30 val. arba po 18 val. (CET / CEST) ir bet kuriuo laiku savaitgaliais.

(2) Jei TIMOCOM prieigą prie platformos naudotojui suteikia per programinę įrangą, visi veiksmai atliekami jo nuožiūra, pvz., prisijungimas internetu įvedus naudotojo vardą ir slaptažodį arba atsisiuntimas iš pagrindinio puslapio www.timocom.com, per „Apple®“ „App Store®“, „Google Play™“ ir kt. Programinės įrangos atsisiuntimas ir diegimas nėra TIMOCOM teikiamų paslaugų dalis. Tą, prisiimdamas visą atsakomybę, turi padaryti pats naudotojas.

(3) Naudotojas pats pasirenka, įsigyja ir naudoja reikalingą techninę bei programinę įrangą ir už ją atsako.

(4) TIMOCOM turi teisę daryti įvairius pakeitimus tobulindama ir optimizuodama savo produktus tiek, kiek to netrukdo pagrindiniai parametrai.

(5) TIMOCOM per platformą gali persiųsti naudotojui įspėjimus apie pasiūlymus, gautus pranešimus ar sandorius. TIMOCOM pasilieka teisę nuspręsti, koks bus tokių pranešimų kiekis, kiek laiko jie bus rodomi naudotojui ir saugomi atmintyje.

3. Teisė naudotis

(1) Šia sutartimi suteikta teisė taikoma tik individualiai numatytų prieigų skaičiui (TIMOCOM prieigos) prie TIMOCOM naudotojo platformos atitinkamame naudotojo įmonės filiale ir negali būti perduodama trečioms šalims arba kitiems filialams.

(2) Teisė naudotis taikoma tik su prekyba susijusiems konkretiems įvesties ir užklausos duomenims įvesti įprastomis verslo sąlygomis. Pateikta informacija privalo būti teisinga ir turi būti suteikta galimybė ją patikrinti TIMOCOM prašymu. Šių duomenų naudojimas žemiau išvardytais tikslais neleidžiamas:
a) nepageidaujami pranešimai, tokie kaip brukalai, masinės užklausos, bendro pobūdžio skelbimai ir pasiūlymai;
b) neteisėti tikslai, neteisinga, apgaulinga arba klaidinanti informacija; c) teisių, tokių kaip asmens teisės, intelektinės nuosavybės ar trečiųjų šalių privačios sferos pažeidimas; d) duomenų rinkinių sudarymas, ypač tokių, kurie leidžia sukurti kito naudotojo profilį;
e) programos kodo įvedimas, turintis įtakos terminalo įrenginio ar šios programinės įrangos funkcionalumui;
f) turinys, kuris trukdo ar kenkia TIMOCOM ar tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, raginimai boikotuoti, grandininiai laiškai, persekiojimas, grasinimai, įžeidinėjimai, šmeižtas, diskriminacija, neapykantos pareiškimai, žala verslui, seksualinio pobūdžio komentarai, žiaurumo, smurto ir nuogumo demonstravimas;
g) turinys, kuris pažeidžia galiojančius įstatymus arba visuomenės moralę, arba turinys, kurio naudotojas neturi teisės perduoti.

(3) Platformoje įdiegti duomenys gali būti gauti tik panaudojus jų eksporto ar spausdinimo funkcijas. Automatizuotam programinės įrangos naudojimui būtina gauti raštišką TIMOCOM sutikimą. Automatizuotam programinės įrangos naudojimui per sąsają, išorinę programinę įrangą, botus, rašmeną ar kitus įrankius, kurie skiriasi nuo įprastų naršyklių, tokių kaip, „Chrome™“, „Firefox®“ arba „Internet Explorer“, standartų, būtina gauti raštišką TIMOCOM sutikimą. Visiems TIMOCOM pasiūlymams, kurie suteikia teisę už nustatytą kainą neribotai naudotis platforma, taikomi sąžiningo naudojimo principai. Taikydami šiuos principus, TIMOCOM siekia užtikrinti sąžiningą ir kokybišką visų naudotojų patirtį. Dėl to, TIMOCOM pasilieka teisę imtis priemonių, reikalingų apriboti naudotojo teisę naudotis platforma, jei naudotojas TIMOCOM išteklius naudoja savo reikmėms taip, kad esamam serverio pajėgumui, pralaidumui ar atminties vietai yra daromas didelis neigiamas poveikis. Tokiais ribojimais gali būti, pavyzdžiui, užklausų ar sandorių per minutę konkrečioje paskyroje skaičiaus arba leidžiamos naudoti atminties vietos apribojimai ir pan.

(4) TIMOCOM turi teisę nutraukti naudotojo prieigą prie naudotojo skilties ir ištrinti duomenis, jei jie prieštarauja galiojančioms teisės normoms ar geros moralės principams. Tas pats pasakytina ir tada, kai programinės įrangos, programos ar TIMOCOM naudotojo platformos buvimas kelia pavojų naudotojui techniniu požiūriu.

(5) Jei naudotojas nesilaiko sutarties įsipareigojimų, ypač sutarties punktų 3 (1) ar (2), punkto 4 (1), punkto 5 (2), (4) arba (5) ar punkto 7 (2) arba (3), o taip pat jei po įspėjimo klientas ir toliau pažeidžia sutarties sąlygas, tokiu atveju TIMOCOM yra atleidžiami nuo sutartinių paslaugų teikimo įsipareigojimo („blokuojant“), bet pasilieka teisę reikalauti atlygio už suteiktas paslaugas.

(6) Bet kokio sutarties punktų 3 (1) ar (2), ar punktų 5 (2), (4) ar (5) pažeidimo atveju, naudotojas privalo sumokėti sutartinio dydžio baudą, kurią sudaro sutartas mokestis 12 mėnesių. Įrodymų siekiant sumažinti žalą pateikimas yra naudotojo atsakomybė.

3a. Teisė naudotis „TC Profile®“

(1) Pagal susitarimą, platforma naudotojui suteikia prieigą prie „TC Profile®“ duomenų bazės. Naudodamas šią duomenų bazę, naudotojas gali susirasti ir peržiūrėti trečiųjų šalių duomenis apie įmones.

(2) „TC Truck&Cargo®“ licencijos turėtojas taip pat gali pateikti duomenų bazėje savo įmonės duomenis trečiųjų asmenų peržiūrai. Prieiga prie išsamesnių kitų įmonių duomenų naudotojui suteikiama tik tada, kai jis pateikia išsamesnius duomenis apie savo įmonę.

(3) Duomenų bazė yra skirta naudotis įprasta apimtimi vykdant verslo veiklą. Duomenų bazės ar pagrindinių dalių kopijavimas yra draudžiamas ir saugomas autorių teisių.

(4) Informacija turi būti nuolat atnaujinama. TIMOCOM sužinojus, kad naudotojo suteikta informacija yra neišsami ar neteisinga, gali informuoti naudotoją apie šiuos netikslumus. Jeigu naudotojas per 7 dienas nuo gauto TIMOCOM pranešimo neužpildys ar nepataisys informacijos, tai TIMOCOM yra naudotojo įgaliotas, bet neįpareigotas, pataisyti ar atsakingai užpildyti informaciją naudotojo vardu, atsižvelgiant į oficialią įmonės informaciją ar įrašus esančius verslo registre.

(5) Jei punktai (3) ir (4) būtų pažeisti, TIMOCOM pasilieka teisę blokuoti naudotojo duomenis bei prieigą prie duomenų bazės.

(6) Sutartiniai santykiai prasideda nuo raštiško sutikimo arba pasirašius licencijos susitarimą. Sutartį galima nutraukti nenurodant priežasčių, abi šalis įspėjus likus 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3b. „TC Truck&Cargo®“ naudojimosi teisė

(1) Pagal susitarimą, platforma naudotojui suteikia galimybę pateikti transporto priemonių ir krovinių pasiūlymus bei ieškoti laisvų transporto priemonių ir siūlomų gabenti krovinių pasiūlymų, naudojant „TC Truck&Cargo®“ programą. Be to, platformoje naudotojai gali teikti ir tikrinti sandėliavimo pasiūlymus.

(2) Pasenusią informaciją reikia nedelsiant pašalinti. Duomenis reikia įvesti paprastai, nepaliekant papildomų tarpų ar kitų intonacinių ženklų bei tiksliai užpildant reikalingus įvesties laukelius. TIMOCOM pasilieka teisę pašalinti visus kriterijų ir (arba) 2 skyriaus 3 punkte pateiktų specifikacijų neatitinkančius duomenis.

(3) Sutartiniai santykiai prasideda nuo raštiško sutikimo arba pasirašius licencijos susitarimą. Sutartinius santykius bet kuri šalis gali nutraukti nenurodžiusi priežasčių, pateikdama raštišką įspėjimą iki kalendorinio mėnesio pabaigos likus 14 dienų. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties pateikdamos tinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3c. „TC eMap®“ naudojimosi teisė

(1) „TC eMap®“ leidžia pagal susitarimą perduoti duomenis žemėlapio rodymui ir maršruto apskaičiavimui internete. Visi žemėlapių vaizdai - kaip ir visų tradicinių žemėlapių - nuolat keičiasi ir niekada visiškai neatspindi esamos realybės. Todėl TIMOCOM neatsako už žemėlapių rodymo ir kitų duomenų tikslumo užtikrinimą. TIMOCOM paslaugų įsipareigojimai apsiriboja tik duomenų teikimu, apdorojimu ir pateikimu naudotojo vardu.

(2) „TC eMap®“ pateikiami iš trečiųjų asmenų gaunami duomenys ir informacija. TIMOCOM pasilieka teisę nutraukti sutartį dėl neteisingų arba nesavalaikių duomenų gavimo, nebent naudotojas įrodo TIMOCOM kaltę.

(3) Atliekant paiešką, „TC eMap®“ gali išdėstyti paieškos rezultatus pagal jų atstumą nuo įvestos vietovės ar pašto kodo. Tai reiškia, kad paieškos rezultatuose gali būti panašių pavadinimų arba keli tokie patys ženklinimai. TIMOCOM neatsako už tai, kad programa automatiškai ir teisingai pasirinktų norimą vietą. TIMOCOM taip pat neužtikrina susijusių duomenų tikslumo ir išsamumo, pvz., pašto kodų, gatvės pavadinimų ar kitos papildomos informacijos. Žemėlapiai nuolat keičiami pagal pažangiausias technologijas. Nesuteikiama jokių garantijų dėl informacijos apie žemėlapius ir klaidų ar kitų ypatybių išvengimo.

(4) Žemėlapių turinį ir kitus panašaus pobūdžio duomenis (palydovines nuotraukas, eismo apribojimus, svarbias lankytinas vietas ir kt.) teikia licencijų teikėjai. Žemėlapiai, susiję duomenys ir funkcijos yra saugomi pagal autorių teisių įstatymų nuostatas ir priklauso TIMOCOM ir (arba) jų licencijų teikėjams bei partneriams. Šią informaciją gina ir tarptautinių sutarčių keliami reikalavimai bei šalių, kurioje ji naudojama, įstatymai. TIMOCOM patvirtina naudotojui neperduodamą ir neišimtinę sublicenciją naudoti tokius žemėlapius TIMOCOM produktams tik naudotojo vidaus naudojimui. Naudotojui neleidžiama kopijuoti, išardyti, išimti ar keisti šių žemėlapių arba iš jų gaminti išvestinius produktus. Naudotojui neleidžiama iš dalies ar visiškai išimti šaltinio kodo, šaltinių failų ar bendros šių žemėlapių struktūros arba bandyti tai padaryti, šis draudimas taikomas rekonstrukcijai, sunaikinimui, dekompiliavimui ar kitiems būdams. Naudotojas negali naudoti šių produktų paslaugų teikimo įmonei ar kitais tikslais, kuriuos sudaro kitų asmenų ar subjektų žemėlapių tvarkymas. Naudotojas negauna jokių nuosavybės teisių, kurios visos lieka licencijos išdavėjų nuosavybe. Nuorodos į autorių teises, informacijos šaltinius ar nuosavybės nuostatas negali būti keičiamos, paslėptos ar pašalintos.

(5) Jei trečiųjų šalių tiekėjai padidina TIMOCOM kainas, kurios galiojo sutarties sudarymo metu, TIMOCOM pasilieka teisę atitinkamai naudotojams padidinti kainas, susijusias su apmokestinamomis licencijomis. Padidintos kainos įsigalioja likus 2 savaitėms iki pirmojo mėnesio po deklaracijos patvirtinimo. Jei per kalendorinius metus TIMOCOM „TC eMap®“ kaina padidėja daugiau nei 10 proc., naudotojas turi teisę per 2 savaites nuo pranešimo apie šį kainų padidinimą pasinaudoti išskirtine teise nutraukti sutartį.

(6) TIMOCOM pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu modifikuoti, plėsti, trinti ir keisti žemėlapių pateikimo bei duomenų elementų kategorijas, įskaitant žemėlapių pateikimo ir su tuo susijusių papildomų funkcijų savybes bei specifiką. TIMOCOM neprivalo atlikti techninės priežiūros, gedimų taisymo, korektūros („patch“), atnaujinimo („update“) arba tobulinimo („upgrades“) darbų.

(7) Papildomai galioja šios galutinio naudotojo sąlygos (HERE SERVICE TERMS

(8) Sutartiniai santykiai, susiję su licencijomis, kurios turi būti apmokestinamos, prasideda rašytiniu sutikimu arba licencijos sutarties pasirašymu. Sutartinius santykius bet kuri šalis gali nutraukti nenurodžiusi priežasčių, pateikdama raštišką įspėjimą iki kalendorinio mėnesio pabaigos likus 14 dienų. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties pateikdamos tinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3d. Teisė naudoti stebėjimo funkciją

(1) Pagal susitarimą, platforma naudotojui suteikia prieigą prie telematikos funkcijos, kuri naudotojui leidžia persiųsti palydovinius duomenis iš savo transporto priemonių, pvz., „Global Positioning Systems“ (GPS) sugeneruotus vietos duomenis iš navigacijos prietaisų ar kitų transporto priemonės sistemų jutiklių į TIMOCOM platformą (įkėlimas). Platformoje naudotojas šiuos duomenis gali naudoti neribotai. Jis juos taip pat gali pateikti kitų platformos naudotojų (peržiūrinčių asmenų) peržiūrai per nustatytą laiką. Be to, duomenis peržiūrintiems asmenims platforma suteikia galimybę matyti juos iš kitų naudotojų transporto priemonėse esančių telematikos sistemų, jei pastarieji suteikė atitinkamo lygio prieigos leidimą. Norint matyti šiuos duomenis, jų teikėjas su telematikos paslaugų teikėju turi pasirašyti sutartį dėl duomenų įkėlimo ir gauti „TC eMap®“ programos ar atitinkamos kitos programos licenciją, tinkamą žemėlapių, kuriuos palaiko TIMOCOM sąsaja („GPS Share“), peržiūrai.

(2) Tais atvejais, kai naudotojas duomenis peržiūrinčiam asmeniui suteikia teisę juos matyti savo transporto priemonės telematikos sistemoje, naudotojas įsipareigoja užtikrinti tinkamą tokių duomenų naudojimą nustatytu laikotarpiu, taikant pažangiausias technologijas. Naudotojas yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą ir laiku įvykdytą TIMOCOM duomenų persiuntimą.

(3) Jei 2 programinės įrangos naudotojai nėra susitarę dėl programinės įrangos naudojimo 1 skyriuje aprašytos procedūros kontekste, draudžiama naudoti ir apdoroti telematikos sistemų duomenis trečiųjų šalių transporto priemonėse, kurios nėra išnuomotos ar paskolintos nuolatiniam naudojimui. Nė vienas naudotojas neturi teisės įkelti duomenų iš subrangovų ir (arba) naudotojo vardu veikiančių šalių telematikos sistemų. Pažeidus šio skyriaus nuostatas, TIMOCOM turi teisę užblokuoti bet kurios susijusios telematikos sistemos duomenis.

(4) Naudotojas atsako už tai, kad funkcija būtų naudojama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Naudodamasis duomenų paieškos, apdorojimo ir naudojimo funkcijomis, naudotojas įsipareigoja laikytis visų galiojančių įstatymų, susijusių su duomenų apsauga. Telematikos duomenis galima naudoti tik susijusių transporto priemonių ir (arba) telematikos sistemų operacijų koordinavimui pagal nustatytą tokių paslaugų paskirtį. Šios paslaugos kontekste suaktyvintas telematikos sistemas draudžiama priskirti realiems žmonėms, nurodant vardus ir pavardes (pvz., vairuotojo vardą ir pavardę).

(5) Naudotojas sutinka, kad TIMOCOM įmonė platformoje fiksuotų, apdorotų ir naudotų duomenis (ypač padėties nustatymo duomenis). Naudotojas bet kuriuo metu ir ateityje gali anuliuoti savo sutikimą fiksuoti, apdoroti, saugoti ir naudoti telematikos duomenis, naudojant sistemos funkcijas. Sutikimo atšaukimas tokiu būdu neturi įtakos sutarties sąlygų galiojimui ir naudotojo įsipareigojimui atlikti mokėjimus. Naudotojas supranta, kad anuliavimo atveju, TIMOCOM gali panaikinti teisę toliau naudoti šios sistemos telematikos funkcijas. a) Naudotojas visus telematikos sistemą turinčius asmenis, prieš jiems ją pradedant naudoti, informuoja apie TIMOCOM įmonei suteiktą leidimą tvarkyti duomenis, apie tokių duomenų pobūdį, tikslą, sutikimo tvarkyti duomenis galiojimo trukmę, duomenų tvarkyme dalyvaujančias įmones ir duomenų persiuntimo nutraukimo apimtis. b) Įstatymų nustatyta tvarka naudotojas įsipareigoja gauti visų telematikos sistemą turinčių asmenų sutikimą ir užtikrinti, kad visi reikalingi sutikimai ar kitos teisinės priemonės (pvz., įmonių sutartys) būtų prieinamos rašytine forma. Naudotojas įsipareigoja visus reikalingus įrodymus saugoti dvejus metus nuo sutarties termino pabaigos, o originalius dokumentus, gavęs pareikalavimą, pateikti TIMOCOM.

(6) Naudotojas atsako už tai, kad funkcija būtų naudojama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Naudodamasis duomenų fiksavimo, tvarkymo ir naudojimo funkcijomis, duomenis peržiūrintis asmuo įsipareigoja laikytis visų galiojančių reikalavimų, susijusių su duomenų apsauga. Telematikos duomenis galima naudoti tik susijusių transporto priemonių ir (arba) telematikos sistemų operacijų koordinavimui pagal nustatytą tokių paslaugų paskirtį. Duomenis galima naudoti tik taip, kaip apibrėžta.

(7) Jeigu tikrintojas ar įrangos naudotojas pažeidžia galiojančias duomenų apsaugos nuostatas, ypač aukščiau esančias 4, 5 ir (arba) 6 pastraipas, TIMOCOM turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį su tikrintoju arba įrangos naudotoju. Tikrintojas arba įrangos naudotojas pareiškia, kad neturi TIMOCOM jokių pretenzijų, susijusių arba kylančių dėl tikrintojo arba įrangos naudotojo duomenų apsaugos nuostatų nesilaikymo, ypač dėl aukščiau esančių 4, 5 ir (arba) 6 pastraipų.

(8) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai TIMOCOM pateikia raštišką sutikimą arba pasirašo licencijos sutartį. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai abi šalys nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties pateikdamos atitinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3e. „TC eBid®“ naudojimosi teisė

(1) Platforma, jeigu nesusitarta kitaip, užtikrina naudotojui prieigą prie „TC eBid®“ naudotojo skilties, kur jis gali skelbti oficialius konkursus transporto ir logistikos srityje paties pasirinktai tikslinei grupei (konkursą paskelbusi įmonė) ar teikti pasiūlymus oficialiame konkurse (pasiūlymą teikiantis asmuo). Programa suteikia naudotojui galimybę apibūdinti pasiūlymus, surinkti, apdoroti ar perduoti pasiūlymus ruošiantis sutarties sudarymui savo atsakomybe.

(2) Pareiškėjo naudojimosi teisė įsigalioja iškart apmokėjus pirmąją TIMOCOM pateiktą sąskaitą faktūrą arba užtikrinus TIMOCOM prieigą prie programos.

(3) Kvietimas dalyvauti konkurse nėra įpareigojantis. Tai yra prašymas pateikti pasiūlymus, kuris neįpareigoja sudaryti sutarties. Šalis, kviečianti dalyvauti konkurse, primena, kad kainos pasiūlymas yra susijęs tik su paslaugomis, dėl kurių yra kviečiama dalyvauti konkurse. Galiojančią sutartį sudaryti galima tik tinkamai susitarus krovinių gabenimo paslaugas teikiančiai šaliai ir konkurso dalyviui.

(4) Siūlantis asmuo yra saistomas jo paties pateikto pasiūlymo 1 mėnesį po konkurso pabaigos.

(5) TIMOCOM pasilieka teisę išnagrinėti konkursų pasiūlymus per ne ilgiau kaip 2 pilnas darbo dienas nuo įrašo pateikimo dienos, taip pat pasiūlymų teikėjų pasiūlymus teisėtumo, išsamumo ir įtikinamumo atžvilgiu. Pasiūlymas laikomas neteisėtu, jei jis pažeidžia įstatymus ar bet kokius oficialius draudimus, trečiųjų šalių nuosavybės teises arba moralės nuostatas. Pasiūlymas laikomas neišsamiu, jei trūksta esminių sutarties dalių ar būtinos informacijos apie reikalingus leidimus ar licencijas vykdymui. Pasiūlymas yra laikomas neįtikinamu, jei jo pobūdis yra reklaminis arba jis yra susijęs tik su vienu pervežimu.

(6) Jei TIMOCOM nustato, kad konkursą paskelbusi įmonė ar pasiūlymą pateikęs asmuo retrospektyviai ar kitu būdu nesilaikė 5 pastraipoje išdėstytų nuostatų, TIMOCOM turi teisę ištrinti pasiūlymą iš naudotojo skilties, sustabdyti arba visai jo neskelbti bei pareikalauti vykdyti įsipareigojimus.

(7) TIMOCOM pasilieka teisę skelbti paraiškoje tik konkurso skelbiančios įmonės pasiūlymus, kurie turi bent vidutinišką žinomos kredito agentūros kredito reitingą ir dėl kurių nėra žinomų jokių aplinkybių, kurios konkrečiai keltų grėsmę finansiniam pasiūlymų tvarkymui. Vidutinis kredito reitingas atitinka daugiau kaip 300 Vokietijos „Creditreform“, „Euler Hermes Kreditversicherungs-AG“ B arba Europos „Coface AG“ R indeksą. Jei konkursą skelbiančios įmonės kredito reitingas pasiūlymo galiojimo laikotarpiu yra mažesnis arba lygus nurodytam arba, jei TIMOCOM sužino apie aplinkybes, kurios konkrečiai kelia pavojų vėlesniam pateikto pasiūlymo apmokėjimui, TIMOCOM gali kuo greičiau nutraukti pasiūlymą sužinoję apie pablogėjusį reitingą arba sustabdyti jo galiojimą, kol bus sutvarkytas ribotas kredito reitingas.

(8) TIMOCOM turi teisę imtis perduoti oficialiame konkurse pateiktus pasiūlymus arba reguliariai vertinti oficialų konkursą, siekdami, kad būtų įvykdyti jų reikalavimai, susiję su tuo konkursu.

(9) TIMOCOM pasilieka specialią skiltį techniniams klausimams, susijusiems su konkrečių potencialių konkurso dalyvių pasiūlymais. TIMOCOM pasilieka teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki laikotarpio, per kurį atsakymo laikotarpis pratęsiamas 1 darbo dienai. TIMOCOM taip pat pasilieka teisę ištrinti įrašus, kurie trukdo kitiems naudotojams, pvz.,
- jei nepateikia paaiškinimų į techninius klausimus, susijusius su konkrečiu kvietimu dalyvauti konkurse,
- yra reklaminio pobūdžio arba
- can discredit other participants.

(10) naudotojas yra atsakingas tik už visą jų pateiktą informaciją ir pasiūlymus pagal kvietimą dalyvauti konkurse, kurį TIMOCOM paskelbia arba persiunčia per programą. TIMOCOM neprisiima jokios atsakomybės dėl šios informacijos ar jų sudarytų sutarčių arba neatskleidimo sutarčių įvykdymo ir patys netampa sutarties partneriu. TIMOCOM neprisiima jokios atsakomybės dėl informacijos ir konkurso dalyvių veiksnumo, ypač jei jie buvo pakviesti konkursą paskelbusios įmonės prašymu.

(11) TIMOCOM pasilieka teisę ištrinti pateiktus asmenų pasiūlymus ar į juos neatsižvelgti, jei paaiškėja faktai, dėl kurių kyla grėsmė, kad pasiūlymą teikiantis asmuo negalės įvykdyti įsipareigojimų arba jam įstatymu ar administracine tvarka yra uždrausta vykdyti veiklą, dėl kurios paskelbtas konkursas. TIMOCOM taip pat gali ištrinti pateiktus asmenų pasiūlymus ar į juos neatsižvelgti, jei siūlantys asmenys pasiūlymus pateikė ne savo vardu arba ne savo sąskaita.

(12) Sutartiniai santykiai prasideda nuo raštiško sutikimo arba pasirašius licencijos susitarimą. Sutartį galima nutraukti nenurodant priežasčių, abi šalis įspėjus iki kalendorinio mėnesio pabaigos likus 14 dienų. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties pateikdamos tinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui. Taip pat sutartiniai santykiai gali būti grindžiami individualiu susitarimu, kuris automatiškai baigiasi pasibaigus pasiūlymo laikotarpiui, nereikalaujant oficialaus nutraukimo. Pasiūlymo teikėjo, kuris buvo pakviestas konkursą pateikusios įmonės dalyvauti konkurse, teisė baigiasi pasibaigus kvietimo dalyvauti konkurse terminui, kurį reikia atskirai nutraukti suteikiant naudojimosi teisę pagal esamą licencijos sutartį.

(13) TIMOCOM turi teisę padidinti naudojimosi mokestį, padidindami vartotojų kainų indeksą, kurį nustato ES Komisija dėl ES (HVPI) pagal ES reglamentus Nr. 1921/2001, pagrindas 2005 = 100 punktų (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), palyginti su indeksu, kuris egzistavo sudarant sutartį, iki to paties (perskaičiuoto procentais) santykio, nereikalaujant atskiros deklaracijos dėl TIMOCOM kainų pokyčio. Pakeitimai, apie kuriuos ES Komisija pranešė spalio mėnesį, yra lemiami. Pakeitimai įsigalioja nuo kitų metų sausio 1 d. Sumažinus vartotojų kainų indeksą, naudojimosi mokestis automatiškai sumažinamas iki to paties (perskaičiuoto procentais) santykio, kuris galioja nuo kitų metų sausio 1 d. Atitinkama kaina taikoma kaip fiksuota kaina 1 kalendoriniams metams. Reglamentas taikomas kasmet.

3f. Teisė naudotis sandėliavimo birža

(1) Platforma leidžia naudotojui, jeigu tai nurodyta sutartyje, siūlyti ir stebėti esamus sandėliavimo pasiūlymus. Pasiūlymai gali būti talpinami platformoje, taip pat viešai prieinamoje TIMOCOM svetainėje ir interneto puslapyje www.portatio.com.

(2) Pasenusią informaciją reikia nedelsiant pašalinti. Duomenis reikia įvesti paprastai, nepaliekant papildomų tarpų ar kitų intonacinių ženklų bei tiksliai užpildant reikalingus įvesties laukelius. TIMOCOM pasilieka teisę pašalinti visus kriterijų ir (arba) 2 skyriaus 3 punkte pateiktų specifikacijų neatitinkančius duomenis.

(3) Sutartiniai santykiai prasideda nuo raštiško sutikimo arba pasirašius licencijos susitarimą. Sutartinius santykius bet kuri šalis gali nutraukti nenurodžiusi priežasčių, pateikdama raštišką įspėjimą iki kalendorinio mėnesio pabaigos likus 14 dienų. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties pateikdamos atitinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3g. Teisė naudotis pranešimų siuntimo funkcija

(1) Pranešimų funkcijos dėka naudotojas gali pagal susitarimą naudotojo platformoje siųsti pranešimus kitam naudotojui, kuris yra prisiregistravęs, kad galėtų naudotis funkcija.

(2) Pranešimų funkcija nepakeičia bendrųjų viešųjų komunikacijos priemonių ir nėra skirta pagalbos ar avariniams skambučiams į kompetentingas institucijas ar įstaigas vykdyti.

3) Norint naudotis šia paslauga, reikia susikurti ir prižiūrėti naudotojo profilį. Nustačius pranešimų funkciją, naudotojas gali naudotojo platformoje nurodyti, kad yra pasiruošęs gauti pranešimus. Kiekvienas registruotas naudotojas yra atsakingas už siunčiamų pranešimų turinį. Naudotojų siunčiami pranešimai neatspindi TIMOCOM nuomonės. Taip pat TIMOCOM nesutinka su šiais pranešimais ir jie netampa jų nuosavybe.

4) Nustačius ir naudojant pranešimų funkciją, TIMOCOM renka, saugo ir tvarko naudotojo asmeninius bei techninius duomenis, pranešimus ir informaciją, kuri yra prieinama tretiesiems asmenims naudotojo profilyje. TIMOCOM šiuos duomenis naudoja šiais tikslais:
-Naudotojo tapatybės tikrinimas
-Sutartos paslaugos teikimas ir priežiūra
-Užtikrinimas, kad būtų laikomasi šių naudojimo sąlygų
-Naudotojo inicijuotų operacijų vykdymas
-Teisinių įsipareigojimų arba vykdytinų administracinių ar teisminių reikalavimų vykdymas.

5) TIMOCOM negarantuoja, kad šie pranešimai pasieks tikslą. Be to, TIMOCOM negarantuoja, kad asmuo, kuris tvirtina esąs pranešimo siuntėjas ar gavėjas, iš tiesų yra asmuo, kuris siunčia ar gauna pranešimą.

6) TIMOCOM pasilieka teisę, tačiau neprivalo tikrinti naudotojo pranešimų laikantis telekomunikacijų paslapties nuostatos, o šių nuostatų 3 (2) punkto pažeidimo atveju, neprivalo blokuoti šių pranešimų ar drausti naudotojo duomenis ar naudotojo prieigą prie pranešimų funkcijos.

(7) Naudodamasis pranešimų funkcija, naudotojas sutinka, kad pranešimas, išsiųstas naudojantis pranešimų funkcija, gali būti saugomas TIMOCOM serveryje laikantis telekomunikacijų paslapties nuostatos ne mažiau nei 3 mėnesius perdavimo pasirinktam naudotojui tikslu ir tai įgalina juos peržiūrėti pranešimą. TIMOCOM pranešimą serveryje saugos tol, kol jis nebus ištrintas visų naudotojų, dalyvaujančių susirašinėjime, prašymu, arba pasibaigus ne mažiau nei 3 mėnesių nuo pranešimo sukūrimo ir perdavimo terminui, jei nebus taikomi kiti teisiniai, teisminiai ar administraciniai reikalavimai, leidimai arba nurodymai. Pasibaigus minimaliam saugojimo periodui, naudotojas gali tikėtis, kad pranešimas bus ištrintas be papildomo įspėjimo.

(8) Bet kokio įsipareigojimo saugoti įrašus, susijusius su pranešimais, laikymasis yra naudotojo atsakomybė. Šiuo tikslu naudotojas gali naudotis spausdinimo funkcija, norėdamas išsaugoti pranešimus.

(9) Naudotojas yra atsakingas už pranešimų funkcijos naudojimą pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Naudotojas, naudodamasis duomenų paieškos, tvarkymo ir naudojimo paslaugomis pranešimų funkcijoje, įsipareigoja laikytis visų taikomų įstatymų, susijusių su duomenų apsauga, reikalavimų. Neleidžiama jokia kita šių duomenų naudojimo forma, išskyrus šį apibrėžtą tikslą. Naudotojas atleidžia TIMOCOM nuo visų pretenzijų, kurios kyla dėl sąlygų, susijusių su duomenų apsaugos įstatymais, nesilaikymo.

(10) Naudotojas gali bet kuriuo metu ir ateityje atšaukti savo sutikimą dėl pranešimų funkcijos pagalba renkamų, tvarkomų, laikomų ir naudojamų duomenų. Sutikimo atšaukimas tokiu būdu neturi įtakos sutarties sąlygų galiojimui ir naudotojo įsipareigojimui atlikti mokėjimus. Naudotojas pripažįsta, kad TIMOCOM tokio atšaukimo atveju nebegalės toliau sudaryti palankių sąlygų pranešimų funkcijos naudojimui.

(11) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai TIMOCOM pateikia raštišką sutikimą arba pasirašo licencijos sutartį. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai abi šalys nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties pateikdamos tinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3h. Teisė naudoti „TC Connect“ funkciją

(1) Jeigu nesusitarta kitaip, „TC Connect“ naudotojui suteikia galimybę nustatyti ryšį tarp naudotojo turimos transporto valdymo sistemos programinės įrangos (toliau - TVS) ir platformos. Šiuo atžvilgiu, „TC Connect“ atlieka sąsajos funkciją priemonėmis, kuriomis duomenys gali būti perduodami tarp naudotojo TVS ir platformos.

(2) Grafinė naudotojo sąsaja neįtraukta. Norint matyti platformos turinį, gali reikėti susitarti dėl papildomų licencijų.

(3) Naudotojo turimos TVS prijungimas prie sąsajos, o kartu ir platformos vykdomas naudotojo atsakomybe. Naudotojui TIMOCOM gali padėti pateikdami techninį sąsajos produkto aprašymą. Techninis produkto aprašymas nėra šios sutarties dalis. Neužtikrinama, kad techninis produkto aprašymas, neturint techninių žinių apie sąsajas, bus naudingas.

(4) Sutartiniai santykiai prasideda nuo raštiško sutikimo arba pasirašius licencijos susitarimą. Sutartinius santykius bet kuri šalis gali nutraukti nenurodžiusi priežasčių, pateikdama raštišką įspėjimą iki kalendorinio mėnesio pabaigos likus 14 dienų. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties pateikdamos tinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3i. Teisė naudotis „dokumentų tvarkymo paslauga“

(1) Kaip sutarta, informacijos bazė suteikia naudotojui prieigą prie „dokumentų tvarkymo paslaugos (DTP)“, kurią jis gali naudoti savo dokumentams į TIMOCOM informacijos bazę įkelti ir suteikti leidimą kitiems informacijos bazės naudotojams juos peržiūrėti. TIMOCOM pasilieka teisę riboti paslaugą, atsižvelgdami į dokumentų formą, apimtį ir skaičių.

(2) Naudotojo įkelti dokumentai bus laikomi ES šifruotu formatu. Informacijos atgavimas vyksta įgaliotajam naudotojui atliekant atsisiuntimą, kurio metu atgavimo teisė lieka naudotojui, įkėlusiam informaciją. Naudotojas, įkeldamas dokumentą, sutinka su TIMOCOM informacijos, esančios DTP, registravimu, tvarkymu ir naudojimu.

(3) DTP technologija ir funkcijos yra saugomos TIMOCOM ir jo leidėjų autoriaus teisių bei išskirtinės nuosavybės. Jie yra papildomai apsaugoti tarptautinių sutarčių ir kitų nacionalinių šalies, kurioje naudojami, įstatymų.

(4) TIMOCOM yra atleidžiami nuo paslaugų teikimo naudotojui, jei informacijos negalima pasiekti dėl priežasčių, atsiradusių dėl trečiosios šalies leidėjų ar nepriskirtų TIMOCOM neprieinanumo laikotarpiu, kurios tęsiasi ilgiau nei nurodyta šių Bendrųjų nuostatų ir sąlygų 2 skyriaus 1 punkte. Naudotojas nedelsiant turi būti informuotas apie bet kokį panašų sistemos išsijungimą ir atleistas nuo mokėjimo už tokius laikotarpius.

(5) Naudotojas pats turi priimti atsakomybę už savo DTP prisijungimo duomenų naudojimą ir susilaikyti nuo netinkamo jų naudojimo bei neįgaliotos prieigos prie informacijos pačiam ar padedant trečiajai šaliai bei nuo patekimo į platformos sistemas. Tokiais atvejais naudotojas turi sumokėti didesnę kainą, įskaitant bet kokias TIMOCOM patirtas išlaidas dėl infrastruktūros patikrinimų, už kuriuos naudotojas yra atsakingas. Naudotojas turi nedelsdamas informuoti TIMOCOM apie bet kokias trečiosios šalies prieigos prie produktų galimybes arba bet kokius žinomus ar įtariamus informacijos pažeidimus. Naudotojas privalo tęsti visus kitus susijusius bendradarbiavimo veiksmus nedelsdamas ir nekenkdamas TIMOCOM, ypač jei tai buvo nurodyta TIMOCOM ir reikalingų priemonių kaina yra priimtina.

(6) Prieš įkeldamas dokumentus, naudotojas privalo patikrinti, ar juose nėra pakenkti galinčios informacijos, naudodamas šiuolaikines apsaugos nuo kompiuterinių virusų programas, skirtas patikrinti, ar nėra kenksmingos kompiuterinės programos.

(7) Naudotojas turi teisę atšaukti sutikimą, suteiktą TIMOCOM DTP apdorotiems duomenims registruoti, tvarkyti, kaupti ir naudoti bet kuriuo metu, net ir atgaline data. Toks atšaukimas neturi įtakos galiojančios sutarties ar naudotojo mokėjimo įsipareigojimams vykdyti. Naudotojas pripažįsta, kad dėl tokio atšaukimo TIMOCOM gali nebeturėti galimybės toliau jam teikti DTP naudojimo paslaugos.

(8) Naudotojas yra atsakingas už dokumentų tvarkymą pagal informacijos saugojimo reikalavimus ir įsipareigoja paklusti visoms susijusioms informacijos apsaugos sąlygoms, pateiktoms galiojančiuose įstatymuose.

(9) Informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimo atveju, ypač pažeidus (8) pastraipą, TIMOCOM turės teisę nedelsdama nutraukti sutartį. Naudotojas atlygina TIMOCOM dėl visų pretenzijų, atsirandančių dėl duomenų apsaugos, sutartinių ar kitų teisinių nuostatų nesilaikymo.

(10) DTP nepakeičia elektroninio informacijos archyvo. TIMOCOM nekaupia dokumentų tikrinimo būdų neapibrėžtam laikotarpiui. Naudotojas turi prisiimti atsakomybę dėl sutikimo su bet kokiu saugomu įsipareigojimu, susijusiu su pranešimais. Naudojimo teisės galiojimo pabaigoje naudotojas privalo numatyti savo įkeltų dokumentų ištrynimą be įspėjimo.

(11) Sutartiniai santykiai prasideda nuo raštiško sutikimo arba pasirašius licencijos susitarimą. Sutartį galima nutraukti nenurodant priežasčių, abi šalis įspėjus iki kalendorinio mėnesio pabaigos likus 14 dienų. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties pateikdamos tinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3j. Teisė naudotis „GPS Share“

(1) Jei susitarta, „GPS Share“ funkcija naudotojui suteikia galimybę susieti savo programinę įrangą ir platformą. Šiuo atžvilgiu „GPS Share“ atlieka sąsajos funkciją, naudojant priemones, kuriomis duomenis galima persiųsti tarp programinės įrangos ir platformos. Atitinkamai galioja telematikos duomenų apsaugos nuostatos dėl „TC eMap®“ telematikos funkcijų (3-7 pastraipos).

(2) Grafinė naudotojo sąsaja neįtraukta. Norint matyti platformos turinį, gali reikėti susitarti dėl papildomų licencijų.

(3) Naudotojo turimos programinės įrangos prijungimas prie sąsajos ir prie platformos yra vykdomas atsakomybę prisiimant naudotojui. Naudotojui TIMOCOM gali padėti pateikdami techninį sąsajos produkto aprašymą. Techninis produkto aprašymas nėra šios sutarties dalis. Neužtikrinama, kad techninis produkto aprašymas, neturint techninių žinių apie sąsajas, bus naudingas.

(4) Sutartiniai santykiai prasideda nuo raštiško sutikimo arba pasirašius licencijos susitarimą. Sutartinius santykius bet kuri šalis gali nutraukti nenurodžiusi priežasčių, pateikdama raštišką įspėjimą iki kalendorinio mėnesio pabaigos likus 14 dienų. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties pateikdamos tinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3k. „TC Transport Order®“ naudojimosi teisė

(1) Naudotojas pagal susitarimą gali platformoje įkelti, redaguoti, persiųsti ir peržiūrėti su užsakymu susijusias deklaracijas ir dokumentus, reikalingus transportavimo sutarčiai su kita šalimi sudaryti. Šiuo tikslu naudotojas platformoje gali kurti šablonus, redaguoti formas ir komentuoti bei išsaugoti deklaracijas. TIMOCOM gali pateikti naudotojui sandorių suvestines.

(2) Kitos sutarties šalys taip pat gali naudoti platformą. Krovinių gabenimo paslaugų teikėjas gali pats sukurti išorinius kontaktus. Toks išorinis kontaktas neturės teisės platformos naudoti dokumentams ar deklaracijoms persiųsti.

(3) Dėl techninių priežasčių tam tikri duomenys formoje gali būti įvesti iš anksto. Numatytieji nustatymai nėra TIMOCOM rekomendacija. Naudotojas, prisiimdamas visą atsakomybę, šiuos duomenis gali koreguoti pagal savo poreikius. Formoje pateikiamos antraštės ir aprašymai gali priklausyti nuo platformos naudotojo pasirinktų kalbos nustatymų, todėl siuntėjo ir gavėjo deklaracijos gali skirtis. Šios antraštės ir aprašymai bei jų vertimai pateikiami siekiant padėti naudotojui pildyti formas ir nėra įpareigojančios TIMOCOM rekomendacijos. Naudotojai patys sprendžia, kaip interpretuoti antraštėse naudojamus terminus ir formose pateiktus aprašymus. Dokumento, pažymėto „įpareigojančiu“, numatytąją kalbą pasirenka formos kūrėjas.

(4) Naudotojas supranta, kad galiojanti sutartis su patvirtintomis teisėmis ir įsipareigojimais tarp susijusių šalių yra sudaroma pateikus su esminiais transportavimo komponentais susijusias deklaracijas.

(5) TIMOCOM gali padėti naudotojams laikytis saugojimo reikalavimų. TIMOCOM gali surinkti, išsaugoti ir sutvarkyti iki 10 metų laikotarpio duomenis, reikalingus operacijoms vykdyti. Naudotojas yra atsakingas už saugojimo reikalavimų vykdymą. TIMOCOM teikia duomenų eksportavimo funkciją, leidžiančią naudotojui atskirai saugoti duomenis. TIMOCOM pasilieka teisę apriboti sandorių saugojimui naudojamą įrenginio atminties talpą pagal šių sąlygų 3.3 punktą. Dėl papildomos atminties talpos tariamasi atskirai. Naudotojui pareikalavus prieigos prie išsaugotų duomenų ir (arba) jų atsisakius pasibaigus licencijos sutarties galiojimo laikotarpiui, TIMOCOM prieš suteikdami prieigą ar panaikindami duomenis turi teisę pareikalauti atlyginti išlaidas ir įvykdyti licencijavimo sutarčiai taikomus reikalavimus.

(6) Sutartiniai santykiai prasideda nuo raštiško sutikimo arba pasirašius licencijos susitarimą. Sutartį galima nutraukti nenurodant priežasčių, abi šalis įspėjus iki kalendorinio mėnesio pabaigos likus 14 dienų. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties pateikdamos tinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3l. 3l. Užklausų pateikimo naudojimosi teisė

(1) Pagal susitarimą naudotojas platformoje gali naudoti „Dalyvauti konkursuose“ funkciją, leidžiančią tikslinėms grupėms (krovinių gabenimo paslaugų teikėjams) pateikti atskirus krovinių užsakymus arba kainų pasiūlymus konkursuose (būti pasiūlymą teikiančiu asmeniu). Šios funkcijos dėka naudotojas gali aprašyti ir tvarkyti atskirus krovinių pervežimo užsakymus bei persiųsti ir teikti su jais susijusius kainų pasiūlymus.

(2) Tiksline grupe gali būti platformos naudotojai ir išoriniai kontaktai, kuriuos sukuria pats krovinių pervežimo paslaugų teikėjas.

(3) TIMOCOM pasilieka teisę riboti konkursui pateiktų pasiūlymų skaičių vienam pervežimo užsakymui. TIMOCOM taip pat gali riboti trukmę nuo pasiūlymo pateikimo iki numatytos pristatymo datos.

(4) Krovinių pervežimo pasiūlymas nėra įpareigojantis. Tai prašymas pateikti pasiūlymus, kuris neįpareigoja sudaryti sutarties. Krovinių pervežimo paslaugų teikėjas primena, kad kainos pasiūlymas yra susijęs tik su paslaugomis, dėl kurių yra kviečiama dalyvauti konkurse. Galiojančią sutartį sudaryti galima tik tinkamai susitarus krovinių pervežimo paslaugas teikiančiai šaliai ir pasiūlymą teikiančiam asmeniui.

(5) Pasenusius duomenis reikia nedelsiant pašalinti. Duomenis reikia įvesti paprastai, nepaliekant papildomų tarpų ar kitų intonacinių ženklų bei tiksliai užpildant reikalingus įvesties laukelius. TIMOCOM pasilieka teisę pašalinti visus kriterijų ir (arba) 2 skyriaus 3 punkte pateiktų specifikacijų neatitinkančius duomenis prieš tai neįspėjusi.

(6) Sutartiniai santykiai prasideda nuo raštiško sutikimo arba pasirašius licencijos susitarimą. Sutartį galima nutraukti nenurodant priežasčių, abi šalis įspėjus iki kalendorinio mėnesio pabaigos likus 14 dienų. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties pateikdamos tinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui. Konkurso dalyvio, kurį krovinių pervežimo paslaugų teikėjas pakvietė teikti siūlymą, naudojimosi teisė nutrūksta sudarius sutartį su vienu iš dalyvių, atskirai apie tai nepranešus. Naudojimosi teisė suteikiama pasirašius licencijos sutartį.

4. Atlygis už naudojimąsi

(1) Atlygis už naudojimąsi kaskart mokamas iš anksto naudojimosi laikotarpio pradžioje ir turi pasiekti TIMOCOM ne vėliau kaip trečią kiekvieno laikotarpio darbo dieną. Sąskaitos faktūros už papildomas TIMOCOM paslaugas apmokamos iškart. Visas apmokėjimo išlaidas padengia naudotojas, išskyrus teisinius reguliavimus vykdant mokėjimus per SEPA sistemą.

(2) Naudotojas neturi teisės gauti kompensacijos ar nevykdyti savo prievolių dėl priešinių reikalavimų, nebent tai būtų neginčijami ar teisinę galią turintys reikalavimai.

(3) Tuo atveju, jei naudotojas, kuriam buvo suteikta TIMOCOM nuolaida už tam tikrą atsiskaitymo periodą pagal nustatytą išankstinio apmokėjimo tvarką, nutraukia sutartį ar jos dalį, iki šio atsiskaitymo periodo pabaigos, pritaikyta išankstinio apmokėjimo nuolaida bus anuliuota atgaline data. Tokios pat taisyklės taikomos, jei dėl svarbių priežasčių sutartį nutraukia TIMOCOM.

(4) TIMOCOM, pasilieka teisę kasmet didinti licencijos mokestį vadovaudamiesi protingumo kriterijais, su sąlyga, kad kaina nėra konkrečiai apibrėžta atitinkamam periodui. Likus 4 savaitėms iki kainos pakėlimo, TIMOCOM raštiškai informuos apie tai. Jei kaina, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėja daugiau nei 5 proc., per 14 dienų nuo naujos kainos įsigaliojimo naudotojas turi teisę nutraukti sutartį. Nuolaidos netaikymas ar specialaus susitarimo laikotarpio pasibaigimas nėra laikoma kainos padidėjimu, kaip tai yra nurodyta šiame punkte. Jei TIMOCOM nepasinaudoja teise padidinti kainą vieną ar kelis kartus, tai nereiškia, kad jie tokios teisės atsisako. Išankstinis apmokėjimas nesuteikia kainos garantijos už iš anksto apmokėtą laikotarpį.

5. Vienodas požiūris, sublicencijos, saugomos teisės, duomenų apsauga

(1) Programa suteikia naudotojui prieigą prie naudotojo skilties kartu su kitais naudotojais, nesuteikiant jokios pirmenybės kitų naudotojų atžvilgiu.

(2) Ši licencijos sutartis nesuteikia teisės gauti sublicencijų ar perduoti su programine įranga įgytų duomenų arba naudojimo galimybių trečiosioms šalims; ypač ne programinės įrangos naudojimui dėl savo IT nuosavybės teisių. Programinė įranga ir jos šaltinio kodas yra saugomi autorių teisių įstatymo. Programinė įranga lieka TIMOCOM nuosavybe. Programinėje įrangoje gali būti kodų, kurie yra intelektinė trečiųjų asmenų nuosavybė arba nuorodų į juos. Šie kodai yra suteikti naudotojui pagal licencijų sutartis arba atitinkamų trečiųjų asmenų sąlygas. Naudotojas sutinka su šių licencijų sutarčių arba sąlygų galiojimu.

(3) Naudotojas privalo pranešti TIMOCOM apie visus jam žinomus šioje sutartyje numatytų naudojimosi taisyklių pažeidimus, padarytus trečiųjų asmenų, arba pagrįstus trečiųjų asmenų reikalavimus jo ar TIMOCOM atžvilgiu, kad galėtų nedelsiant pasinaudoti teisine gynyba.

(4) Naudotojas neturi teisės reguliariai konsultuoti dėl programinės įrangos technologijos, vėlesnių atnaujinimų ar kitų duomenų laikmenų ir ypač šaltinio kodo; keisti inžinierių, išardyti ar pakeisti programinę įrangą. Naudotojui draudžiama naudoti licencijuotą programinę įrangą tolesnei programinės įrangos technologijos plėtrai, pakeistoms versijoms ar kopijų paruošimui trečiųjų šalių bei kitų naudotojų, naudai. Kiekvienam nesusijusiam naudojimui, nors ir kopijų pagalba, pasitelkiant lygiagretų arba pakaitinį naudojimą įvairiose darbo vietose arba įvairių prekybos įmonių ir (arba) filialų naudai, reikia, kad būtų gautas raštiškas papildomų licencijų turėtojų sutikimas sumokant mokestį.

(5) Naudotojas turi pranešti TIMOCOM apie svarbius su įmone susijusius pasikeitimus arba įmonės prekybos registro pakeitimus iš karto po kreipimosi pakeitimams gauti. Tai susiję su teisinės formos ar adresų pasikeitimais, taip pat naujų ar paliekančių įmonę asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti įmonei bei yra registruoti įmonėje ir prekybos registre.

6) Naudotojas patvirtina, kad TIMOCOM gali jo techninius duomenis saugoti identifikavimo, priskyrimo, duomenų apsaugojimo ir jų persiuntimo kokybės gerinimo tikslais. Tai gali būti anonimiški, su galutiniu naudotojo prietaisu susiję duomenys, pvz., informacija apie naudojamą operacinę sistemą, ekrano skiriamąją gebą, naršyklę, procesoriaus ID ir procesoriaus greitį, fizinę atmintį bei MAC adresą ir duomenis, susijusius su asmens identifikavimu, pvz., IP adresą, prietaiso ID, srities DNA, diegimo kelią, naudoto vardą, kalbos nuostatas, slapukus ir telematikos duomenis. Be to, TIMOCOM saugo ir tvarko naudotojo registracijos prie TIMOCOM paskyros metu pateiktus duomenis, nurodomus kuriant platformoje naudojamą profilį, pvz., naudotojo vardą, pavardę, pareigas, kontaktinę informaciją, priskyrimą naudotojo įmonei ir kalbinius įgūdžius.

(7) Naudotojai pareiškia, kad jie sutinka, jog TIMOCOM saugos su jų verslu susijusius duomenis, siekdami sudaryti ir tvarkyti sutartį, bei gaus informaciją apie juos iš gerai žinomų kredito agentūrų.

(8) Naudotojas sutinka, kad TIMOCOM asmens duomenis perduotų filialams ar partnerių įmonėms, siekiant įvykdyti licencijos sutarties sąlygas ar naudotojo pateiktus paslaugų užsakymus. Šiuo metu duomenys pateikiami: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paryžius; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella, Barselona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Šios įmonės registruoja ir tvarko naudotojo duomenis tik TIMOCOM įmonės vardu ar jos nurodymu. Įmonės yra įsipareigojusios TIMOCOM laikytis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų. Asmens duomenis gali reikėti perduoti trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai ir (arba) nurodo viešosios institucijos ar teismo nutartys arba siekiant išvengti ar susidoroti su nusikalstama veika, arba išvengti šių licencijos nuostatų ir sąlygų pažeidimo. Duomenis, kurie nėra susiję su asmens tapatybe, pvz., anonimiškus arba trečiosioms šalims skirtus duomenis, reikalingus įvykdyti sutarties sąlygas, TIMOCOM gali saugoti, tvarkyti ir persiųsti trečiosioms šalims.

(9) Naudotojas bet kuriuo metu ir atgaline data turi teisę atsiimti ar apriboti sutikimą, suteiktą TIMOCOM registruoti, tvarkyti, saugoti ir naudoti asmens duomenis. Atšaukimą ar apribojimų pareiškimą galima pateikti:

TIMOCOM GmbH
\Duomenų apsauga
\Timocom Platz 1
\DE-40699 Erkrath

El. p.: datenschutz@timocom.com

Toks atšaukimas ar apribojimai neturi įtakos galiojančios sutarties sąlygoms ar naudotojo mokėjimo įsipareigojimams. Naudotojas supranta, kad dėl tokio atšaukimo ar apribojimo TIMOCOM gali panaikinti teisę naudotis platforma.

(1) TIMOCOM pabrėžia, kad pagal Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo (vok. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) 31 skyrių duomenys apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, susijusį su priklausančiomis gautinomis sumomis, atsirandančiomis iš sutartinių santykių, gali būti perduodami SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, iki to momento, kol sutartiniai santykiai gali būti nutraukti be įspėjimo dėl įsiskolinimo, o kompensacija už paslaugas nebuvo gauta nepaisant to, kad jos turėjo būti įvykdytos per nurodytą mokėjimo laikotarpį. Išsamesnę informaciją apie SCHUFA galima rasti adresu www.meineSCHUFA.de.

6. Garantija ir atsakomybė

(1) TIMOCOM užtikrina, kad platforma paruošta naudojimui susitarta apimtimi. Informacija, pateikta produkto aprašymuose, lankstinukuose ir naudotojo informacijoje, kuriuos pateikė TIMOCOM, yra neįpareigojančio pobūdžio. Kitokio pobūdžio TIMOCOM atsakomybė neegzistuoja. TIMOCOM neprisiima jokios atsakomybės dėl kitų naudotojų įvestų duomenų aktualumo, tikslumo ir išsamumo, taip pat dėl naudotojo programinės įrangos suderinamumo su IT aplinka arba naudojamais nuotoliniais duomenų ryšiais.

(2) Hipersaitų sudarymas ir informacija apie trečiųjų šalių tinklalapius, prieinamus iš TIMOCOM tinklalapio per hipersaitus, nėra sutartinių paslaugų dalis. Jie taip pat nėra skirti detaliau apibūdinti sutartinių paslaugų įsipareigojimus. Hipersaitai ar puslapiai, prieinami per šiuos hipersaitus, nėra nuolat kontroliuojami, todėl TIMOCOM neprisiima jokios atsakomybės už jų turinį ar tikslumą.

(3) TIMOCOM neatsako už žalą, kurią įvairūs naudotojai sukelia viena kitai dėl duomenų praradimo ar perdavimo klaidų arba kitu būdu. TIMOCOM neatsako už kenkėjišką programinę įrangą ar programų kodus (virusus, Trojos arklius, kirminus ir kt.), kurie yra atkuriami naudotojų platformoje arba perduodami jų pasiūlymo prieduose ar aprašymuose ir yra jų platinami. Naudotojas tiesiogiai atsako už tai, kad neperduotų tokios kenkėjiškos programinės įrangos.

(4) TIMOCOM įmonė nėra nei platformoje sutartį sudariusi partnerė, nei sutarties sudarymo tarpininkė ar susijusius paaiškinimus teikianti šalis. Dėl to TIMOCOM negarantuoja tinkamo tarp naudotojų sudarytų sutarčių tvarkymo ar ekonominės sėkmės. Naudotojas pats privalo tikrinti jam trečiųjų šalių pateiktų duomenų ir informacijos tikslumą. Platformoje siunčiami ar peržiūrimi naudotojų pranešimai nėra TIMOCOM pareiškimai ar nuomonės ir tai nereiškia, kad TIMOCOM su jais sutinka ar juos laiko nuosavybe. TIMOCOM negarantuoja, kad platformoje išsiųstas pranešimas ar įspėjimas pasieks paskirties vietą arba kad jį gaus ir perskaitys adresatas. Be to, TIMOCOM negarantuoja, kad asmuo, kuris tvirtina esąs pranešimo arba įspėjimo siuntėjas ar gavėjas, iš tiesų yra asmuo, kuris siunčia ar gauna pranešimą arba įspėjimą.

(5) Naudotojas atleidžia TIMOCOM nuo bet kokių įsipareigojimų, jei jis platformą įdiegia ne taip, kaip nurodyta šioje sutartyje. TIMOCOM atitinkamai sudaro tokius pat susitarimus su kitais naudotojais ir galimai (teikdami pirmenybę savo teisei į žalos atlyginimą) atmeta kitų naudotojų atžvilgiu pareikštus reikalavimus atlyginti žalą, siekiant atlyginti naudotojui padarytą žalą.

(6) Už duomenų neperdavimo ar klaidingo perdavimo grėsmę atsakingas naudotojas nuo to momento, kai duomenys išsiunčiami iš TIMOCOM kontroliuojamos srities.

(7) Šioje sutartyje nurodyti atsakomybės apribojimai ar išimtys dėl naudotojo padarytos žalos netaikomos šiais atvejais:
a) deliberate or gross negligent action by TIMOCOM or its agents,
b) the culpable breach of an essential contractual duty by TIMOCOM or its agents, whereby the achievement of the contractual purpose is put at risk,
c) TIMOCOM’s liability owing to malicious deceit or granting of a guarantee,
d) TIMOCOM’s liability according to mandatory law, such as for example the product liability act or
e) the statutory liability for injury to life, the body or health
by TIMOCOM or its agents.

(8) Jei naudotojas yra verslo asmuo / verslininkas, TIMOCOM atsakomybė apsiriboja žala, kuri yra proporcinga ir tipinė sutarties sąlygoms
: a) in the instances cited in the foregoing paragraph 7 a) in case of gross negligence by simple vicarious agents,
b) in the instances cited in the foregoing paragraph 7 b) in case of simple negligence.
For the loss of data, programmes and their restoration through use of the platform TIMOCOM shall only be liable in the cases of the aforementioned para. 7 lit. a) and b) insofar as this loss could not have been avoided by the user through appropriate contingency measures, such as regular data backup.

(9) „BETA“ arba „BETA versija“ vadinamą programinę įrangą visada sudaro nepilni produktai, susiję su jų kasdieniu naudojimu ir kurie, nors ir gali apimti visas pagrindines funkcijas, gali būti ribojami vykdymo, suderinamumo ir stabilumo atžvilgiu, kadangi patirtis rodo, kad iki oficialaus paskelbimo ar „paleidimo“ gali būti neįmanoma sumodeliuoti visų techninės ir programinės įrangos aplinkos ir (arba) naudojimo sąlygų. TIMOCOM suteikia „BETA“ programinę įrangą tik naudojimuisi be įsipareigojimo įsigyti išbandymo tikslu, kai naudotojai gali pranešti apie savo patirtį ir kai tokia informacija yra esminė proceso dalis. Nėra jokių garantijų dėl gamybos savybių ar rimtų defektų nebuvimo. Naudotojas pripažįsta, kad TIMOCOM negali būti laikomi atsakingi šiuo atžvilgiu, taip pat dėl ​​jokios sistemos prastovos, duomenų praradimo, defektų ir antrinių pažeidimų, atsiradusių dėl tokių defektų, taip pat dėl ​​prarastų pajamų. Prieš įdiegdamas ir naudodamas „BETA“ platformos komponentus, naudotojas privalo išsaugoti visų savo duomenų kopiją.

7. Skundai

(1) Jei TIMOCOM gauna informacijos, kad naudotojas pažeidė savo įsipareigojimus, kylančius iš krovinių vežimo sutarties ar šios sutarties, arba galiojančias teisės normas, esant jo kaltei (toliau - skundai), TIMOCOM turi teisę, bet ne pareigą perduoti šiuos skundus, nurodydami arba nenurodydami skundą pateikusio asmens, atitinkamam naudotojui arba, jį apklausę ir patikrinę, kitiems naudotojams.

(2) Naudotojas, dėl kurio pateiktas skundas („suinteresuotas asmuo“), yra įpareigotas pateikti pareiškimą apie skundą TIMOCOM dėl turinio ir atsakyti į skundą raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo pranešimo gavimo, arba bent pagrįsti galimą ilgesnį laiką, reikalingą pareiškimui pateikti.

(3) Jei naudotojui nepavyksta savo atsiliepime paneigti skunde pateiktų pretenzijų dėl įsipareigojimų pažeidimo, TIMOCOM turi teisę, bet ne pareigą įpareigoti naudotoją per savaitę pašalinti pažeidimą. Reikalavimo pašalinti pažeidimą apibrėžtumas laiko atžvilgiu nereikalingas, jei TIMOCOM tai nustato remdamiesi aplinkybėmis.

(4) Teisės, nurodytos pirmiau minėtose 2 ir 3 pastraipose, su teise į blokavimą ar nutraukimą egzistuoja tik TIMOCOM interesais. Jei TIMOCOM nepasinaudoja šiomis teisėmis, kitų naudotojų atsakomybė yra atmetama.

(5) TIMOCOM neprivalo tikrinti pateiktų skundų.

8. Išimtinis sutarties nutraukimas, licencijos trukmė, baigiamosios nuostatos

(1) Naudojimosi teisės trukmė priklauso nuo kiekvieno atveju individualiai suderinto modulio. Per nemokamą bandomąjį laikotarpį abi pusės turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį.

(2) Kiekviena sutarties šalis turi teisę į išimtinį sutarties nutraukimą, nesilaikant nutraukimo terminų, jei tam yra svarus pagrindas. Svarbi priežastis, dėl kurios TIMOCOM nutraukia sutartį be išankstinio įspėjimo, ypač jei:
a) naudotojas tampa nemokus arba yra nemokumo grėsmė,
b) bankroto bylos iškėlimas dėl naudotojo turto buvo atmestas, grąžintas nepatenkintas arba naudotojas turi pateikti patvirtinimą,
c) naudotojas pažeidžia šių sąlygų nuostatas, kurios kelia grėsmę sutartinio objekto pasiekimui arba suteikia teisę užblokuoti pagal 3 punkto 4 arba 5 papunkčius,
d) naudotojas yra skolingas sumą, kuri atitinka mokestį už naudojimąsi vieną mėnesį, ilgiau nei 14 kalendorinių dienų arba
e) the stakeholders' proportion in the user's company changes by 25% or more, or if the company is legally represented by other persons - according to the time of signing the agreement.
f) the user, its legal representatives or affiliates enters competition with TIMOCOM.

(3) Naudojimosi teisė galioja nuo tada, kai TIMOCOM įjungia paslaugą, iki sutartinių santykių pabaigos.

(4) Pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, naudotojas turi ištrinti programinę įrangą iš karto, išskyrus visas teises saugoti ir susilaikyti nuo bet kokio programinės įrangos naudojimo.

Jei naudotojas yra verslininkas, juridinis asmuo pagal viešąją teisę arba turi atskirą turtą pagal viešąją teisę, kaip apibrėžta 310 skyriaus 1 pastraipos 1 BGB sakinyje arba, jei jis neturi bendrosios jurisdikcijos vietos Vokietijoje, Diuseldorfas yra sutartinė vykdymo ir jurisdikcijos vieta. Taikytina Vokietijos teisė su išimtimis pagal JT konvenciją dėl tarptautinės prekybos. Taikytina Vokietijos teisė su išimtimis pagal JT konvenciją dėl tarptautinės prekybos.

(6) Jeigu TIMOCOM perduoda naudotojui šios sutarties arba sutarties sudėtinių dalių vertimą, o atitinkamame vertime yra prieštaravimų arba nukrypimų nuo versijos vokiečių kalba, pagrindinė ir teisiškai įpareigojanti lieka sutarties versija vokiečių kalba.

(7) Tuo atveju, jei kai kurios šių taisyklių nuostatos yra neveiksmingos, likusių nuostatų galiojimas nuo to nepriklauso. Negaliojančios nuostatos pakeičiamos galiojančiomis, kurios, kiek tai įmanoma, atitinka negaliojančių nuostatų tikslą.

Informacija: 2019-01-31

§1 Teikiamos paslaugos

1. 1. Įmonės TIMOCOM GmbH veikla skirta išimtinai teikti paramą užsakovui išieškant jam priklausančią gryną sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą. TIMOCOM savo nuožiūra pareikalaus iš skolininko pareikšti savo nuomonę ir (arba) sumokėti nesumokėtą sumą.

2. TIMOCOM neatsako už intervencijos sėkmę.

3. Skolininko įmokos, sumos užrašymai į kreditą arba atsiskaitymai kliringo būdu po įvykdytos intervencijos laikoma intervencijos sėkme, jei klientas per 2 savaites po pranešto mokėjimo termino įmonei TIMOCOM nepareikš, kad skola nebuvo padengta.

4. Klientas pasilieka sau teisę bet kuriuo laiku imtis papildomų priemonių skolai išieškoti.

§ 2 Atlyginimas

1. Sąskaita faktūra turi būti apmokėta iš karto po jos gavimo.

2. TIMOCOM gali iš skolininko gautais pinigais padengti savo pačios mokėjimo reikalavimus klientui (tarpbankiniai einamosios sąskaitos sandoriai).

3. TIMOCOM pasilieka teisę išieškoti sąskaitos faktūros sumą kartu su kitomis sąskaitomis faktūromis, jeigu verslo santykiuose jau yra kliento įgaliojimas inkasavimui TIMOCOM. Klientas įgalioja TIMOCOM išieškoti bet kokią neginčytiną sąskaitos faktūros sumą iš nurodytos sąskaitos.

§ 3 Trukmė

1. Klientas yra saistomas savo užsakymo 3 darbo dienas. Sutartis įsigalios, kai TIMOCOM priims užsakymą. Priėmimui nereikia jokios konkrečios formos, o užsakymą galima priimti netiesiogiai. Laikoma, kad susitarimas yra TIMOCOM priimtas, jei TIMOCOM gali įrodyti, kad per šį laiką jie susisiekė su Skolininku.

2. Klientas gali nutraukti užsakymą apie tai įspėjęs prieš 2 savaites. Jeigu jau buvo kreiptasi į Skolininką, klientas privalo ir toliau teikti informaciją apie mokėjimus susijusius su šiuo procesu, o TIMOCOM išsaugo teisę į atlyginimą pagal susitarimą.

3. Teisė nutraukti sutartį esant rimtiems prievolių pažeidimams iš anksto apie tai nepranešus galioja abiem pusėms ir toliau.

4. Jeigu po susisiekimo Klientas arba Skolininkas netenka arba praranda savo TIMOCOM kliento statusą, klientas ir TIMOCOM turi teisę vienpusiškai nutraukti sutartį. Tokiu atveju Sutartis bus laikoma nutraukta ateities atžvilgiu.

5. Jeigu intervencijos metu išaiškėtų, kad skolos išieškoti veikiausiai nepavyks, intervencija yra baigiama ir apie tai pranešama Klientui. Beviltiškai neišieškoma skola yra tada, kai ji yra užginčyta, perleista, nagrinėjama teisme ar apribota trečiųjų šalių teisėmis arba jei Skolininkas negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Tokiu atveju Sutartis bus laikoma nutraukta ateities atžvilgiu.

6. Klientas privalo teikti TIMOCOM atitinkamą informaciją. Jeigu TIMOCOM, nepaisant užklausimo, negaus reikiamos informacijos per 14 dienų, TIMOCOM turės teisę nutraukti užsakymo vykdymą ir imti administravimo mokestį arba iki to laiko patirtą atitinkamą sumą už veiksmingą intervenciją.

§4 Atsakomybė

1. TIMOCOM atsakomybė už žalą, kurią patyrė klientas sutarties vykdymo metu, apsiriboja šiais atvejais:
a) tyčinis ar rimtas aplaidumo veiksmas, kurį atliko TIMOCOM ar jų atstovai,
b) the culpable breach of an essential contractual duty by TIMOCOM or its agents, whereby the achievement of the contractual purpose is put at risk,
e) the statutory liability for injury to life, the body or health
by TIMOCOM or its agents.

2. Jei klientas yra verslininkas, TIMOCOM atsakomybė yra apribota taip, kad būtų atlyginta sutartyje numatyta ir tipiška žala:
a) ankstesnėje 1 a) dalyje nurodytais atvejais paprastų pavaldžių agentų aplaidumo atveju;
b) ankstesnėje 1 b) dalyje minėtais atvejais paprasto aplaidumo atveju.

3. Klientas atsako už tai, kad įsiskolinimas būtu mokėtinas ir neginčytinas bei kad TIMOCOM gautų visus reikalingus dokumentus ir informaciją. Atkreipiamas dėmesį į tai, kad klientas gali pareikalauti iš skolininko padengti TIMOCOM intervencijos išlaidas tik tuomet, jei pastarasis užvilkino mokėjimo terminą ir pagal galiojančias teisės aktus privalo įvykdyti šia nuostatą. Dėl šių išlaidų gražinimo užsakovas turi kreiptis tiesiogiai į Skolininką.

4. TIMOCOM pasilieka teisę visus dokumentus, kurių pagal įstatymus išsaugoti nebūtina, pasibaigus procesui sunaikinti.

§ 5 Kita

1. Visi susitarimai turi būti sudaryti rašytine forma.

2. Jeigu klientas nėra TIMOCOM naudotojas, Diuseldorfas yra vykdymo ir jurisdikcijos vieta. Taikoma Vokietijos teisė.

3. Jei viena iš sutarties nuostatų nustoja arba nustos galioti, visų kitų nuostatų arba susitarimų veiksmingumo tai nekeičia. Šalys įsipareigoja vietoj nebegaliojančių nuostatų susitarti dėl veiksmingų nuostatų, kurios būtų artimiausios nebegaliojančių nuostatų tikslui.

Informacija: 2014-10-01

Į viršų

Atverdami svetainę, sutinkate priimti slapukus analizės, pritaikyto turinio ir reklamos tikslais. Sužinokite daugiau