TimoCom Logo

JavaScript yra išjungta Jūsų naršyklėje.

Todėl šios interneto svetainės funkcijų asortimentas yra sumažintas. Jeigu norite padidinti naudojimo diapazoną ir patogiau naudotis, prašome savo naršyklės nustatymuose laikinai įjungti JavaScript programą.

TimoCom - Lietuvių -Bendrosios sąlygos (BS)

1. Bendrosios nuostatos

(1) Visiems iš šių sutartinių santykių atsirandantiems tiekimams ir prievolėms taikomos tik šios sąlygos. Vartotojo prievolės ir įsipareigojimai taip pat yra neprivalomi, jei TimoCom jų akivaizdžiai neužginčija.
(2) TimoCom pasilieka teisę kiekvieno atskaitinio laikotarpio pabaigoje šias sąlygas keisti arba papildyti. TimoCom informuoja naudotoją apie tokius pakeitimus, įrašydama juos sąskaitos blanke arba platformoje. Laikoma, kad vartotojas sutiko su pakeistomis sąlygomis, jei jis pakeitimų neužginčija per 1 mėnesį. Besąlygiškai apmokėjus sąskaitą taip pat laikoma, jog vartotojas sutinka su pakeitimais.
(3) Kad pradėtų galioti, paaiškinimai prie sutarties, papildymai ir jos pakeitimai turi būti pateikiami raštu. Šalys susitaria, kad, kai trečiasis asmuo turi teisę naudoti programinę įrangą, kita šalis užtikrina leidimą šiam naudotojui gauti ir persiųsti TimoCom deklaracijas.
(4) Jeigu sutartyje minimi asmenys (pvz., naudotojai), jų paminėjimas taikomas abiem lytims – moterims ir vyrams.

2. Sutarties dalykas

(1) TimoCom už periodiškai mokamą atlygį suteikia naudotojui teisę naudotis naudotojo platforma (licencija). Licencijos apimtis priklauso nuo individualių susitarimų. TimoCom gali naudotojui suteikti prieigą prie šios naudotojo platformos (platformos) savo nuožiūra per įdiegiamą programinę įrangą, naudotojo vardo ir slaptažodžio kombinaciją arba per naudotojo turimos techninės įrangos ir programinės įrangos aplinkos sąsają.   Ši platforma yra valdoma serverio, prijungto prie interneto, pagalba ir gali būti pasiekiama išskirtinai prijungus prie interneto. Serveriai gali būti nepasiekiami, kai TimoCom naudojami serveriai dėl techninių ar kitokių nuo TimoCom nepriklausančių priežasčių yra nepasiekiami arba TimoCom atlieka serverio profilaktiką, siekdamas užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą, ir prieigos prie serverio trukdžiai dėl šių priežasčių neišvengiami. Planinė profilaktiką ir įrangos atnaujinimus TimoCom stengsis pagal galimybes atlikti ne darbo metu. TimoCom darbo laikas yra nuo pirmadienio iki penktadienio 07.30 – 18.00 h (UTC +1).
(2) TimoCom gali suteikti naudotojui prieigą prie informacijos bazės savo nuožiūra kaip programinės įrangos atsisiuntimo būdą, pvz., per tinklalapį www.timocom.com Apple® programėlių parduotuvę, Google Play™ programėlių parduotuvę ar internetinę registraciją naudojant naudotojo vardą ir slaptažodį. Naudotojas gali naudoti jo prisijungimo duomenis, ypač Jam skirtas naudotojo ir prieigos teises, kaip tapatybės ir autentiškumo įrodymą. Prisijungimo vardas ir slaptažodis yra konfidencialūs, saugokite juos nuo pašalinių asmenų, kad užtikrintumėte tinkamą jų naudojimą. Programinės įrangos atsisiuntimas ir įdiegimas nėra dalis TimoCom teikiamų paslaugų, bet naudotojas gali tai atlikti nepriklausomai prisiimdamas atsakomybę.
(3) Vartotojas pats pasirenka, įsigyja ir pasijungia reikalingą technine ir programine įranga ir už ją atsako.
(4) TimoCom turi teisę daryti įvairius pakeitimus tobulindama ir optimizuodama savo produktus tiek, kiek tai nekliudo vykdyti pagrindiniai parametrai.

3. Naudojimosi teisė

(1) Šia sutartimi užtikrinama naudojimosi teisė suteikiama tik individualiai nustačius prieigų (TimoCom Accounts) prie TimoCom vartotojo skilties skaičių kiekvienam savarankiškam ar nesavarankiškam vartotojo filialui ir negali būti perduodama tretiesiems asmenims ar kitiems filialams.
(2) Naudojimo teisė taikoma tik konkrečių duomenų įvedimui ir paieškai atitinkančiai įprastai verslo veiklai. Pateikta informacija turi būti tikra ir turi būti suteikta galimybė patikrinti TimoCom prašymu.Šių duomenų naudojimas žemiau išvardytais tikslais neleidžiamas:
a) Nepageidaujami pranešimai, tokie kaip brukalai, masinės užklausos, bendro pobūdžio skelbimai ir pasiūlymai.
b) Nelegalūs tikslai, neteisinga informacija, apgaulė ar klaidinanti informacija.
c) Teisių pažeidimas, pvz., asmeninių, intelektinės nuosavybės ar trečiųjų asmenų privačių teisių pažeidimai.
d) Duomenų rinkinių nustatymas, ypač tų rinkinių, kurie leidžia sukurti kito vartotojo paskyrą.
e) Programos kodo įvedimas, kuris įtakoja galinio įrenginio funkcionalumą ar šią programinę įrangą.
f) Turinys, kuris trukdo ar kenkia TimoCom ar tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, raginimai boikotuoti, grandininiai laiškai, persekiojimas, grasinimai, įžeidinėjimai, šmeižtas, diskriminacija, neapykantos pareiškimai, žala verslui, seksualinio pobūdžio komentarai, žiaurumo, smurto ir nuogumo demonstravimas.
g) Turinys, kuris pažeidžia taikomus įstatymus arba visuomenės moralę, arba turinys, kurio naudotojas neturi teisės perduoti.
(3) Platformoje įdiegti duomenys gali būti išgaunami tik panaudojant jų perkėlimo ar spausdinimo funkcijas. Automatizuotam programinės įrangos naudojimui būtina gauti raštišką TimoCom sutikimą. Automatizuotam programinės įrangos naudojimui per sąsają, išorinę programinę įrangą, rašmeną ar kitus įrankius, kurie skiriasi nuo įprastų naršyklių, tokių kaip, Chrome™, Firefox® arba Internet Explorer, standartų, būtina gauti raštišką TimoCom sutikimą.
(4) TimoCom turi teisę nutraukti vartotojo prieigą prie vartotojo skilties ir ištrinti duomenis, jei jie prieštarauja galiojančioms teisės normoms ar geros moralės principams. Ta pati taisyklė taikoma, jei vartotojas sudaro techninių kliūčių programos ar vartotojo skilties veikimui.
(5) Jei naudotojas nesilaiko sutarties įsipareigojimų, ypač sutarties punktų 3 (1) ar (2), punkto 4 (1), punkto 5 (2), (4) arba (5) ar punkto 7 (2) ar (3), o taip pat jei po įspėjimo klientas ir toliau pažeidžia sutarties sąlygas, tokiu atveju TimoCom yra atleidžiamas nuo sutartinių paslaugų teikimo įsipareigojimo ("blokuojant"), bet pasilieka teisę reikalauti atlygio už suteiktas paslaugas.
(6) Bet kokio sutarties punktų 3 (1) ar (2), ar punktų 5 (2), (4) ar (5) pažeidimo atveju, vartotojas privalo sumokėti sutartinio dydžio baudą, sudarančią sutartą mokestį 12 mėnesių. Įrodymų dėl mažesnės žalos pateikimo yra vartotojo atsakomybė.

3a. Teisė naudotis TC Profile®

(1) Platforma užtikrina naudotojui pagal susitarimą prieigą prie duomenų bazės TC Profile®. Šioje duomenų bazėje naudotojas gali peržiūrėti kitų naudotojų duomenis.
(2) TC Truck&Cargo® licencijos vartotojas taip pat gali pateikti duomenų bazėje savo įmonės duomenis trečiųjų asmenų peržiūrai. Prieiga prie išsamesnių kitų įmonių duomenų vartotojui suteikiama tik tada, kai jis pateikia išsamesnius duomenis apie savo įmonę.
(3) Duomenų bazė skirtas naudotis įprastinėje verslo srityje ir tiek, kiek įprasta prekyboje. Duomenų bazės ar esminių dalų kopijavimas draudžiama ir yra saugoma autorinių teisių.
(4) Informacija turi būti nuolat atnaujinama ir aktuali. TimoCom sužinojus, kad naudotojo suteikta informacija yra nepilna ar neteisinga, gali informuoti naudotoją apie šiuos netikslumus. Jeigu naudotojas 7 dienų bėgyje nuo gauto TimoCom pranešimo nesugebės užpildyti ar pataisyti informacijos, tuomet TimoCom yra įgaliotas naudotojo, bet neįpareigotas, pataisyti ar atsakingai užpildyti informaciją naudotojo vardu, atsižvelgiant į oficialią įmonės informaciją ar įrašus esančius verslo registre.
(5) Jeigu punktai (3) ir (4) būtų pažeisti, TimoCom pasilieka teisę blokuoti vartotojo duomenis, o taip pat naudotojo prieigą prie duomenų bazės.
(6) Sutartiniai santykiai įsigalioja raštu sutikus su šia sutartimi arba ją pasirašius, ir juos abi šalys, nenurodydamos priežasčių, gali įprastine tvarka nutraukti kalendorinio mėnesio pabaigoje, pranešusios apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų . Sutarties galiojimo laikotarpis sudaro 1 mėnesį ir jis prasitęsia kaskart po 1 mėnesį, jeigu kuri nors iš šalių nenutraukia sutarties.

3b. TC Truck&Cargo® naudojimo teisė

(1) Platforma leidžia naudotojui – jeigu nesutarta kitaip – įvesti transporto priemonių ir krovinių pasiūlymus bei ieškoti siūlomo laisvo transporto ir krovinių skiltyje TC Truck&Cargo®.
(2) Neaktualus duomenys turi būti nedelsiant ištrinti. Visus duomenis privaloma be klaidų įvesti į tam numatytus įvedimo laukus, naudojant paprastą šriftą be specifinių simbolių ir be papildomų tuščių tarpų. TimoCom pasilieka sau teisę automatiškai ištrinti pasiūlymus, kurie neatitinka išvardintų kriterijų ar 3 dalies 2 punkte nurodytų sąlygų.       
(3) Sutartiniai santykiai įsigalioja raštu sutikus su šia sutartimi arba ją pasirašius, ir juos abi šalys, nenurodydamos priežasčių, gali įprastine tvarka nutraukti kalendorinio mėnesio pabaigoje, pranešusios apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų . Sutarties galiojimo laikotarpis sudaro 1 mėnesį ir jis prasitęsia kaskart po 1 mėnesį, jeigu kuri nors iš šalių nenutraukia sutarties.

3c. TC eMap® naudojimo teisė

(1) Jeigu sutarta, TC eMap® naudotojui suteikia galimybę internetu perduoti duomenis, skirtus žemėlapių peržiūrai ir maršrutų apskaičiavimui. Visi kartografiniai vaizdai – kaip ir bet kokie geografiniai žemėlapiai – turi būti nuolat keičiami ir niekada iki galo neatspindi tikrovės. Todėl TimoCom neužtikrina žemėlapių ir kitų duomenų teisingumo. TimoCom paslaugos – tai tik duomenų pateikimas naudotojui, jų apdorojimas ir atvaizdavimas.
(2) TC eMap® pateikiami iš trečiųjų asmenų gaunami duomenys ir informacija. TimoCom pasilieka teisę nutraukti sutartį dėl neteisingų arba nesavalaikių duomenų gavimo, nebent naudotojas įrodo TimoCom kaltę.
(3) Programa ieško tikslo pagal įvestą vietovės pavadinimą. Paieškos rezultatuose gali būti panašių pavadinimų arba keli tokie patys pavadinimai. TimoCom neatsako už tai, kad programa automatiškai teisingai išrinks pageidaujamą vietą. TimoCom neatsako ir už visų susijusių duomenų, pvz., pašto kodų, gatvių duomenų ar kitos papildomos informacijos teisingumą ir išsamumą. Žemėlapiai nuolat atnaujinami remiantis paskutiniais technikos laimėjimais. Atsakomybė už žemėlapių duomenų teisingumą, klaidų nebuvimą ir savybes neprisiimama.
(4) Žemėlapių medžiaga ir kiti panašūs duomenys (žemėlapiai) gaunami iš licencijų teikėjų. Žemėlapiai ir funkcijos saugomi autorių teisių įstatymais ir priklauso TimoCom ir (arba) jų licencijos teikėjams bei partneriams; juos saugo tarptautinės sutartys ir kiti šalies, kurioje jie naudojami, įstatymai. TimoCom suteikia naudotojui neperduodamą, neišskirtinę sublicenciją žemėlapių, kurie naudojami TimoCom gaminiuose, naudojimui tik savo vidaus reikmėms. Naudotojas neturi teisės kopijuoti, skaidyti, ištraukti, keisti žemėlapius ar kurti iš jų išvestinius gaminius. Naudotojas neturi teisės išvesti išeities kodą, išeities duomenis ar žemėlapių struktūrą pilnai arba dalimis, ir mėginti atlikti tokį išvedimą perkonstruojant, išardant, dekompiliuojant ar kitais būdais. Naudotojas neturi teisės naudoti gaminių paslaugoms teikti ar kitais tikslais, kuriems įgyvendinti žemėlapius turi apdoroti kiti asmenys ar skyriai. Naudotojas negauna nuosavybės teisių, – jos visa apimtimi lieka licencijos teikėjams. Žemėlapiuose ar ant jų esančios nuorodos į autorių teises, pradinius duomenis arba nuosavybės teises negali būti keičiamos, slepiamos arba šalinamos.
(5) Jeigu tretieji tiekėjai pakelia kainas TimoCom įmonei, nustatytas sutarties sudarymo metu, TimoCom pasilieka teisę atitinkamai pakelti kainas naudotojui. Kainų pakėlimas įsigalioja per 2 savaitės nuo pranešimo gavimo iki kito mėnesio 1-os dienos. Jeigu kainos už TC eMap® naudojimą padidėjimas TimoCom per kalendorinius metus viršija 10 %, naudotojas turi išskirtinę teisę per 2 savaites po pranešimo apie kainos padidinimą nutraukti sutartį.
(6) TimoCom pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada modifikuoti, plėsti, trinti ir keisti žemėlapių pateikimo ir duomenų elementų kategorijas, įskaitant žemėlapių pateikimo ir su tuo susijusių papildomų funkcijų savybes ir specifiką. TimoCom neprivalo atlikti techninės priežiūros, gedimų taisymo, korektūros („patch“), atnaujinimo („update“) arba tobulinimo („upgrades“) darbų.
(7) Papildomai galioja šios galutinio naudotojo sąlygos (HERE SERVICE TERMS
(8) Mokamų licencijų sutarties sąlygos įsigalioja po raštiško sutikimo arba pasirašius licencinę sutartį; abi pusės gali nutraukti sutartį nenurodydamos priežasčių likus 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutartis sudaroma ir galioja 1 mėnesio laikotarpiu, šis laikotarpis kaskart pratęsiamas 1 mėnesiui, jeigu kuri nors iš šalių nenutraukia sutarties.

3d. TC eMap® sekimo funkcijos naudojimo teisė

(1) Platforma suteikia naudotojui prieigą (jeigu sutarta) prie TC eMap® sekimo funkcijos, kuria naudojantis jis esamus savo automobilių duomenis, pvz., vietą pagal „Global Positioning Systems“ (GPS), iš esamų vietos nustatymo prietaisų gali įkelti („Upload“) į TimoCom naudotojų platformą ir juos ten be apribojimų stebėti pats, o kitiems programinės įrangos (žiūrovas „Viewer“) naudotojams leisti stebėti ribotą laiką. Be to, platforma suteikia galimybę žiūrintiems rodyti vietos nustatymo prietaisų duomenis kitų naudotojų automobiliuose, kai jiems suteikiama atitinkama prieiga. Būtina šios rodymo funkcijos sudėtinė dalis yra programos TC eMap® licencija bei sutartis su telematikos paslaugų teikėju dėl duomenų įkėlimo.
(2) Jeigu naudotojas sutiko, kad jo automobilio vietos nustatymo prietaisas siųstų duomenis žiūrintiems, jis įsipareigoja sutartu laikotarpiu esamo technikos lygio ribose šiuos duomenis teikti nuolat. Už teisingą ir savalaikį duomenų pateikimą TimoCom naudotojas atsako pats.
(3) Duomenų naudojimas ir svetimų automobilių, kurių naudotojas nenuomoja ilgam laikui arba jų neįsigyja išperkamosios nuomos būdu, apdorojimas vietos nustatymo prietaisuose draudžiamas, jeigu programine įranga nesinaudoja 2 naudotojai, turintys tam leidimą pagal aukščiau esančią pastraipą. Naudotojui ypač draudžiama įkelti duomenis į rangovų, jeigu jie reguliariai arba nuolat dirba naudotojui, vietos nustatymo prietaisus. Pažeidus šį punktą, TimoCom turi teisę užblokuoti atitinkamų vietos nustatymo prietaisų duomenis.
(4) Naudotojas atsakingas už programinės įrangos naudojimą laikantis duomenų apsaugos. Naudodamasis programine įranga rinkdamas, apdorodamas, naudodamas duomenis, naudotojas įsipareigoja laikytis visų susijusių duomenų apsaugos nuostatų pagal galiojančias teisės normas. Vietos duomenis galima išskirtinai naudoti tik automobilių, kurių vieta nustatyta, užduočiai koordinuoti, kaip ir vietos nustatymo prietaisai gali būti skirti tik darbo tikslams. Draudžiama prijungtus vietos nustatymo prietaisus darbo metu vadinti fizinių asmenų vardais (pvz., vairuotojo vardu).
(5) Naudotojas sutinka, kad TimoCom rinktų, apdorotų ir naudotų TC eMap apdorotus duomenis (ypač vietos duomenis). Naudotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą ateityje registruoti, apdoroti, saugoti ir naudoti programinės įrangos apdorotus duomenis (ypač vietos duomenis). Atšaukimas netaikomas sutarties galiojimui ir naudotojo mokėjimo įsipareigojimams. Naudotojui turi būti suprantama šio atšaukimo pasekmė, kad TimoCom greičiausiai nebegalės užtikrinti sekimo funkcijos naudojimo.
a) Naudotojas prieš naudojimą informuoja visus asmenis, pas kuriuos įrengtas vietos nustatymo prietaisas, apie TimoCom suteiktą sutikimą apdoroti duomenis, apdorojamų duomenų pobūdį, apdorojimo tikslą ir trukmę, duomenų apdorojime dalyvaujančias įmones ir galimybę nutraukti duomenų perdavimą.
b) Jeigu pagal naudotojui taikomus įstatymus reikalingas asmenų, pas kuriuos įrengtas vietos nustatymo prietaisas, sutikimas, naudotojas turi užtikrinti, kad visi būtini sutikimai arba pagal kitas teisės normas galimos alternatyvos (pvz., kolektyvinė sutartis) būtų pateikti raštu. Naudotojas 2 metus po sutarties pabaigos turi saugoti atitinkamus įrodymus ir TimoCom pareikalavus pateikti jų originalus.
(6) Žiūrintis naudotojas atsakingas už programinės įrangos naudojimą laikantis duomenų apsaugos. Naudodamasis programine įranga duomenų rinkimui, apdorojimui ir naudojimui, žiūrintis naudotojas įsipareigoja laikytis visų susijusių duomenų apsaugos nuostatų pagal galiojančias teisės normas. Vietos duomenis galima išskirtinai naudoti tik automobilių, kurių vieta nustatyta, užduočiai koordinuoti, kaip ir vietos nustatymo prietaisai gali būti skirti tik darbo tikslams. Bet koks duomenų naudojimas ne šiuo tikslu yra draudžiamas.
(7) Jeigu žiūrintis ar įrangos naudotojas pažeidžia duomenų apsaugos nuostatas, ypač aukščiau esančias pastraipas 4, 5 ir (arba) 6, TimoCom turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį su žiūrinčiu arba įrangos naudotoju. Žiūrintis arba įrangos naudotojas pareiškia, kad neturi TimoCom jokių pretenzijų, susijusių arba kilusių dėl žiūrinčio naudotojo arba įrangos naudotojo duomenų apsaugos nuostatų nesilaikymo, ypač dėl aukščiau esančių pastraipų 4, 5 ir (arba) 6.
(8) Sutartiniai apmokestinami santykiai įsigalioja raštu sutikus su šia sutartimi arba ją pasirašius TimoCom, ir juos bet kuri šalis, nenurodydama priežasčių, gali įprastine tvarka nutraukti kalendorinio mėnesio pabaigoje, pranešusi apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Sutartis sudaroma ir galioja 1 mėnesio laikotarpiu, šis laikotarpis kaskart pratęsiamas 1 mėnesiui, jeigu kuri nors iš šalių nenutraukia sutarties.

3e. TC eBid® naudojimosi teisė

(1) Platforma, jeigu nesusitarta kitaip, užtikrina naudotojui prieigą prie TC eBid® naudotojo skilties, kur jis gali skelbti oficialius konkursus transporto ir logistikos srityje paties pasirinktai tikslinei grupei (konkurso skelbėjas) ar teikti pasiūlymus oficialiame konkurse (siūlantis asmuo). Programa suteikia naudotojui galimybę apibūdinti pasiūlymus, surinkti, apdoroti ar perduoti pasiūlymus ruošiantis sutarties sudarymui savo atsakomybe.
(2) Pareiškėjo naudojimosi teisė įsigalioja iškart apmokėjus pirmąją TimoCom pateiktą sąskaitą arba užtikrinus TimoCom prieigą prie vartotojo Skilties.
(3) Užsakymo paskelbimas nėra privalomas pasiūlymas, tačiau kvietimas teikti pasiūlymus. Skelbiantis įsipareigoja pateikti išsamią ir tikslią informaciją apie paslaugos teikimą. Sutarties sudarymas yra tiesiogiai tarp paslaugų teikėjo ir paskelbusiojo, nedalyvaujant TimoCom.
(4) Siūlantis asmuo yra saistomas jo paties pateikto pasiūlymo 1 mėnesį po konkurso pabaigos.
TimoCom pasilieka teisę 2 darbo dienas tikrinti konkursui pateiktų paraiškų bei privačių asmenų pasiūlymų teisėtumą, išsamumą ir tikslumą. Pasiūlymas laikomas neteisėtu, jei jis prieštarauja galiojančioms teisės normoms, pažeidžia trečiųjų asmenų teises ar geros moralės principus. Pasiūlymas laikomas neišsamiu, jei nepateikta esminė informacija, pavyzdžiui, trūksta reikalingų leidimų ar licencijos. Pasiūlymas laikomas netiksliu, jei, pavyzdžiui, vyrauja pelno siekimas ar susijęs tik su pavienėmis transporto priemonėmis.
(6) Jei TimoCom nustato, kad konkurso skelbėjas ar siūlantis asmuo nesilaikė 5 pastraipoje išdėstytų taisyklių, nors pažeidimas padarytas ir vėliau, TimoCom turi teisę ištrinti pasiūlymą iš vartotojo skilties, sustabdyti arba visai jo neskelbti, tačiau turi teisę reikalauti įvykdyti įsipareigojimus.
(7) TimoCom įsipareigoja vartotojo skiltyje skelbti tik tokio konkurso skelbėjo pasiūlymus, kurio mokumą žinoma kredito įstaiga įvertino bent vidutiniškai ir apie kurį nėra žinoma aplinkybių, galinčių finansiškai pakenkti aptariant pasiūlymą. Vidutiniškas mokumo vertinimas yra, pavyzdžiui, didesnis nei 300 indeksas pagal Creditreform e.V. Vokietijoje vertinimą, „B“ pagal Euler Hermes Kreditversicherungs-AG arba „R“ pagal Coface AG Europoje vertinimą. Jei konkurso skelbėjo mokumo vertinimas per pasiūlymo terminą suprastėja, t.y., jo indeksas nukrinta žemiau minėtos vertės ar jos ekvivalento, arba TimoCom sužino apie aplinkybes, dėl kurių gali kilti grėsmė tolesniam pasiūlymo apmokėjimui, TimoCom gali pasiūlymą suspenduoti iškart, kai tik sumažėja konkurso skelbėjo mokumas arba iki tol, kol mokumas bus atkurtas.
(8) TimoCom turi teisę imtis perduoti oficialiame konkurse pateiktus pasiūlymus arba reguliariai vertinti oficialų konkursą, siekdama, kad būtų įvykdyti jos reikalavimai, susiję su tuo konkursu.
(9) TimoCom skiria tam tikrą skiltį klausimams, susijusiems su konkrečiu konkursu, kuriuos gali pateikti potencialūs siūlantys asmenys. Jei atsakymas nepateikiamas per 1 darbo dieną, TimoCom gali pratęsti konkursą tokiam laikui, kiek dienų buvo viršytas šis terminas. TimoCom taip pat gali ištrinti tokius įrašus, kurie gali kliudyti kitiems vartotojams, pavyzdžiui:
- nesusiję su konkrečiu konkursu ir neatsako į su juo susijusius klausimus,
- yra reklaminio pobūdžio arba
- gali diskredituoti kitus dalyvius
(10) Už visus duomenis ir oficialiame konkurse pateiktus pasiūlymus, kuriuos TimoCom skelbia ar platina vartotojo skiltyje, atsakingas tik vartotojas. TimoCom neteikia jokios garantijos dėl šių duomenų ar su jais susijusių įsigaliojusių sutarčių įvykdymo, arba konfidencialumo laikymosi ir netampa sutarties šalimi. TimoCom neteikia garantijų dėl pasiūlymą pateikusio asmens duomenų ar jo sugebėjimo įvykdyti įsipareigojimus, ypač, jei tokie duomenys buvo įtraukti konkurso skelbėjo pageidavimu.
(11) TimoCom pasilieka teisę ištrinti siūlančiųjų asmenų pasiūlymus ar nekreipti į juos dėmesio, jei paaiškėja faktai, dėl kurių kyla grėsmė, kad siūlantysis asmuo negalės įvykdyti įsipareigojimų, pavyzdžiui, jam įstatymu ar administracine tvarka uždrausta vykdyti veiklą, dėl kurios paskelbtas konkursas. TimoCom taip pat gali ištrinti siūlančiųjų asmenų pasiūlymus ar nekreipti į juos dėmesio, jei siūlantys asmenys pasiūlymus pateikė ne savo vardu ar jei jie veikia ne savo sąskaita.
(12) Sutartiniai santykiai įsigalioja raštu sutikus su šia sutartimi arba ją pasirašius, ir juos abi šalys, nenurodydamos priežasčių, gali įprastine tvarka nutraukti kalendorinio mėnesio pabaigoje, pranešusios apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų . Sutarties galiojimo laikotarpis sudaro 1 mėnesį ir jis prasitęsia kaskart po 1 mėnesį, jeigu kuri nors iš šalių nenutraukia sutarties. Alternatyvus būdas nutraukti sutartį yra jos sudarymas vienam kartui, tuomet sutarties galiojimas baigiasi kartu su konkursu, be atskiro pranešimo. Siūlančiojo asmens, kurį konkurso skelbėjas pakvietė deryboms, naudojimosi teisė baigiasi pasibaigus konkursui (nereikalingi atskiri nutraukimo formalumai) arba pasibaigus naudojimosi teisei pagal licencinę sutartį.
(13) TimoCom turi teisę padidinti naudojimosi mokestį, jei padidinamas ES Komisijos (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) nustatytas ES vartotojų kainų indeksas (HVPI) pagal ES Reglamentą Nr. 1921/2001. Baziniu laikotarpiu 2005 m. šis indeksas lygus 100 procentų. Jei šis indeksas padidinamas palyginus su indeksu, galiojusiu sutarties sudarymo momentu, TimoCom turi teisę tiek pat (procentiniu santykiu) padidinti minėtą mokestį, specialiai apie tai nepranešdama. Svarbus yra pakeitimas, apie kurį ES Komisija skelbia spalio mėnesį. Šis pakeitimas įsigalioja nuo ateinančių metų sausio 1 dienos. Jei vartotojų kainų indeksas sumažėja, nuo ateinančių metų sausio 1 dienos atitinkamu procentiniu santykiu automatiškai sumažinamas ir naudojimosi mokestis. Dabartinė kaina kaip fiksuota galioja vienus kalendorinius metus. Taisyklė taikoma kasmet.

3f. Sandėliavimo biržos naudojimo teisė

(1) Platforma leidžia naudotojui - jeigu tai nurodyta sutartyje - siūlyti sandėliavimo pasiūlymus ir stebėti esamus sandėliavimo pasiūlymus. Pasiūlymai gali būti talpinami per platformą, taip pat per viešai prieinamą TimoCom svetainę ir per interneto puslapį www.portatio.com.
(2) Pasenusius duomenis būtina nedelsiant ištrinti. Išsamūs, paprastu šriftu be papildomų tuščių tarpų ar kitų tik dėmesiui atkreipti tinkančių ženklų, ir teisingi duomenys turi būti įvedami tam numatytuose laukeliuose. TimoCom pasilieka teisę automatiškai ištrinti duomenis, kurie neatitinka šių kriterijų, ypač 3 punkto 2 pastr. nuostatų.
(3) Sutartiniai santykiai įsigalioja raštu sutikus su šia sutartimi arba ją pasirašius, ir juos bet kuri šalis, nenurodydama priežasčių, gali įprastine tvarka nutraukti kalendorinio mėnesio pabaigoje, pranešusi apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Sutartis sudaroma ir galioja 1 mėnesio laikotarpiu, šis laikotarpis kaskart pratęsiamas 1 mėnesiui, jeigu kuri nors iš šalių nenutraukia sutarties.

3g. Naudojimosi pokalbių programos taisyklės

(1) Pranešimų funkcijos dėka naudotojas gali, pagal susitarimą, naudotojo platformoje siųsti pranešimus kitam naudotojui, kuris yra prisiregistravęs, kad galėtų naudotis funkcija.
(2) Pranešimų funkcija nėra bendrųjų viešųjų komunikacijos priemonių pakaitalas, be to, netinka pagalbos ar avariniams skambučiams į kompetentingas institucijas ar įstaigas.
(3) Norint naudotis šia paslauga, reikia susikurti paskyrą ir ją palaikyti. Nustačius pranešimų funkciją, naudotojas gali naudotojo platformoje nurodyti, kad yra pasiruošęs gauti pranešimus. Kiekvienas registruotas naudotojas yra atsakingas už siunčiamų pranešimų turinį. Naudotojų siunčiami pranešimai neatspindi TimoCom nuomonės, be to, TimoCom nesutinka su šiais pranešimais, pranešimai netampa TimoCom nuosavybe.
(4) Nustačius ir naudojant pranešimų funkciją, TimoCom renka, saugo ir apdoroja naudotojo asmeninius ir techninius duomenis, pranešimus bei informaciją, kuri yra prieinama tretiesiems asmenims vartotojo paskyroje. TimoCom šiuos duomenis naudoja šiais tikslais:

  • Naudotojo tapatybės patvirtinimas.
  • Paslaugų, dėl kurių susitarta, tiekimas ir palaikymas.
  • Šių naudojimosi sąlygų laikymosi užtikrinimas.
  • Transakcijų, kurias inicijavo naudotojas, įvykdymas.
  • Teisinių įsipareigojimų ar vykdytinų oficialių ar teismo reikalavimų vykdymas.

(5) TimoCom negarantuoja, kad šie pranešimai pasieks tikslą. Be to, TimoCom negarantuoja, kad asmuo, kuris tvirtina esąs pranešimo siuntėjas ar gavėjas, iš tiesų yra asmuo, kuris siunčia ar gauna pranešimą.
(6) TimoCom pasilieka teisę, tačiau neprivalo tikrinti naudotojo pranešimų laikantis telekomunikacijų paslapties nuostatomis, o šių nuostatų 3 (2) punkto pažeidimo atveju, neprivalo blokuoti šių pranešimų ar drausti naudotojo duomenis ar naudotojo prieigą prie pranešimų funkcijos.
(7) Naudodamasis pranešimų funkcija, naudotojas sutinka, kad pranešimas išsiųstas naudojantis pranešimų funkcija, gali būti saugojamas TimoCom serveryje laikantis telekomunikacijų paslapties nuostatomis ne mažiau negu 3 mėnesius perdavimo pasirinktam naudotojui tikslu, o tai įgalina juos pranešimą peržiūrėti. TimoCom pranešimą serveryje saugos tol, kol jis nebus ištrintas, kai to paprašys visi naudotojai, dalyvaujantys susirašinėjime, arba ne mažiau negu 3 mėnesius nuo pranešimo sukūrimo ir perdavimo termino pasibaigimo, nebent kiti teisiniai, teismo ar oficialūs reikalavimai, leidimai ar nurodymai yra taikomi. Pasibaigus minimaliam saugojimo periodui, naudotojas gali tikėtis, kad pranešimas bus ištrintas be papildomo įspėjimo.
(8) Bet kokio įsipareigojimo saugoti įrašus, susijusius su pranešimais, laikymasis yra naudotojo atsakomybė. Šiuo tikslu naudotojas gali naudotis spausdinimo funkcija siekiant išsaugoti pranešimus.
(9) Naudotojas yra atsakingas už pranešimų funkcijos naudojimą pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Naudotojas naudodamasis duomenų paieškos, apdorojimo ir naudojimo paslaugomis pranešimų funkcijoje, įsipareigoja laikytis visų taikomų įstatymų, susijusių su duomenų apsauga, reikalavimų. Neleidžiama jokia kita šių duomenų naudojimo forma, išskyrus šį apibrėžtą tikslą. Naudotojas atleidžia TimoCom nuo visų pretenzijų, kurios kylą iš sąlygų susijusių su duomenų apsaugos įstatymais, nesilaikymo.
(10) Naudotojas gali bet kuriuo metu, ir ateityje, atsiimti savo sutikimą dėl pranešimų funkcijos duomenų surinkimo, apdorojimo, laikymo ir naudojimo. Jeigu sutikimas atšaukiamas tokiu būdu, tai neturi įtakos sutarčiai ir naudotojo įsipareigojimui atlikti mokėjimus. Naudotojas pripažįsta, kad TimoCom, tokio atšaukimo atveju, nebegalės toliau sudaryti palankių sąlygų pranešimų funkcijos naudojimui.
(11) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai TimoCom pateikia raštišką sutikimą arba pasirašo licencijos sutartį. Šie santykiai gali būti tinkamai nutraukiami, kai abi šalys nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties terminas yra 1 mėnuo ir yra pratęsiamas 1 mėnesiui, jeigu nė viena šalis jos nenutraukia pateikus tinkamą įspėjimą.

3h. TC Connect

(1) Jeigu nesusitarta kitaip, TC Connect naudotojui suteikia galimybę nustatyti ryšį tarp naudotojo turimos transporto valdymo sistemos programinės įrangos (toliau: TVS) ir Platformos. Šiuo atžvilgiu, TC Connect atlieka sąsajos funkciją priemonėmis, kuriomis duomenys gali būti perduodami tarp naudotojo TVS ir platformos.
(2) Grafinė naudotojo sąsaja neįtraukiama. Siekiant rodyti platformos turinį, gali būti reikalaujama susitarti dėl papildomos licencijos.
(3) Naudotojo turimos TVS prijungimas prie sąsajos, o kartu ir platformos, vykdomas naudotojo atsakomybe. TimoCom gali padėti naudotojui suteikdamas sąsajos techninį produkto aprašymą. Techninis produkto aprašymas nėra šios sutarties dalis. Garantija, kad techninis produkto aprašymas yra naudingas be techninių žinių apie sąsajas, nesuteikiama.
(4) Sutartiniai santykiai prasideda nuo raštiško sutikimo arba pasirašius licencijos susitarimą. Bet kuri šalis gali nutraukti sutartinius santykius pateikus raštišką įspėjimą nenurodant priežasčių prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties terminas yra 1 mėnuo ir yra pratęsiamas 1 mėnesio laikotarpiui, jeigu šalys nenutraukia sutarties pateikusios tinkamą įspėjimą.

3i. Teisė naudoti "dokumentų valdymo paslaugą"

(1) Kaip sutarta, informacijos bazė suteikia naudotojui prieigą prie ,,dokumentų valdymo paslaugos" (DMS), kurią jis gali naudoti savo dokumentų įkėlimui į TimoCom informacijos bazę ir suteikti leidimą kitiems informacijos bazės naudotojams juos peržiūrėti. TimoCom pasilieka teisę riboti paslaugą, atsižvelgdamas į dokumentų formą, apimtį ir jų skaičių.
(2) Naudotojo įkelti dokumentai bus laikomi ES šifruotu formatu. Informacijos atgavimas vyksta per įgalioto naudotojo atsisiuntimą kurio metu atgavimo teisė lieka naudotojui, įkėlusiam informaciją. Naudotojas, įkeliant dokumentą, sutinka su TimoCom informacijos, esančios DMS, fiksavimu, apdorojimu ir naudojimu.
(3) DMS technologija ir funkcijos yra saugomos TimoCom ir jo leidėjų autorinių teisių ir išskirtinės nuosavybės. Jie yra papildomai apsaugoti tarptautinių sutarčių ir kitų nacionalinių šalies, kurioje jie naudojami, įstatymų.
(4) TimoCom turėtų būti atleistas nuo paslaugų teikimo naudotojui, jei informacija negali būti pasiekta dėl priežasčių, sukeltų trečiosios šalies leidėjų, ar nepriskirtų TimoCom asmenų neprieinamumo laikotarpiu, kurie tęsiasi ilgiau nei nurodyta šių Bendrų nuostatų ir sąlygų skyriuje 2 (1). Naudotojas nedelsiant turi būti informuotas apie bet kokį panašų sistemos išsijungimą ir atleistas nuo mokėjimo už tokius laikotarpius.
(5) Naudotojas pats turi priimti atsakomybę už savo DMS prisijungimo duomenų naudojimą ir susilaikyti nuo netinkamo jų  naudojimo ir neįgalioto siekio pasiekti informaciją pats ar padedamas trečiosios šalies bei nuo kišimosi į informacijos bazės sistemas. Tokiais atvejais naudotojas turės sumokėti didesnę kainą, įskaitant bet kokias TimoCom patirtas išlaidas dėl infrastruktūros patikrinimų, už kuriuos naudotojas yra atsakingas. Naudotojas turi nedelsdamas informuoti TimoCom apie bet kokias trečiosios šalies prieigos prie produktų galimybes ar bet kokius žinomus ar įtariamus informacijos pažeidimus. Naudotojas privalo tęsti visus kitus susijusius bendradarbiavimo veiksmus nedelsdamas ir nekenkdamas TimoCom, ypač jei tai buvo nurodyta TimoCom ir reikalingų priemonių kaina yra priimtina.
(6) Prieš dokumentų įkėlimą naudotojas privalo patikrinti, ar juose nėra žalingos informacijos, ypač naudojant šiuolaikines apsaugos nuo kompiuterinių virusų programas patikrinti kenksmingai kompiuterinei įrangai.
(7) Naudotojas turi teisę atsiimti sutikimą, suteiktą TimoCom fiksuoti, apdoroti, kaupti ir naudoti DMS apdorotus duomenis bet kuriuo metu ir atgaline data. Tokie atsiėmimai neturi paveikti esančios sutarties ar naudotojo mokėjimo pareigų. Naudotojas pripažįsta, kad dėl tokio atsiėmimo TimoCom gali nebeturėti galimybės toliau jam teikti DMS naudojimo paslaugas.
(8) Naudotojas yra atsakingas už dokumentų tvarkymą pagal informacijos saugojimo reikalavimus ir įsipareigoja paklusti visoms susijusioms informacijos apsaugos sąlygoms, nurodomoms taikomuose įstatymuose.
(9) Informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimo atveju, ypač pažeidus straipsnį (8), TimoCom turės teisę nedelsdama nutraukti sutartį.  Naudotojas atleidžia TimoCom nuo bet kokios atsakomybės nepaklusimo bet kuriam informacijos apsaugos, sutarties ar kitų teisinių dokumentų nurodymams atveju.
(10) DMS nepakeičia elektroninio informacijos archyvo. TimoCom nekaupia dokumentų tikrinimo būdų neapibrėžtam laikotarpiui. Naudotojas turi prisiimti atsakomybę dėl sutikimo su bet kokiu saugomu įsipareigojimu, susijusiu su žinutėmis. Naudojimo teisės galiojimo pabaigoje naudotojas privalo numatyti savo įkeltų dokumentų ištrynimą be įspėjimo.
(11) Sutartimi apibrėžtas bendravimas prasideda nuo raštiško sutikimo ar leidimo pasirašymo ir gali būti nutrauktas bet kurios šalies, kaip numatyta, su įspėjimu likus 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties terminas yra 1 mėnuo, ir jis yra pratęsiamas 1 mėnesiui, jei nėra kurios nors šalies nutrauktas.

4. Atlygis už naudojimąsi

(1) Atlygis už naudojimąsi kaskart mokamas iš anksto naudojimosi laikotarpio pradžioje ir turi pasiekti TimoCom ne vėliau kaip trečią kiekvieno laikotarpio darbo dieną. Sąskaitos už papildomas TimoCom paslaugas apmokamos iškart. Visas apmokėjimo išlaidas padengia Vartotojas, išskyrus teisinius reguliavimus vykdant mokėjimus per SEPA sistemą.
(2) Vartotojas neturi teisės gauti kompensaciją ar nevykdyti savo prievolių dėl priešpriešinių reikalavimų, nebent tai būtų neginčijami ar teisinę galią turintys reikalavimai.
(3) Tuo atveju, jei vartotojas, kuriam buvo suteikta TimoCom nuolaida už tam tikrą atsiskaitymo periodą pagal nustatytą išankstinio apmokėjimo tvarką, nutraukia sutartį ar sutarties dalį, iki šio atsiskaitymo periodo pabaigos, pritaikyta išankstinio apmokėjimo nuolaida bus anuliuota atgaline data. Tokios pat taisyklės taikomos, jei nutraukimas atliekamas iš TimoCom pusės dėl svarbių priežasčių.
(4) TimoCom, pasilieka sau teisę vieną kartą per metus padidinti licencijos mokestį vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, su sąlyga, kad kaina nėra konkrečiai apibrėžta atitinkamam periodui. TimoCom, likus 4 savaitėms iki kainos pakėlimo raštiškai informuos apie tai. Jeigu kaina, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėja daugiau nei 5%, naujai kainai įsigaliojus, 14 dienų bėgyje vartotojas turi teisę nutraukti sutartį.
Nuolaidos netaikymas ar specialaus susitarimo laikotarpio pabaiga, nėra laikoma kainos padidėjimu, kaip tai yra nurodyta šiame punkte. Jeigu TimoCom nepasinaudoja teise padidinti kainą vieną ar kelis kartus, tai nereiškia, kad jis tokios teisės atsisako. Išankstinis apmokėjimas, nesuteikia kainos garantijos už iš anksto apmokėtą periodą.

5. Vienodas vertinimas, sublicencijos, saugomos teisės, duomenų apsauga

(1) Programa suteikia Vartotojui prieigą prie vartotojo skilties kartu su kitais Vartotojais, neteikdama jokios pirmenybės kitų Vartotojų atžvilgiu.
(2) Ši licencinė sutartis nesuteikia teisės teikti sublicencijas arba perduoti naudojant programą gautus duomenis tretiesiems asmenims, ypač draudžiama naudoti programą pažeidžiant kai kurias techninio pobūdžio teises. Programa ir jos raktiniai kodai yra saugomi kaip intelektinė nuosavybė. Programa išlieka TimoCom nuosavybė. Programinėje įrangoje gali būti kodų, kurie yra intelektinė trečiųjų asmenų nuosavybė, arba nuorodų į juos. Šie kodai yra suteikti vartotojui pagal licencijų sutartis arba pagal atitinkamų trečiųjų asmenų sąlygas. Naudotojas sutinka su šių licencijų sutarčių arba sąlygų galiojimu.
(3) Vartotojas privalo pranešti TimoCom apie visus jam žinomus šioje sutartyje numatytų naudojimosi taisyklių pažeidimus, padarytus trečiųjų asmenų, arba pagrįstus trečiųjų asmenų reikalavimus jo ar TimoCom atžvilgiu, kad galėtų nedelsiant pasinaudoti teisine gynyba.
(4) Vartotojas neturi teisės reikalauti techninių su programa susijusių konsultacijų ar programos atnaujinimų, ypač raktinių kodų, perkonstruoti, išardyti ar keisti programinę įrangą. Vartotojui draudžiama naudoti licencijuotą programą atliekant jos patobulinimus, kuriant kitokias versijas ar darant kopijas trečiųjų asmenų ar kitų vartotojų naudai. Kiekvienam tokiam naudojimui , ar tai būtų kopijos, lygiagretus ar alternatyvus naudojimas skirtingose darbo vietose, naudojimas skirtingose verslo srityse ir (arba) filialuose, reikalinga papildoma mokama licencija.
(5) Vartotojas turi pranešti TimoCom apie svarbius su įmone susijusius pasikeitimus, bei bendrovės registro pakeitimus, iš karto po kreipimosi pakeitimams gauti. Tai susiję su teisinės formos ar adresų pasikeitimais, taip pat naujų ar paliekančių įmonę asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti įmonei bei yra registruoti įmonėje ir prekybos registre.
(6) Vartotojas sutinka, kad TimoCom saugotų jo techninius duomenis, siekdamas apsaugoti šiuos duomenis ir pagerinti duomenų perdavimą.
(7) Vartotojai pareiškia, kad jie sutinka, kad TimoCom saugos su Jų verslu susietus duomenis, siekiant sudaryti sutartį ir sutarties apdorojimui, bei gauna informaciją apie juos iš gerai žinomų kredito agentūrų.
(8) Naudotojas pareiškia sutikimą, kad TimoCom turi teisę vykdyti licencinę sutartį arba, esant aptarnavimo užsakymams, perduoti naudotojo duomenis dukterinėms arba partnerių įmonėms. Šiuo metu tai yra: TimoCom SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR- 75008 Paris; TimoCom Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES- 08328 Alella/Bacelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU- 8000, „Székesfehérvár“, D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL- 64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemerstr. 2-4, DE-40699 Erkrath.
Šios įmonės registruoja ir apdoroja naudotojo duomenis tik TimoCom pavedimu ir TimoCom jas įpareigoja laikytis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.
Naudotojo duomenys tretiesiems asmenims gali būti perduodami kai kuriais įstatymų numatytais atvejais, esant vykdomųjų institucijų arba teismų sprendimams, bei siekiant užkirsti kelią arba kovoti su baudžiamaisiais nusižengimais arba licencinės sutarties pažeidimais.
(9) TimoCom pabrėžia, kad pagal Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) § 28a, 1 paragrafą, Nr. 5, duomenys apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, susijusį su priklausančiomis gautinomis sumomis, atsirandančiomis iš sutartinių santykių, gali būti perduodami SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, iki to momento, kol sutartiniai santykiai gali būti nutraukti be įspėjimo dėl įsiskolinimo, o kompensacija už neįvykdytas paslaugas nebuvo gauta nepaisant to, kad jos turėjo būti įvykdytos per nurodytą mokėjimo laikotarpį. Išsamesnę informaciją apie SCHUFA galite rasti adresu www.meineSCHUFA.de.

6. Garantija ir atsakomybė

(1) TimoCom užtikrina, kad platforma paruošta naudojimui tokia apimtimi, kaip susitarta. Duomenys, pateikti produkto aprašyme, lankstinukuose ir TimoCom pateiktuose vartotojui skirtuose nurodymuose, yra neįpareigojantys patarimai. Kitokio pobūdžio TimoCom atsakomybė neegzistuoja. TimoCom neprisiima garantijos už kitų naudotojų pateiktų duomenų aktualumą, teisingumą ar išsamumą bei už platformos suderinamumą su Naudotojo naudojama technine aplinka ar duomenų perdavimo įrenginiais.
(2) Nuorodų sukūrimas ar per nuorodas iš pagrindinio TimoCom puslapio į trečiųjų asmenų internetinius puslapius nėra sutartinių įsipareigojimų dalis. Jos taip pat nėra skirtos detalizuoti sutartinius įsipareigojimus. Sukurtos nuorodos ar per jas pasiekiami internetiniai puslapiai nėra nuolat kontroliuojami, todėl TimoCom neprisiima atsakomybės už jų turinį ar teisingumą.
(3) TimoCom neatsako už žalą, kurią vieni Vartotojai padaro kitiems, pavyzdžiui, duomenų praradimą ar jų perdavimo klaidas. TimoCom neatsako už žalingas programas ar programų kodus (virusus, Trojos arklius, kirminus ir t.t.), patenkančius į Vartotojo skiltį dėl vartotojų kaltės ar per pasiūlymų priedus ir plintančius toliau. Vartotojas yra betarpiškai atsakingas už tai, kad neperduotų tokių žalingų programų.
(4) TimoCom nėra nei naudojant platformą sudarytos sutarties šalis, nei tarpininkė ir neteikia su tuo susijusių paaiškinimų. TimoCom jokiu būdu neužtikrina tarp vartotojų pasirašytų sutarčių vykdymo. Vartotojas pats patikrina jam trečiųjų asmenų perduotų duomenų teisingumą.
(5) Naudotojas atleidžia TimoCom nuo bet kokių įsipareigojimų, jei jis platformą įdiegia ne taip, kaip nurodyta šioje sutartyje. TimoCom atitinkamai sudaro tokius pat susitarimus su kitais Vartotojais ir galimai (teikdama pirmenybę savo teisei į žalos atlyginimą) atmeta kitų vartotojų atžvilgiu pareikštus reikalavimus atlyginti žalą, siekiant atlyginti Vartotojui padarytą žalą.
(6) Už duomenų neperdavimo ar klaidingo perdavimo grėsmę atsakingas Vartotojas nuo to momento, kai duomenys išsiunčiami iš TimoCom kontroliuojamos sferos.
(7) Šioje sutartyje numatyti atsakomybės apribojimai ar jos nebuvimas už vartotojo patirtą žalą netaikomi šiais atvejais:
a) esant tyčinei arba aplaidžiai TimoCom, įmonės teisėtų atstovų arba įgaliotinių veikai;
b) jei pažeidžiamas esminis sutartinis įsipareigojimas, ir dėl to kyla grėsmė, kad sutartis nebus įgyvendinta;
c) atsakomybė už klastą ar garantijos suteikimą;
d) atsakomybė pagal privalomojo pobūdžio teisės normas, pavyzdžiui, Atsakomybės už produktus įstatymą,
e) atsakomybė už pasikėsinimą į gyvybę, kūno sužalojimą ar sveikatos sutrikdymą, esant kaltei, kurį padarė TimoCom, jos teisėtas atstovas arba sutartį padedantys vykdyti asmenys.
Jei Vartotojas yra verslininkas, atsakomybė taikoma tik už žalą, 7 punkto a ir b papunkčiuose numatytais atvejais padarytą per didelį neatsargumą ir tik už sutarties sudarymo momentu numatomą tipinę žalą. Už duomenų ar programų praradimą ir jų pakartotinį atkūrimą naudojant programą TimoCom atsako 7 punkto a ir b papunkčiuose numatytais atvejais tik tiek, kiek šito praradimo Vartotojas negalėjo išvengti imdamasis atsargumo priemonių, pavyzdžiui, reguliariai kurdamas atsargines duomenų versijas.
(8) Už duomenų ar programų praradimą ir jų pakartotinį atkūrimą naudojant platformą TimoCom atsako 7 punkto a ir b papunkčiuose numatytais atvejais tik tiek, kiek šito praradimo naudotojas negalėjo išvengti imdamasis atsargumo priemonių, pavyzdžiui, reguliariai kurdamas atsargines duomenų versijas. pagal 7 pastr. a) ir b) punktus dėl tyčinės ir aplaidžios veikos ribojama sutarties sudarymo metu numanoma sutartine žala.
(9) Platformos komponentai, paženklinti „BETA“ arba „BETA versija“, kasdienio naudojimo prasme sudaro neišbaigtą gaminį, kuris nors ir turi visas svarbiausias funkcijas, tačiau veikimo efektyvumas, suderinamumas ir stabilumas dar turi trūkumų, nes paprastai prieš paviešinimą negali būti atkurta įvairi techninės ir programinės įrangos aplinka bei naudojimo sąlygos. TimoCom tokius platformos komponentus BETA suteikia tik naudojimuisi be įsipareigojimo pirkti išbandymo sumetimais, kai reikalingas naudotojo atsiliepimas. Galimybės užtikrinti gamybines savybes ir net išvengti rimtų klaidų nėra. Naudotojas pripažįsta, kad TimoCom atsakomybė šiuo atveju negalioja, taip kaip negalioja ir naudotojo sistemos gedimo atveju, praradus duomenis, esant trūkumams bei trūkumų sukeltai žalai ar negavus pajamų. Prieš įdiegdamas ir naudodamas platformos komponentus BETA, naudotojas privalo išsaugoti visų savo duomenų kopiją.

7. Skundai

(1) Jei TimoCom gauna informacijos, kad vartotojas pažeidė savo įsipareigojimus, kylančius iš krovinių vežimo sutarties ar šios sutarties, arba galiojančias teisės normas, esant jo kaltei (toliau - skundai), TimoCom turi teisę, bet ne pareigą perduoti šiuos skundus, nurodydamas arba nenurodydamas skundą pateikusio asmens, atitinkamam Vartotojui arba, jį apklaususi ir patikrinusi, kitiems Vartotojams.
(2) Vartotojas, kurio atžvilgiu yra nukreiptas skundas ("suinteresuotas asmuo") yra įpareigotas pranešti apie tai TimoCom dėl jo turinio ir nedelsiant atsakyti į skundą raštu, ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo pranešimo gavimo, ar bent jau pagrįsti jo galimą ilgesnį laiką, reikalingą pareiškimui atsakyti.
(3) Jei Vartotojui nepavyksta savo atsiliepime paneigti skunde nurodytų pretenzijų dėl įsipareigojimų pažeidimo, TimoCom turi teisę, bet ne pareigą, įpareigoti Vartotoją per savaitę pašalinti pažeidimą. Reikalavimo pašalinti pažeidimą apibrėžtumas laiko atžvilgiu nereikalingas, jei TimoCom tai nustato remdamas aplinkybėmis.
(4) 2 ir 3 dalyse nurodytos teisės, susijusios su blokavimu ar sutarties nutraukimu, taikomos tik TimoCom. Jei TimoCom jomis nesinaudoja, atsakomybė prieš kitus Vartotojus netaikoma.
(5) TimoCom neprivalo tikrinti pateikiamų skundų.

8. Išimtinis sutarties nutraukimas, licencijos trukmė, baigiamosios nuostatos

(1) Naudojimosi teisės trukmė priklauso nuo kiekvieno atveju individualiai suderinto modulio. Per nemokamą bandomąjį laikotarpį abi pusės turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį.
(2) Kiekviena sutarties šalis turi teisę į išimtinį sutarties nutraukimą, nesilaikant nutraukimo terminų, jei tam yra svarus pagrindas. Tokiu svariu pagrindu, kada TimoCom gali nutraukti sutartį išimties tvarka yra laikomi atvejai, kai:
a) vartotojas tampa nemokus arba kyla grėsmė jo mokumui,
b) buvo atsisakyta pradėti bankroto procedūrą Vartotojo atžvilgiu dėl nepakankamo turto kiekio arba Vartotojas turi pateikti priesaikai prilygstantį laidavimą,
c) Vartotojas kaltai pažeidžia šių taisyklių nuostatas, ir taip keliama grėsmė sutarties tikslo įgyvendinimui arba leidžiamas blokavimas pagal 3 dalies 4 ar 5 punktus.
d) Vartotojas daugiau kaip 14 kalendorinių dienų vėluoja sumokėti mokestį už naudojimąsi už vieną mėnesį.
e) vartotojo bendrovės akcininkams pasikeitus 25% arba daugiau, arba jei įmonei teisiškai atstovauja kiti asmenys - vadovaujantis sutarties pasirašymo metu.
(3) Naudojimosi teisė galioja nuo tada, kai TimoCom įjungia paslaugą, iki sutartinių santykių pabaigos.
(4) Pasibaigus sutarties galiojimui, Vartotojas privalo nedelsdamas ir be jokių išlygų ištrinti Programą ir uždrausti bet kokį jos naudojimą.
Jei Vartotojas yra verslininkas, viešosios teisės juridinis asmuo arba turi viešosios teisės reglamentuojamo specialaus turto Civilinio kodekso (BGB) 310 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio prasme arba jo bendrasis teismingumas yra ne Vokietijoje, sutarties įvykdymo ir teismingumo vieta laikomas Düsseldorf. Taikoma Vokietijos teisė, Jungtinių Tautų prekybos teisė netaikoma.
(6) Jeigu TimoCom perduoda naudotojui šios sutarties arba sutarties sudėtinių dalių vertimą, ir atitinkamame vertime yra prieštaravimų arba nukrypimų nuo vokiškosios versijos, pagrindinė ir teisiškai įpareigojanti lieka vokiškoji sutarties versija.
(7) atveju, jei kai kurios šių taisyklių nuostatos neveiksmingos, likusių nuostatų galiojimas nuo to nepriklauso. Vietoje neveiksmingų nuostatų sutartinai taikomas toks veiksmingas reguliavimas, kuris yra artimiausias neveiksmingos nuostatos tikslui.

Pēdējie atjauninājumi 07.09.2016.

Sutarties sąlygos:Naudojimosi sąlygos – TimoCom CashCare

§1 Teikiamos paslaugos

1. Kompanijos TimoCom Soft- und Hardware GmbH veikla skirta išimtinai teikti paramą užsakovui išieškant jam priklausančią gryną sąskaitos sumą. Kompanija TimoCom pareikalaus iš skolininko pareikšti savo nuomonę bei užmokėti nepadengtą sumą vadovaudamasi savo pareiginga nuožiūra.
2. TimoCom neatsako už intervencijos sėkmę.
3. Skolininko įmokos, sumos užrašymai į kreditą arba atsiskaitymai kliringo būdu po įvykdytos intervencijos laikoma intervencijos pasisekimu, jeigu užsakovas per 2 savaites po pranešto mokėjimo termino kompanijai TimoCom nepareikš, kad skola padengta nebuvo.
4. Užsakovas pasilieka sau teisę bet kuriuo laiku imtis papildomų priemonių skolai išieškoti.

§ 2 Atlyginimas

1. Sąskaita turi būti apmokėta iš karto po jos gavimo.
2. Kompanija TimoCom gali iš skolininko gautais pinigais padengti savo pačios mokėjimo reikalavimus užsakovui (einamoji sąskaita).
3. TimoCom pasilieka teisę išieškoti sąskaitos sumą kartu su kitomis sąskaitomis, jeigu verslo santykiuose jau yra užsakovo įgaliojimas inkasavimui tesiogiai iš banko sąskaitos. Užsakovas įgalioja kompaniją TimoCom tik nurašyti nuo žinomos įmonės atsiskaitomosios banko sąskaitos nenuginčijamą nurodytą sąskaitoje sumą.

§ 3 Sutarties pradžia ir pabaiga

1. Užsakovas privalo laikytis savo užsakymo pasiūlymo 3 darbo dienas. Sutartis laikoma sudaryta, kai kompanija TimoCom užsakymą priima. Užsakymo priėmimui nereikia specialios formos, užsakymas gali būti priimtas ir tyliu sutikimu. Laikoma, kad kompanija TimoCom priėmė sutartį ir tuomet, kai TimoCom, remiantis įrodymais, per šį laiką jau įvykdė intervenciją pas skolininką.
2. Užsakovas gali nutraukti sutartį pranešęs apie nutraukimą prieš 2 savaites. Jeigu intervencija pas skolininką jau įvyko, užsakovas privalo ir toliau teikti informaciją apie mokėjimus susijusius su šiuo procesu, o TimoCom išsaugo teisę į atlyginimą pagal susitarimą.
3. Teisė nutraukti sutartį esant rimtiems prievolių pažeidimams, iš anksto apie tai nepranešus, galioja abiem pusems ir toliau.
4. Jeigu užsakovas arba skolininkas ryšium su intervencijos pavedimu praras savo kliento statusą TimoCom-e arba jį pabaigs, užsakovas ir TimoCom turi teisę vienpusiškai nutraukti sutartį. Tokiu atveju sutartis laikoma ateityje nutraukta.
5. Jeigu intervencijos vykdymo metu išaiškėtų, kad skolos išieškoti veikiausiai nepavyks, intervencijos vykdymas baigiamas ir apie tai pranešama užsakovui. Beviltiškai neišieškoma skola laikoma ypač tada, kai ji yra užginčyta, perleista, nagrinėjama teisme, tituluota ar apsunkinta trečiųjų teisėmis ir kai skolininkas yra nemokus. Tokiu atveju sutartis laikoma ateityje nutraukta.
6. Užsakovas privalo teikti TimoCom susijusią informaciją. Jeigu TimoCom, nepaisant užklausimo, negaus būtinos informaciją per 14 kalendorinių dienų, o tada turi teisę nutraukti užsakymo vykdymą ir imti apiforminimo mokestį arba iki bylos užbaigimo dienos atitinkama suma už veiksmingas intervencijas.

§ 4 Atsakomybė

1. TimoCom atsako už užsakovui padarytą žalą kai ji siejama su grubiais pažeidimais vykdant sutartį ar sąmoningo nusižengimo atvejais. Kitokie įsipareigojimai iš TimoCom puses negalimi.
2. Šioje sutartyje numatyta atsakomybė už užsakovui padarytą žalą apribojimai arba išimtys netaikomi šiais atvejais:
a) TimoCom tyčios arba grubaus aplaidumo,
b) esminio sutartyje numatyto įsipareigojimo pažeidimo, keliančio grėsmę sutarties tikslo pasiekimui,
c) atsakomybės dėl klastos arba suteiktos garantijos,
d) atsakomybės pagal imperatyvinę teisės normą, pvz., Įstatymą dėl atsakomybės už produktą, arba
e) atsakomybės už gyvybės, kūno arba sveikatos pažeidimą,
kurį padarė TimoCom, jos teisėtas atstovas arba sutartį padedantys vykdyti asmenys.
3. Jei užsakovas yra įmonė, anksčiau išdėstyto 2 straipsnio a) ir b) punktuose numatytais atvejais, esant grubiam aplaidumui, atsakomybė apribojama tipine žala, kurią buvo galima numatyti sudarant sutartį.
4. Užsakovas atsako už tai, kad įsiskolinimas būtu mokėtinas ir neginčytinas ( 2 variantas ir kad TimoCom gautu visus reikalingus dokumentus ir informaciją. Atkreipiama dėmesį į tai, kad užsakovas gali pareikalauti iš skolininko padengti TimoCom intervencijos išlaidas tik tuomet, jeigu pastarasis užvilkino mokėjimo terminą ir pagal galiojančias teisės aktus privalo įvykdyti šia nuostatą. Dėl šių išlaidų gražinimo užsakovas turi kreiptis tiesiogiai į skolininką.
5. TimoCom pasilieka teisę visus dokumentus, kurių pagal įstatymus išsaugoti nebūtina, pasibaigus procesui sunaikinti.

§ 5 Kitos nuostatos

1. Visi susitarimai turi būti sudaryti raštiška forma.
2. Jeigu užsakovas nėra TimoCom vartotojas, miestas Düsseldorf yra vykdymo ir teismingumo vieta. Galioja Vokietijos teisė.
3. Jeigu vienas iš sutarties nuostatų nustoja arba nustos galioti, visų kitų nuostatų arba susitarimų veiksmingumo tai neliečia. Šalys įsipareigoja vietoj nebegaliojančių nuostatų susitarti dėl veiksmingų nuostatų, kurios nebegaliojančių nuostatų tikslui būtų artimiausios.

Pēdējie atjauninājumi 01.10.2014.

Atverdami svetainę, sutinkate priimti slapukus analizės, pritaikyto turinio ir reklamos tikslais.