Bendrosios sąlygos

Kontaktinis pagrindinis biuras

1. Bendroji informacija

(1) Žemiau pateiktos sąlygos yra taikomos išimtinai visoms prekėms ir paslaugoms, kurios yra susiję su šiais sutartiniais santykiais. Naudotojo prievolės ir įsipareigojimai yra neįpareigojantys, jei TIMOCOM jų akivaizdžiai neužginčija. TIMOCOM pasiūlymas skirtas tik verslininkams, kaip apibrėžta Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 14 straipsnyje, ir skirtas naudoti komerciniais tikslais.

(2) TIMOCOM pasilieka teisę keisti ar papildyti šias sąlygas kiekvieno atsiskaitymo laikotarpio pabaigoje. TIMOCOM informuoja naudotoją apie tokius pakeitimus, įrašydama juos sąskaitos blanke arba Marketplace. Sutikimas su pakeistomis sąlygomis yra laikomas suteiktu naudotojo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo. Jei sąskaita faktūra yra besąlygiškai apmokama, sutikimas laikomas suteiktu.

(3) Su sutartimi, sutarties papildymais ir pakeitimais susiję paaiškinimai turi būti pateikti raštu, kad būtų veiksmingi. Šalys susitaria, kad, kai trečiasis asmuo turi teisę naudoti Marketplace, kita šalis užtikrina leidimą šiam naudotojui gauti ir persiųsti TIMOCOM deklaracijas.

(4) Jeigu sutartyje yra minimi asmenys (pvz., naudotojai), jų paminėjimas taikomas visoms formoms (m/v/d).

2. Sutarties dalykas

(1) TIMOCOM už periodiškai mokamą atlygį suteikia naudotojui teisę naudotis naudotojo platforma (licencija). Licencijos apimtis priklauso nuo individualių susitarimų. TIMOCOM savo nuožiūra gali suteikti naudotojui prieigą prie šios naudotojo platformos (toliau – Marketplace) per įdiegiamą programinę įrangą, naudotojo vardo ir slaptažodžio kombinaciją arba per žiniatinklio prisijungimo ar naudotojo turimos techninės įrangos ir programinės įrangos aplinkos sąsają. Šis Marketplace yra valdomas serverio, prijungto prie interneto pagalba, ir gali būti pasiekiamas išskirtinai prijungus prie interneto. Visos internetinės paslaugos perkeliamos iš duomenų centro, kuriame yra platforma, maršrutizatoriaus.

Serveriai gali būti nepasiekiami, kai TIMOCOM naudojami serveriai dėl techninių ar kitokių nuo TIMOCOM nepriklausančių priežasčių yra nepasiekiami arba TIMOCOM atlieka serverio profilaktiką, siekdami užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą, o prieigos prie serverio trukdžiai dėl šių priežasčių neišvengiami. TIMOCOM techninės priežiūros ir naujinimo darbus gali atlikti darbo dienomis iki 07:30 val. arba po 18 val. (CET / CEST) ir bet kuriuo laiku savaitgaliais. TIMOCOM gali laikinai apriboti arba nutraukti paslaugų teikimą, jei tai būtina, kad būtų laikomasi oficialių ar teisinių reikalavimų, palaikomas sistemos vientisumas ar duomenų apsauga.

(2) Jei TIMOCOM prieigą prie Marketplace naudotojui suteikia per programinę įrangą, visi veiksmai atliekami jo nuožiūra, pvz., atsisiųsto pasiūlymo ar Apple® App Store®, Google Play™. Programinės įrangos atsisiuntimas ir diegimas nėra TIMOCOM teikiamų paslaugų dalis. Tą, prisiimdamas visą atsakomybę, turi padaryti pats naudotojas. Jei prieigos teisė suteikiama atlikus internetinę registraciją ir pasirinkus naudotojo vardą bei slaptažodį arba prisijungimo duomenis žiniatinklyje, TIMOCOM pasilieka teisę taikyti tam tikrus reikalavimus dėl slaptažodžio sudarymo, derinti asmeninę prieigą su naudotojo e. pašto adresu, kurį turi pateikti naudotojas, arba naudoti vietines saugos funkcijas, pavyzdžiui, esamus naudotojo terminalo operacinės sistemos autentifikavimo būdus.

(3) Naudotojas pats pasirenka, įsigyja ir naudoja reikalingą techninę bei programinę įrangą ir už ją atsako. 

(4) TIMOCOM turi teisę daryti įvairius pakeitimus tobulindama ir optimizuodama savo produktus tiek, kiek to netrukdo pagrindiniai parametrai.

(5) TIMOCOM per Marketplace gali persiųsti naudotojui įspėjimus apie pasiūlymus, gautus pranešimus ar sandorius. TIMOCOM pasilieka teisę nuspręsti, koks bus tokių pranešimų kiekis, kiek laiko jie bus rodomi naudotojui ir saugomi atmintyje.

3. Teisė naudotis

(1) Šia sutartimi suteikta naudojimo teisė taikoma tik individualiai sutartai sričiai, pvz., tam tikram asmeninių vienkartinių prieigų (sąskaitų) skaičiui, operacijoms arba sutartam duomenų kiekiui, naudotojui vykdant komercinę veiklą pagal filialą, savarankišką ar priklausomą veiklą, susijusiai su Marketplace, ir nėra perduodama trečiosioms šalims ar kitiems filialams. Naudojant prieigos leidimą per vartotojo vardą ir slaptažodį arba internetinį prisijungimą, vienu metu galioja tik viena paskyros naudojimo teisė - tiek galinio įrenginio, tiek naršyklės atžvilgiu (konkuruojanti licencija).

(2) Teisė naudotis taikoma tik su prekyba susijusiems konkretiems įvesties ir užklausos duomenims įvesti įprastomis verslo sąlygomis. Pateikta informacija privalo būti teisinga ir turi būti suteikta galimybė ją patikrinti TIMOCOM prašymu. Pakoreguoti ar surinkti duomenys ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra teisinė pareiga juos saugoti. Neleidžiama naudoti šių duomenų toliau pateiktiems tikslams ar turiniui:
a) nepageidaujami pranešimai, tokie kaip šlamštas, masiniai paklausimai, bendra reklama ir bendrieji pasiūlymai;
b) neteisėti tikslai, neteisinga informacija, apgaulė ar klaidinimas;
c) teisių, tokių kaip asmeninės teisės, intelektinės nuosavybės ar trečiųjų šalių privatumo, pažeidimas;
d) duomenų rinkinių sudarymas, ypač tokių, kurie leidžia sukurti kito naudotojo profilį;
e) programos kodo, turinčio įtakos galinio įrenginio ar šios programinės įrangos funkcionalumui, įvedimas;
f) turinys, kuris, pavyzdžiui, yra trikdantis, priekabiaujantis ar sukeliantis žalą TIMOCOM ar trečiosioms šalims, pavyzdžiui, raginimai boikotuoti, grandininiai laiškai, persekiojimas, grasinimai, įžeidinėjimai, šmeižtas, diskriminacija, neapykantos pareiškimai, žala verslui, seksualinio pobūdžio komentarai, žiaurumo, smurto ir nuogumo demonstravimas;
g) turinys, kuris pažeidžia galiojančius įstatymus arba visuomenės moralę, h) turinys, kurio naudotojas neturi teisės perduoti.

(3) Marketplace įdiegti duomenys gali būti gauti tik panaudojus jų eksporto ar spausdinimo funkcijas. Automatizuotam Marketplace naudojimui per sąsają, išorinę programinę įrangą, botus, rašmeną ar kitus įrankius, kurie skiriasi nuo įprastų naršyklių, tokių kaip, Chrome™, Firefox® arba Microsoft Edge®, standartų, būtina gauti raštišką TIMOCOM sutikimą.

Visiems TIMOCOM pasiūlymams, kurie suteikia teisę už nustatytą kainą neribotai naudotis platforma, taikomi sąžiningo naudojimo principai. Taikydami šiuos principus, TIMOCOM siekia užtikrinti sąžiningą ir kokybišką visų naudotojų patirtį. Dėl to, TIMOCOM pasilieka teisę imtis priemonių, reikalingų apriboti naudotojo teisę naudotis platforma, jei naudotojas TIMOCOM išteklius naudoja savo reikmėms taip, kad esamam serverio pajėgumui, pralaidumui ar atminties vietai yra daromas didelis neigiamas poveikis. Tokiais ribojimais gali būti, pavyzdžiui, užklausų ar sandorių per minutę skaičius, atsižvelgiant į licenciją arba atminties apribojimus.

(4) TIMOCOM turi teisę nutraukti naudotojo prieigą prie Marketplace ir ištrinti duomenis, jei jie prieštarauja galiojančioms teisės normoms ar geros moralės principams. Tas pats pasakytina ir tada, kai programinės įrangos, programos ar TIMOCOM naudotojo Marketplace buvimas kelia pavojų naudotojui techniniu požiūriu. Jei vartotojas praneša TIMOCOM apie turinį, kuris, jo nuomone, yra neteisėtas, pranešimas turi būti pagrįstas. Išsiuntus prane6imą vartotojas gauna patvirtinimą. Paveiktas vartotojas, paskelbęs rodomą turinį Marketplace, bus informuotas el. paštu vartotojo nurodytu adresu, kad apie turinį buvo pranešta kaip apie neteisėtą. Kai peržiūra bus baigta, abu vartotojai gaus pranešimą apie sprendimą el. paštu. Suinteresuotas vartotojas gali prieštarauti sprendimui atsakydamas į šį el. laišką. Šį prieštaravimą išnagrinės TIMOCOM teisės skyrius. Suinteresuotas naudotojas bus informuotas apie sprendimą el. paštu, kai peržiūra bus baigta. Naudotojas gali laisvai imtis teisinių priemonių ieškinį dėl visų TIMOCOM priimtų sprendimų pagal šią dalį kompetentingame teisme. Be to, naudotojai gali pateikti skundą atitinkamam skaitmeninių paslaugų koordinatoriui pagal Skaitmeninių paslaugų įstatymo 53 skirsnį dėl tariamų šio įstatymo pažeidimų.

(5) Jei naudotojas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų, visų pirma sutarties punktų 3 (1) ar (8), punkto 4 (1), punkto 5 (2) ar (4) arba punkto 7 (2) ar (3), o taip pat jei po įspėjimo naudotojas ir toliau pažeidžia sutarties sąlygas, TIMOCOM yra atleidžiama nuo prievolės teikti paslaugas (blokuojant), bet pasilieka teisę į atlygį už suteiktas paslaugas. Jei blokavimas dėl vieno iš šiame skyriuje aprašytų naudotojo padarytų sutarties pažeidimų trunka ilgiau nei 14 dienų, po šio laiko sutartis laikoma nutraukta.

(6) Bet kokio sutarties punktų 3 (1) ar (2), ar punktų 5 (2), (4) ar (5) pažeidimo atveju, naudotojas privalo sumokėti sutartinio dydžio baudą, kurią sudaro sutartas mokestis 12 mėnesių. Įrodymų siekiant sumažinti žalą pateikimas yra naudotojo atsakomybė.

(7) Naudotojas turi pranešti TIMOCOM apie svarbius susijusius su įmone arba įmonės registrų centre pakeitimus iš karto po kreipimosi duomenų pakeitimui gauti. Tai susiję su teisinės formos ar adresų pasikeitimais, taip pat naujų ar paliekančių įmonę asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti įmonei bei yra registruoti įmonėje ir registrų centre.

(8) Naudotojas privalo turėti paruoštus ir atnaujintus leidimus, draudimus, licencijas ar registracijas, reikalingus jo veiklai ir nustatytus teisės aktuose, kad juos galėtų pateikti TIMOCOM. 

3a. Teisė naudotis įmonės profilių programėle

(1) Įmonės profilių programa leidžia naudotojui, jei yra susitarta, peržiūrėti įmonės turimus Marketplace naudotojų duomenis.

(2) Naudotojas taip pat gali įvesti savo įmonės duomenis į Marketplace, kad trečiosios šalys juos galėtų peržiūrėti ir remtis. Prieiga prie išsamesnių kitų įmonių duomenų naudotojui suteikiama tik tada, kai jis pateikia išsamesnius duomenis apie savo įmonę.

(3) Duomenys yra skirti naudotis įprasta apimtimi vykdant verslo veiklą. Duomenų bazės ar pagrindinių dalių kopijavimas yra draudžiamas ir saugomas autorių teisių. Vartotojas informuojamas, kad Marketplace paskelbtą informaciją, kurioje taip pat gali būti asmens duomenų, kiti vartotojai gali gauti ir saugoti. Be sutartyje numatytų apribojimų, TIMOCOM neturi galimybės daryti jokios faktinės įtakos saugojimui, saugojimo trukmę ir panaudojimą vartotojui.

(4) Informacija turi būti nuolat atnaujinama. TIMOCOM sužinojus, kad naudotojo suteikta informacija yra neišsami ar neteisinga, gali informuoti naudotoją apie šiuos netikslumus. Jeigu naudotojas per 7 dienas nuo gauto TIMOCOM pranešimo neužpildys ar nepataisys informacijos, tai TIMOCOM yra naudotojo įgaliotas, bet neįpareigotas, pataisyti ar atsakingai užpildyti informaciją naudotojo vardu, atsižvelgiant į oficialią įmonės informaciją ar įrašus esančius verslo registre.

(5) Jei punktai (3) ir (4) būtų pažeisti, TIMOCOM pasilieka teisę blokuoti naudotojo duomenis bei prieigą prie įmonės profilių programos.

(6) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3b. Teisė naudoti krovinių ir laisvo transporto programėles

(1) Jei yra susitarta, krovinių ir transporto programėlės suteikia naudotojui galimybę pateikti transporto priemonių ir krovinių pasiūlymus bei ieškoti laisvų transporto priemonių ir siūlomų gabenti krovinių pasiūlymų, naudojant Marketplace.

(2) Duomenis reikia įvesti paprastai, nepaliekant papildomų tarpų ar kitų intonacinių ženklų bei tiksliai užpildant reikalingus įvesties laukelius. TIMOCOM pasilieka teisę pašalinti visus kriterijų ir (arba) 2 skyriaus 3 punkte pateiktų specifikacijų neatitinkančius duomenis.

(3) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3c. Teisė naudoti maršrutų ir išlaidų programėlę

(1) Maršrutų ir išlaidų programa leidžia naudotojui pagal susitarimą perduoti duomenis žemėlapio rodymui ir maršruto apskaičiavimui internete. Visi žemėlapių vaizdai – kaip ir visų tradicinių žemėlapių – nuolat keičiasi ir niekada visiškai tiksliai neatspindi esamos situacijos. Todėl TIMOCOM neatsako už žemėlapių rodymo ir kitų duomenų tikslumo užtikrinimą. TIMOCOM paslaugų įsipareigojimai apsiriboja tik duomenų teikimu, apdorojimu ir pateikimu naudotojo vardu.

(2) Maršrutų ir išlaidų programoje pateikiami duomenys ir kita informacija yra gaunami iš trečiųjų šalių. TIMOCOM pasilieka teisę nutraukti sutartį dėl neteisingų arba nesavalaikių duomenų gavimo, nebent naudotojas įrodo TIMOCOM kaltę.

(3) Atliekant paiešką, maršrutų ir išlaidų programa gali nustatyti paskirties vietų prioritetus pagal įvestus miestų pavadinimus arba pašto kodus. Tai reiškia, kad paieškos rezultatuose gali būti panašių pavadinimų arba keli tokie patys ženklinimai. TIMOCOM neatsako už tai, kad programa automatiškai ir teisingai pasirinktų norimą vietą. TIMOCOM taip pat neužtikrina susijusių duomenų tikslumo ir išsamumo, pvz., pašto kodų, gatvės pavadinimų ar kitos papildomos informacijos. Žemėlapiai nuolat keičiami pagal pažangiausias technologijas. Nesuteikiama jokių garantijų dėl informacijos apie žemėlapius ir klaidų ar kitų ypatybių išvengimo.

(4) Žemėlapių turinį ir kitus panašaus pobūdžio duomenis (palydovines nuotraukas, eismo apribojimus, svarbias lankytinas vietas ir kt.) teikia licencijų teikėjai. Žemėlapiai, susiję duomenys ir funkcijos yra saugomi pagal autorių teisių įstatymų nuostatas ir priklauso TIMOCOM ir (arba) jų licencijų teikėjams bei partneriams. Šią informaciją gina ir tarptautinių sutarčių keliami reikalavimai bei šalių, kurioje ji naudojama, įstatymai. TIMOCOM patvirtina naudotojui neperduodamą ir neišimtinę sublicenciją naudoti tokius žemėlapius TIMOCOM produktams tik naudotojo vidaus naudojimui. Naudotojui neleidžiama kopijuoti, išardyti, išimti ar keisti šių žemėlapių arba iš jų gaminti išvestinius produktus. Naudotojui neleidžiama iš dalies ar visiškai išimti šaltinio kodo, šaltinių failų ar bendros šių žemėlapių struktūros arba bandyti tai padaryti, šis draudimas taikomas rekonstrukcijai, sunaikinimui, dekompiliavimui ar kitiems būdams. Naudotojas negali naudoti šių produktų paslaugų teikimo įmonei ar kitais tikslais, kuriuos sudaro kitų asmenų ar subjektų žemėlapių tvarkymas. Naudotojas negauna jokių nuosavybės teisių, kurios visos lieka licencijos išdavėjų nuosavybe. Nuorodos į autorių teises, informacijos šaltinius ar nuosavybės nuostatas negali būti keičiamos, paslėptos ar pašalintos.

(5) Jei trečiųjų šalių tiekėjai padidina TIMOCOM kainas, kurios galiojo sutarties sudarymo metu, TIMOCOM pasilieka teisę atitinkamai naudotojams padidinti kainas, susijusias su apmokestinamomis licencijomis. Padidintos kainos įsigalioja likus 4 savaitėms iki pirmojo mėnesio po deklaracijos patvirtinimo. Jei per kalendorinius metus maršrutų ir išlaidų programos naudojimo kaina padidėja daugiau nei 10 proc., naudotojas turi išskirtinę teisę nutraukti sutartį, kuria jis gali pasinaudoti per 2 savaites nuo pranešimo apie kainos padidinimą.

(6) TIMOCOM pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu modifikuoti, plėsti, trinti ir keisti žemėlapių pateikimo bei duomenų elementų kategorijas, įskaitant žemėlapių pateikimo ir su tuo susijusių papildomų funkcijų savybes bei specifiką. TIMOCOM neprivalo atlikti techninės priežiūros, gedimų taisymo, korektūros („patch“), atnaujinimo („update“) arba tobulinimo („upgrades“) darbų.

(7) Taip pat taikomos šios Galutinio naudotojo taisyklės ir sąlygos (ČIA naudojimo sąlygos) ir privatumo politika (ČIA privatumo politika).

(8) Turinys ir funkcijos negali būti naudojami integravimui į esamą transporto priemonės sistemą, įskaitant jutiklių technologijas arba pačios transporto priemonės funkcijų automatizavimą.

(9) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3d. Teisė naudotis transporto priemonių stebėjimo programa

(1) Jei susitarta, transporto priemonių stebėjimo programa naudotojui suteikia prieigą prie telematikos funkcijų, kuriomis naudotojas gali perduoti turimus radijo ar palydovinio ryšio palaikomus duomenis apie savo transporto priemones, pvz., globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) padėties duomenis, gaunamus iš turimų sekimo įtaisų, arba kitų transporto priemonių sistemų jutiklių duomenis į Marketplace (toliau – įkelti), kuriuos naudotojas gali neribotai matyti pats arba rodyti kitiems Marketplace naudotojams (toliau – Peržiūrėtojas) suteikus laikiną leidimą. Be to, duomenis peržiūrintiems asmenims transporto priemonių stebėjimo programa suteikia galimybę matyti juos iš kitų naudotojų transporto priemonėse esančių telematikos sistemų, jei bus patvirtintas leidimas peržiūrėti. Norint matyti šiuos duomenis, jų teikėjas su telematikos paslaugų teikėju turi pasirašyti sutartį dėl duomenų įkėlimo, turėti maršrutų ir kaštų programos licenciją arba turėti panašų tinkamą žemėlapių peržiūros įrankį, kurį palaiko TIMOCOM stebėjimo sąsają.

(2) Tais atvejais, kai naudotojas duomenis peržiūrinčiam asmeniui suteikia teisę juos matyti savo transporto priemonės telematikos sistemoje, naudotojas įsipareigoja užtikrinti tinkamą tokių duomenų naudojimą nustatytu laikotarpiu, taikant pažangiausias technologijas. Naudotojas yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą ir laiku įvykdytą TIMOCOM duomenų persiuntimą.

(3) Jei 2 programinės įrangos naudotojai nėra susitarę dėl Marketplace naudojimo 1 skyriuje aprašytos procedūros kontekste, draudžiama naudoti ir apdoroti telematikos sistemų duomenis trečiųjų šalių transporto priemonėse, kurios nėra išnuomotos ar paskolintos nuolatiniam naudojimui. Telematikos duomenų perkėlimui iš subrangovų, kurie reguliariai arba pusiau reguliariai dirba naudotojui, reikia gauti TIMOCOM sutikimą. Pažeidus šio skyriaus nuostatas, TIMOCOM turi teisę užblokuoti bet kurios susijusios telematikos sistemos duomenis.

(4) Telematikos duomenis galima naudoti tik susijusių transporto priemonių ir (arba) telematikos sistemų operacijų koordinavimui pagal nustatytą tokių paslaugų paskirtį. Šios paslaugos kontekste suaktyvintas telematikos sistemas draudžiama priskirti realiems žmonėms, nurodant vardus ir pavardes (pvz., vairuotojo vardą ir pavardę).

(5) Naudotojas visus telematikos sistemą turinčius asmenis, prieš jiems pradedant naudoti duomenis, informuoja apie TIMOCOM suteiktą leidimą apdoroti duomenis, apie apdorojamų duomenų rūšį, apdorojimo tikslą ir trukmę, duomenų apdorojime dalyvaujančias įmones bei galimybę nutraukti duomenų persiuntimą.
Jei pagal naudotojui taikomus teisės aktus turi būti gautas visų telematikos sistemą turinčių asmenų sutikimas, naudotojas užtikrins, kad visi reikalingi sutikimai ar pagal atitinkamus įstatymus leidžiamos alternatyvos (pvz., darbo sutartys) bus prieinamos raštiška forma. Naudotojas įsipareigoja visus reikalingus įrodymus saugoti dvejus metus nuo sutarties termino pabaigos, o originalius dokumentus, gavęs pareikalavimą, pateikti TIMOCOM.

(6) Jeigu naudotojas pažeidžia galiojančias duomenų apsaugos nuostatas, ypač aukščiau esančias 4 ar 5 pastraipas, TIMOCOM turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį su naudotoju. Naudotojas pareiškia, kad neturi TIMOCOM jokių pretenzijų, susijusių arba kylančių dėl naudotojo duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų nesilaikymo, ypač dėl aukščiau esančių 4 ar 5 pastraipų.

(7) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3e. Teisė naudotis konkursų programėle

(1) Jei susitarta, konkursų programa leidžia naudotojui surengti konkursą dėl terminuotos sutarties transporto ir logistikos sektoriuje jo pasirinktai tikslinei grupei (toliau – Konkurso dalyvis) arba pateikti konkurso pasiūlymus (toliau – Pasiūlymo teikėjas). Konkursų programa leidžia naudotojui savo atsakomybe apibūdinti pasiūlymus, surinkti, apdoroti ar perduoti pasiūlymus ruošiantis sutarties sudarymui.

(2) Konkurse dalyvaujančios šalies naudojimosi teisė įsigalioja apmokėjus pirmąją TIMOCOM pateiktą sąskaitą faktūrą arba TIMOCOM suteikus prieigą prie konkursų programos.

(3) Kvietimas dalyvauti konkurse nėra įpareigojantis. Tai yra prašymas pateikti pasiūlymus, kuris neįpareigoja sudaryti sutarties. Šalis, kviečianti dalyvauti konkurse, primena, kad kainos pasiūlymas yra susijęs tik su paslaugomis, dėl kurių yra kviečiama dalyvauti konkurse. Galiojančią sutartį sudaryti galima tik tinkamai susitarus krovinių pervežimo paslaugas teikiančiai šaliai ir pasiūlymą teikiančiam asmeniui.

(4) Siūlantis asmuo yra saistomas jo paties pateikto pasiūlymo 1 mėnesį po konkurso pabaigos.

(5) TIMOCOM pasilieka teisę išnagrinėti konkursų pasiūlymus per ne ilgiau kaip 2 pilnas darbo dienas nuo įrašo pateikimo dienos, taip pat pasiūlymų teikėjų pasiūlymus teisėtumo, išsamumo ir įtikinamumo atžvilgiu. Pasiūlymas laikomas neteisėtu, jei jis pažeidžia įstatymus ar bet kokius oficialius draudimus, trečiųjų šalių nuosavybės teises arba moralės nuostatas. Pasiūlymas laikomas neišsamiu, jei trūksta esminių sutarties dalių ar būtinos informacijos apie reikalingus leidimus ar licencijas, pvz., vykdymui. Pasiūlymas yra laikomas neįtikinamu, jei jo pobūdis yra reklaminis arba jis yra susijęs tik su vienu pervežimu.

(6) Net ir tuo atveju, jei TIMOCOM tik vėliau nustatytų, kad konkurse dalyvaujanti įmonė arba pasiūlymo teikėjas nesilaikė 5 skirsnio, TIMOCOM turi teisę ištrinti, sustabdyti arba netgi neskelbti pasiūlymo konkurso programoje, tačiau pasilieka teisę į atlygį.

(7) TIMOCOM pasilieka teisę skelbti konkursų programoje tik tų konkurse dalyvaujančių įmonių pasiūlymus, kurios turi bent vidutinį žinomos kredito agentūros suteiktą kredito reitingą ir dėl kurių nėra žinoma jokių aplinkybių, kurios keltų specifinę grėsmę finansiniam pasiūlymų tvarkymui. Vidutinis kredito reitingas atitinka indeksą, nurodantį daugiau nei 300 Vokietijos „Creditreform“, „Euler Hermes Kreditversicherungs-AG“ B arba Europos „Coface AG“ R indeksą. Jei konkursą skelbiančios įmonės kredito reitingas pasiūlymo galiojimo laikotarpiu yra mažesnis arba lygus nurodytam arba, jei TIMOCOM sužino apie aplinkybes, kurios konkrečiai kelia pavojų vėlesniam pateikto pasiūlymo apmokėjimui, TIMOCOM nutraukti pasiūlymą tik sužinoję apie pablogėjusį reitingą arba sustabdyti jo galiojimą, kol bus ištaisytas kredito reitingas.

(8) TIMOCOM turi teisę perduoti oficialiame konkurse pateiktus pasiūlymus arba reguliariai vertinti oficialų konkursą, siekdami, kad būtų įvykdyti jų reikalavimai, susiję su tuo konkursu.

(9) TIMOCOM pateikia specialią skiltį techniniams klausimams, susijusiems su konkrečių potencialių konkurso dalyvių pasiūlymais. (9) TIMOCOM pasilieka teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki laikotarpio, per kurį atsakymo laikotarpis pratęsiamas 1 darbo dienai. TIMOCOM taip pat pasilieka teisę ištrinti įrašus, kurie prieštarauja šių Taisyklių 3 pastraipos 2 daliai.

(10) Tik naudotojas yra atsakingas už visą informaciją ir naudotojo pagal kvietimą dalyvauti konkurse pateiktus pasiūlymus, kuriuos TIMOCOM skelbia ar persiunčia per konkursų programą. TIMOCOM nesuteikia jokios garantijos šiai informacijai ar dėl to sudaromų sutarčių arba konfidencialumo sutarčių vykdymui, ir pati netampa sutarties šalimi. TIMOCOM neužtikrina informacijos ir konkurso dalyvių veiksnumo, ypač jei jie buvo pakviesti konkursą paskelbusios įmonės prašymu.

(11) TIMOCOM pasilieka teisę ištrinti pateiktus įmonių pasiūlymus ar į juos neatsižvelgti, jei paaiškėja faktai, dėl kurių kyla grėsmė, kad pasiūlymą teikianti šalis negalės įvykdyti įsipareigojimų arba jam įstatymu ar administracine tvarka yra uždrausta vykdyti veiklą, dėl kurios paskelbtas konkursas. TIMOCOM taip pat gali ištrinti siūlytojų pateiktus pasiūlymus ar į juos neatsižvelgti, jei siūlančios įmonės pasiūlymus pateikė ne savo vardu arba ne savo sąskaita.

(12) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Taip pat sutartiniai santykiai gali būti grindžiami individualiu susitarimu, kuris automatiškai baigiasi pasibaigus pasiūlymo laikotarpiui, nereikalaujant oficialaus nutraukimo. Pasiūlymo teikėjo, kuris buvo pakviestas konkursą pateikusios įmonės dalyvauti konkurse, naudojimosi teisė baigiasi pasibaigus kvietimo dalyvauti konkurse terminui, kas reikalauja atskirai nutraukti sutartį su naudojimosi teise pagal esamą licencijos sutartį.

3f. Teisė naudotis sandėliavimo programėle

(1) Jei susitarta, sandėlio programa leidžia naudotojui siūlyti sandėlio pajėgumus ir peržiūrėti pasiūlytus sandėlio pajėgumus. Pasiūlymai gali būti skelbiami Marketplace, viešai prieinamoje TIMOCOM svetainėje bei kitose TIMOCOM platformose.

(2) Pasenusią informaciją reikia nedelsiant pašalinti. Duomenis reikia įvesti paprastai, nepaliekant papildomų tarpų ar kitų intonacinių ženklų bei tiksliai užpildant reikalingus įvesties laukelius. TIMOCOM pasilieka teisę pašalinti visus kriterijų ir (arba) 2 skyriaus 3 punkte pateiktų specifikacijų neatitinkančius duomenis.

(3) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3g. Teisė naudoti uždarą transporto ir krovinių biržos programėle

(1) Uždaros krovinių biržos programėle leidžia vartotojui sudaryti savo uždaras grupes Marketplace, jei susitarta. Tokioje uždaroje krovinių biržoje tik tokios grupės iniciatoriaus įgalioti naudotojai turi teisę įvesti atskiras transporto priemonių talpas ir krovinius. pasiūlymus ir ieškoti ten siūlomų transporto priemonių talpų ir krovinių tarptautiniam kelių transportui.

(2) Už įgaliotų dalyvių atranką ir administravimą atsako atitinkamos grupės iniciatorius. Norint naudotis ir dalyvauti uždarojoje krovinių biržoje, gali būti būtina susitarti dėl tolesnių licencijų.

(3) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3h. Teisė naudoti sąsajas

(1) TIMOCOM gali suteikti naudotojui galimybę prijungti naudotojo turimas trečiųjų šalių sistemas prie Marketplace naudojantis sąsajomis.

(1.1) Jei susitarta, krovinių biržos sąsaja leidžia naudotojui keistis duomenimis tarp naudotojo turimos transporto valdymo sistemos programinės įrangos ir Marketplace.

(1.2) Jei susitarta, siuntų stebėjimo sąsaja leidžia naudotojui keistis duomenimis tarp naudotojo turimos transporto valdymo sistemos programinės įrangos ir Marketplace. Duomenų apsaugos nuostatos, susijusios su stebėjimo programa, atitinkamai taikomos telematikos duomenims.

(1.3) Jei susitarta, transporto užsakymų sąsaja leidžia naudotojui keistis duomenimis tarp naudotojo naudojamos trečiosios šalies sistemos ir Marketplace.

(1.4) Jei susitarta, siuntų stebėjimo sąsaja leidžia naudotojui keistis duomenimis tarp naudotojo turimos transporto valdymo sistemos programinės įrangos ir Marketplace.

(1.5) Įmonės paieškos sąsaja leidžia vartotojui, jei susitariama, keistis esamais Marketplace naudotojų įmonės duomenimis tarp įmonės išteklių planavimo sistemos arba programinės įrangos su panašiomis funkcijomis, prieinamomis vartotojui ir Marketplace. TIMOCOM pasilieka teisę riboti paslaugą, atsižvelgdami į dokumentų formą, apimtį ir skaičių. Norint naudoti šią sąsają, reikia susitarti dėl papildomų Marketplace licencijų.

(2) Grafinė naudotojo sąsaja neįtraukta. Norint matyti Marketplace turinį, gali reikėti susitarti dėl papildomų licencijų. Naudotojas turi užtikrinti, kad visiems asmenims, besinaudojantiems sąsajos naudojimo galimybėmis, būtų suteikta licencija turėti asmeninę prieigą TIMOCOM Marketplace. Be sutartos asmeninės prieigos asmenys neturi teisės naudotis sąsaja bei Marketplace ir negali būti įvardijami kaip kontaktiniai asmenys vykdant konkretų sandorį.

(3) Už naudotojo turimos trečiosios šalies sistemos prijungimą prie sąsajų, o kartu ir prie TIMOCOM Marketplace atsako pats naudotojas. Naudotojui TIMOCOM gali padėti pateikdami techninį sąsajos produkto aprašymą. Techninis produkto aprašymas nėra šios sutarties dalis. Neužtikrinama, kad techninis produkto aprašymas, neturint techninių žinių apie sąsajas, bus naudingas.

(4) TIMOCOM ketina nuolat plėtoti savo sąsajas, o tai gali turėti įtakos suderinamumui su ankstesnėmis versijomis. Jei sistema bus toliau plėtojama, TIMOCOM atsižvelgs į techninės pažangos pasiekimus. Išleidimo dieną TIMOCOM atitinkamai informuos naudotoją apie naują sąsajos versiją. TIMOCOM, paprašius, atsiųs dabartinį techninį sąsajos aprašymą.
Naudotojas pereis prie naujausios sąsajos versijos, gavęs raštišką TIMOCOM pranešimą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio pranešimo išsiuntimo.

(5) Už naudotojo turimos trečiosios šalies sistemos prijungimą prie sąsajų, o kartu ir prie TIMOCOM sistemos atsako pats naudotojas. Jis yra atsakingas už išankstinių būtinų techninių sąlygų, nustatančių, kaip prijungti jo paties naudojamą trečiosios šalies sistemą prie modifikuotų sąsajų, sukūrimą. Abu partneriai sutinka įdiegti sąsają taip, kad ji veiktų kuo patikimiau ir reikalautų kuo mažiau priežiūros. TIMOCOM atlieka sąsajos reguliavimą ir pakeitimus taip, kad ji būtų kuo labiau suderinama ir naudotojui tektų atlikti kuo mažiau reguliavimo veiksmų.

(6) TIMOCOM informuos naudotoją apie teksto formos pakeitimą likus 6 mėnesiams iki ankstesnės sąsajos išjungimo.
Jei naudotojas neatliks reikiamų pakeitimų, negalima atmesti galimybės, kad funkcija nebegalės būti naudojama. Tokiu atveju TIMOCOM atleidžiama nuo prievolės suteikti paslaugą, tačiau pasilieka teisę į sutartą atlygį. Nukrypimų nuo pirmiau minėto reakcijos laiko gali atsirasti, jei pagal teisinius reikalavimus reikia įdiegti anksčiau, jei saugumo koregavimo priemonės yra būtinos norint apsaugoti naudotojo ar TIMOCOM sistemą arba jei klaidų taisymo priemonės yra būtinos norint nustatyti (atkurti) garantuotą paslaugų teikimo apimtį.

(7) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3i. Teisė naudotis „dokumentų tvarkymo paslauga“

(1) Jei susitarta, Marketplace naudotojui suteikia prieigą prie dokumentų valdymo paslaugos (toliau – DVP), kuria jis perduoda savo dokumentus naudodamas Marketplace (toliau – įkelti), kad juos galėtų peržiūrėti kiti naudotojai. TIMOCOM pasilieka teisę riboti paslaugą, atsižvelgdami į dokumentų formą, apimtį ir skaičių. Įkeliant dokumentus rekomenduojama atsižvelgti į atitinkamai veiklai reikalingus ir teisės aktuose nustatytus dokumentus. 

(2) Naudotojo įkelti dokumentai bus laikomi ES šifruotu formatu. Informacijos atgavimas vyksta įgaliotajam naudotojui atliekant atsisiuntimą, kurio metu atgavimo teisė lieka naudotojui, įkėlusiam informaciją.

(3) DVS nepakeičia elektroninio informacijos archyvo. TIMOCOM nekaupia dokumentų tikrinimo būdų neapibrėžtam laikotarpiui. Naudotojas turi prisiimti atsakomybę dėl sutikimo su bet kokiu saugomu įsipareigojimu, susijusiu su pranešimais. Naudojimo teisės galiojimo pabaigoje naudotojas privalo numatyti savo įkeltų dokumentų ištrynimą be įspėjimo.

(4) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3j. Teisė naudotis transporto užsakymų programėle

(1) Jei susitarta, transporto užsakymų programėlė suteikia naudotojui galimybę įkelti, apdoroti, siųsti ir peržiūrėti deklaracijas ir dokumentus, reikalingus transportavimo sutarčiai su kita šalimi sudaryti. Šiuo tikslu Marketplace naudotojas gali kurti šablonus, redaguoti formas, komentuoti ataskaitas ir jas išsaugoti. TIMOCOM gali pateikti naudotojui sandorių suvestines.

(2) Kitos sutarties šalys taip pat gali naudoti Marketplace. Krovinių gabenimo paslaugų teikėjas gali pats sukurti išorinius kontaktus. Toks išorinis kontaktas neturės teisės Marketplace naudoti dokumentams ar deklaracijoms persiųsti.

(3) Dėl techninių priežasčių tam tikri duomenys formoje gali būti įvesti iš anksto. Numatytieji nustatymai nėra TIMOCOM rekomendacija. Naudotojas, prisiimdamas visą atsakomybę, šiuos duomenis gali koreguoti pagal savo poreikius. Formoje pateikiamos antraštės ir aprašymai gali priklausyti nuo Marketplace naudotojo pasirinktų kalbos nustatymų, todėl siuntėjo ir gavėjo deklaracijos gali skirtis. Šios antraštės ir aprašymai bei jų vertimai pateikiami siekiant padėti naudotojui pildyti formas ir nėra įpareigojančios TIMOCOM rekomendacijos. Naudotojai patys sprendžia, kaip interpretuoti antraštėse naudojamus terminus ir formose pateiktus aprašymus. Dokumento, pažymėto „įpareigojančiu“, numatytąją kalbą pasirenka formos kūrėjas.

(4) Naudotojas žino, kad pateikus suderintas deklaracijas, susijusias su esminiais pervežimo elementais transporto užsakymų programoje, tarp šalių yra sudaroma galiojanti sutartis su patvirtintomis teisėmis ir pareigomis.

(5) TIMOCOM gali padėti naudotojams laikytis saugojimo reikalavimų. TIMOCOM gali surinkti, išsaugoti ir sutvarkyti iki 10 metų laikotarpio duomenis, reikalingus operacijoms vykdyti. Naudotojas yra atsakingas už saugojimo reikalavimų vykdymą. TIMOCOM teikia duomenų eksportavimo funkciją, leidžiančią naudotojui atskirai saugoti duomenis. TIMOCOM pasilieka teisę apriboti sandorių saugojimui naudojamą įrenginio atminties talpą pagal šių sąlygų 3.3 punktą. Dėl papildomos atminties talpos tariamasi atskirai. Naudotojui pareikalavus prieigos prie išsaugotų duomenų ir (arba) jų atsisakius pasibaigus licencijos sutarties galiojimo laikotarpiui, TIMOCOM prieš suteikdami prieigą ar panaikindami duomenis turi teisę pareikalauti atlyginti išlaidas ir įvykdyti licencijavimo sutarčiai taikomus reikalavimus.

(6) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3k. Teisė naudotis skaitmeniniu transporto inicijavimu

(1) Jei susitarta, skaitmeninis transporto inicijavimas leidžia naudotojui siųsti kainos pasiūlymą ir su juo susijusias pastabas krovinio vežimo pasiūlymo teikėjui Marketplace.

(2) Kainos pasiūlymas yra pagrįstas pasiūlyme nurodyta informacija ir sudaro pagrindą deryboms dėl konkrečios ekspedijavimo sutarties sudarymo. Pasiūlymui yra taikomas pasirinktinis įsipareigojimų laikotarpis, kuriam pasibaigus šalims paliekama spręsti, ar tęsti derybas, jei susitarimas dar nebuvo pasiektas. Nustatytu laikotarpiu naudotojas privalo laikytis savo kainos pasiūlymo. Krovinio pervežimo pasiūlymo teikėjui gautas kainos pasiūlymas yra neprivalomas.

(3) Dėl techninių priežasčių tam tikri duomenys formoje gali būti įvesti iš anksto. Numatytieji nustatymai nėra TIMOCOM rekomendacija. Naudotojas, prisiimdamas visą atsakomybę, šiuos duomenis gali koreguoti pagal savo poreikius. Formoje pateikiamos antraštės ir aprašymai gali priklausyti nuo Marketplace naudotojo pasirinktų kalbos nustatymų, todėl siuntėjo ir gavėjo deklaracijos gali skirtis. Šios antraštės ir aprašymai bei jų vertimai pateikiami siekiant padėti naudotojui pildyti formas ir nėra įpareigojančios TIMOCOM rekomendacijos. Naudotojai patys sprendžia, kaip interpretuoti antraštėse naudojamus terminus ir formose pateiktus aprašymus. Dokumento, pažymėto „įpareigojančiu“, numatytąją kalbą pasirenka formos kūrėjas.

(4) Klientui sutikus su pasiūlymu, yra sudaroma privaloma sutartis pagal 3j) skirsnį (Transporto užsakymai).

(5) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3l. Teisė naudotis siuntų stebėjimo programėle

(1) Jei susitarta, siuntų stebėjimo programėlė leidžia naudotojui keistis plačia informacija apie siuntą su kitais įgaliotais naudotojais Marketplace transporto užsakymo ribose. Šiuo tikslu gali būti įrašoma, atnaujinama ir dalijamasi būsenos informacija, dokumentais, GPS ir, jei reikia, kitais duomenimis. Informaciją apie siuntą naudotojas gali siųsti susipažinti susijusioms trečiosioms šalims.

(2) Norint naudotis programėle ir matyti Marketplace turinį, gali reikėti susitarti dėl papildomų licencijų.

(3) TIMOCOM gali savo nuožiūra rodyti naudotojui informaciją apie siuntą Marketplace sistemoje ar už jos ribų. Bet kokia informacija apie siuntą, kurią automatiškai teikia TIMOCOM, jos subrangovai ar trečiųjų šalių teikėjai remdamiesi naudotojo duomenimis, yra neįpareigojanti. 

(4) Siuntos stebėjimas nepakeičia elektroninio informacijos archyvo. TIMOCOM nekaupia informacijos neapibrėžtam laikotarpiui taip, kad ją būtų galima patikrinti. Naudotojas turi prisiimti atsakomybę dėl saugojimo įsipareigojimų vykdymo. Naudojimo teisės galiojimo pabaigoje naudotojas privalo numatyti įkeltos informacijos pašalinimą be papildomo įspėjimo.

(5) Naudotojas visus telematikos sistemą turinčius asmenis, prieš jiems pradedant naudoti duomenis, informuoja apie TIMOCOM suteiktą leidimą apdoroti duomenis, apie apdorojamų duomenų rūšį, apdorojimo tikslą ir trukmę, duomenų apdorojime dalyvaujančias įmones bei galimybę nutraukti duomenų persiuntimą.
Jei pagal naudotojui taikomus teisės aktus turi būti gautas visų telematikos sistemą turinčių asmenų sutikimas, naudotojas užtikrins, kad visi reikalingi sutikimai ar pagal atitinkamus įstatymus leidžiamos alternatyvos (pvz., darbo sutartys) bus prieinamos raštiška forma. Naudotojas įsipareigoja visus reikalingus įrodymus saugoti dvejus metus nuo sutarties termino pabaigos, o originalius dokumentus, gavęs pareikalavimą, pateikti TIMOCOM.

(6) Jeigu naudotojas pažeidžia galiojančias duomenų apsaugos nuostatas, ypač aukščiau esančias 5 pastraipas, TIMOCOM turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį su naudotoju. Naudotojas pareiškia, kad neturi TIMOCOM jokių pretenzijų, susijusių arba kylančių dėl naudotojo duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų nesilaikymo, ypač dėl aukščiau esančių 5 pastraipų.</li>

(7) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3 m. Maršrutų planavimas – naudojimosi teisė

(1) Maršruto planavimo programėlėje naudotojas gali peržiūrėti savo maršrutus ir transporto užsakymus kalendoriuje. Ji veikia kaip naudotojo dispečerinės pagalbos priemonė, nes siuntos gali būti susietos su jo transporto priemonėmis ir vairuotojais. 

(2) Maršruto planavimo programėlėje netikrinama, ar maršrutas atitinka visas galimas pagrindines sąlygas, pavyzdžiui, ar laikomasi privalomų pertraukų, ir ar maršrutas iš tikrųjų galimas, kaip nurodyta sąraše.

(3) Maršrutų planavimo programėlėje yra funkcija Mano maršrutai, kuri leidžia naudotojui sukurti vairuotojo paskyrą, kad būtų galima keistis duomenimis, ir kuria galima perduoti informaciją, susijusią su pervežimais ar konkrečiais maršrutais. Šioje vairuotojo paskyroje gali būti pateikta informacija apie vairuotoją, pvz., jo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija. Užsiregistravęs vairuotojas gali peržiūrėti jam perduotą informaciją, taip pat įkelti tokią informaciją, kaip siuntos būklė, dokumentai, GPS duomenys ar siuntos nuotraukos.

(4) Norint naudotis programėle ir matyti Marketplace turinį, gali reikėti susitarti dėl papildomų licencijų. Kad naudotojai galėtų keistis informacija, jiems reikės galutinių įrenginių, galinčių prisijungti prie interneto, taip pat gali tekti naudoti trečiųjų šalių programinę įrangą, pavyzdžiui, žinučių tarnybas, el. pašto programas arba naršykles.

(5) Programėlė nepakeičia elektroninio informacijos archyvo. TIMOCOM nekaupia informacijos neapibrėžtam laikotarpiui taip, kad ją būtų galima patikrinti. Naudotojas turi prisiimti atsakomybę dėl sutikimo su bet kokiu saugomu įsipareigojimu, susijusiu su pranešimais. Naudojimo teisės galiojimo pabaigoje naudotojas privalo numatyti savo įkeltų dokumentų ištrynimą be įspėjimo.

(6) Naudotojas visus telematikos sistemą turinčius asmenis, prieš jiems pradedant naudoti duomenis, informuoja apie TIMOCOM suteiktą leidimą apdoroti duomenis, apie apdorojamų duomenų rūšį, apdorojimo tikslą ir trukmę, duomenų apdorojime dalyvaujančias įmones bei galimybę nutraukti duomenų persiuntimą.
Jei pagal naudotojui taikomus teisės aktus turi būti gautas visų telematikos sistemą turinčių asmenų sutikimas, naudotojas užtikrins, kad visi reikalingi sutikimai ar pagal atitinkamus įstatymus leidžiamos alternatyvos (pvz., darbo sutartys) bus prieinamos raštiška forma. Naudotojas įsipareigoja visus reikalingus įrodymus saugoti dvejus metus nuo sutarties termino pabaigos, o originalius dokumentus, gavęs pareikalavimą, pateikti TIMOCOM.

(7) Jeigu naudotojas pažeidžia galiojančias duomenų apsaugos nuostatas, ypač aukščiau esančias 6 pastraipas, TIMOCOM turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį su naudotoju. Naudotojas pareiškia, kad neturi TIMOCOM jokių pretenzijų, susijusių arba kylančių dėl naudotojo duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų nesilaikymo, ypač dėl aukščiau esančių 6 pastraipų.</li>

(8) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3n Maršrutų planavimas – mano transporto priemonės

(1) Programėlėje Mano transporto priemonės naudotojas gali į Marketplace įvesti savo transporto priemones ir jų charakteristikas, įskaitant tokią informaciją, kaip transporto priemonės tipas, kėbulo tipas ar įranga. Šią informaciją galima bendrinti su kitomis programomis ir naudoti jose. Norint naudotis programėle ir matyti Marketplace turinį, gali reikėti susitarti dėl papildomų licencijų.

(2) Programėlė nepakeičia elektroninio informacijos archyvo. TIMOCOM nekaupia informacijos neapibrėžtam laikotarpiui taip, kad ją būtų galima patikrinti. Naudotojas turi prisiimti atsakomybę dėl saugojimo įsipareigojimų vykdymo. Naudojimo teisės galiojimo pabaigoje naudotojas privalo numatyti savo įkeltų dokumentų ištrynimą be įspėjimo.

(3) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3o. Naudojimo teisė - reitingavimo funkcija

(1) Reitingų sistema suteikia galimybę naudotojui Marketplace sistemoje teikti kito naudotojo sutartinių prievolių vykdymo reitingą po sandorio užbaigimo. 

(2) Reitingą gali kurti abu sandorio naudotojai kito naudotojo atžvilgiu, su sąlyga, kad sandoris yra užbaigtas, o ne atšauktas. Reitingą būtina suteikti nuo transporto užsakyme sutartos pristatymo datos ir iki 44 dienų po transporto užsakyme nurodyto mokėjimo termino pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 104 dienos, skaičiuojant nuo pristatymo datos, pabaigos. TIMOCOM pasilieka teisę pradėti 44 dienų reitingavimo laikotarpį abiem šalims ir vėliau, jei sandoris tarp naudotojų TIMOCOM atžvilgiu dokumentuojamas kitu būdu. Pasibaigus terminui, atitinkamas reitingas perkeliamas į naudotojo reitingų profilį.

(3) Reitingo turinys yra vien tik atitinkamą reitingą pateikusių naudotojų nuomonės ir jokiu būdu neatspindi TIMOCOM nuomonės, ir TIMOCOM šių nuomonių nepriima. Visų pirma yra taikomos šių BS 3 skirsnio 2 punkto taisyklės dėl teisėtų ir sąžiningų tarpusavio sandorių.

(4) TIMOCOM savo nuožiūra gali pateikti tinkamą reitingavimo formą, pvz., už vertinamos paslaugos komponento kokybę skiriamų žvaigždučių skaičiaus pavidalu, kai 1 žvaigždutė reiškia nepakankamą veiklos rezultatą, 5 žvaigždutės – labai gerą. TIMOCOM gali savo nuožiūra nustatyti reitingams tinkamas veiklos rezultatų komponentų kategorijas, pvz. susitarimų laikymosi, komunikacijos, prieinamumo, taip pat specifinių sandorio rangovų ar klientų charakteristikų, tokių kaip punktualumo, krovinių tvarkymo, dokumentų pateikimo ar mokėjimo praktikos kategorijas.

(5) Įvykdžius ir įvertinus bent kelis sandorius, TIMOCOM gali rodyti naudotojo pateiktų įkainių vidurkį Marketplace jo įmonei. Rodinys gali susidėti iš kelių dalių, t. y. įvertintų veiklos rezultatų kategorijų vidurkio, skirtingų vertintojų skaičiaus arba diferencijuojamas pagal kliento ar rangovo reitingą. Jei bent vienas sandorio paslaugos komponentas yra įvertintas, jis gali būti rodomas naudotojo profilyje.

(6) Kiekvienas naudotojas gali vieną kartą paprašyti peržiūrėti kito naudotojo suteiktą reitingą. Tokio prašymo peržiūrėti gavėjas jų suteiktą reitingą gali peržiūrėti per 7 dienas. Praėjus šiam laikui, jis nebegali būti peržiūrėtas. Prašymas peržiūrėti turi būti pagrįstas. Reitingas negali būti sumažintas prašymo peržiūrėti kontekste.

(7) TIMOCOM paprastai nekeičia ir nešalina reitingų, nebent taikoma viena iš toliau nurodytų išimčių:
- naudotojas neatsakė į prašymą peržiūrėti reitingą ir naudotojo atžvilgiu yra priimta vykdytina teismo nutartis, įpareigojanti pakeisti reitingą;
- abu susiję naudotojai sutinka, kad atitinkamas reitingas turi būti pašalintas iš bendro sandorio;
- pas naudotoją įvyko esminis pasikeitimas, pvz., pasikeitė vadovas ar savininkas, arba
- buvo pradėta oficiali restruktūrizavimo, nemokumo ar likvidavimo procedūra arba į šias procedūras panaši byla. Reitingas gali būti laikinai užblokuotas naudotojo profilyje, jei naudotojais, pateikęs tinkamus įrodymus, pvz., teismo pažymą su bylos numeriu, įrodo, kad tarp šalių vyksta teisminiai ginčai.

(8) Jei naudotojas pakartotinai pažeidžia šio skyriaus nuostatas, TIMOCOM gali visam laikui apriboti jo teisę vertinti kitus naudotojus.

3p Teisė naudotis Business Partner Check

(1) Naudodamasis Business Partner Check programėle vartotojas gali palyginti tam tikrus įmonės dokumentus su nuorodų šaltiniais. Sėkmingai užbaigus patikrinimą, TIMOCOM prideda matomą atributą „Verified Company“ prie vartotojo įmonės profilio. Šis atributas susijęs tik su peržiūrėtais dokumentais ir jame nėra jokio pareiškimo ar patikinimo dėl kitų vartotojo atributų ar savybių.

(2) Atkreipkite dėmesį: patvirtinimo procesas su teigiama išvada nereiškia garantijos ar garantijos, kad asmuo, su kuriuo vartotojas susisiekia, yra tas pats asmuo, kuris yra nurodytas įmonės dokumentuose arba yra nurodytas kaip įgaliotasis atstovas. Taip pat nėra jokios garantijos, kad asmuo, su kurio yra kontaktas turi kokių nors ryšių su minėtuose dokumentuose nurodyta įmone arba turi tapatybę, atitinkančią tariamą minėtųjų dokumentų siuntėją. Informacija, kuri nėra paimta iš oficialių šaltinių, pavyzdžiui, ant blanko, gaunama iš pačios įmonės. TIMOCOM neprisiima atsakomybės už šios informacijos tikslumą ar savalaikiškumą. 

(3) TIMOCOM pasilieka teisę savo nuožiūra nustatyti kiekvienam vartotojui pateikiamų patikros užklausų skaičių, taip pat bet kuriuo metu pakeisti informacinius šaltinius kitais tinkamais šaltiniais.

(4) TIMOCOM negarantuoja, kad atliekant patikros procesą buvo įvykdytos komercinės rūpestingumo pareigos, kurių reikalaujama kiekvienu atskiru atveju. Naudotojas yra atsakingas už būtinų ir tinkamų priemonių, kad būtų įvykdytos konkrečios jo reikalavimų sąlygos.

(5) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

4. Atlygis už naudojimąsi

(1) Atlygis už naudojimąsi kaskart mokamas iš anksto naudojimosi laikotarpio pradžioje ir turi pasiekti TIMOCOM ne vėliau kaip trečią kiekvieno laikotarpio darbo dieną. Sąskaitos faktūros už papildomas TIMOCOM paslaugas apmokamos iškart. Visas apmokėjimo išlaidas padengia naudotojas, išskyrus teisinius reguliavimus vykdant mokėjimus per SEPA sistemą. Jeigu nesusitarta kitaip, TIMOCOM turi teisę sudaryti ir perduoti sąskaitas faktūras elektroniniu būdu. Jei naudotojas nepateikia šiuo tikslu tinkamo el. pašto adreso arba jei naudotojas pageidauja gauti popierinę sąskaitą faktūrą su papildomais dokumentais, bus paprašyta apmokėti faktiškai patirtas išlaidas.

(2) Naudotojas neturi teisės gauti kompensacijos ar nevykdyti savo prievolių dėl priešinių reikalavimų, nebent tai būtų neginčijami ar teisinę galią turintys reikalavimai.

(3) Tuo atveju, jei naudotojas, kuriam buvo suteikta TIMOCOM nuolaida už tam tikrą atsiskaitymo periodą pagal nustatytą išankstinio apmokėjimo tvarką, nutraukia sutartį ar jos dalį, iki šio atsiskaitymo periodo pabaigos, pritaikyta išankstinio apmokėjimo nuolaida bus anuliuota atgaline data. Tokios pat taisyklės taikomos, jei dėl svarbių priežasčių sutartį nutraukia TIMOCOM.

(4) TIMOCOM, pasilieka teisę kasmet didinti licencijos mokestį vadovaudamiesi protingumo kriterijais, su sąlyga, kad kaina nėra konkrečiai apibrėžta atitinkamam periodui. Likus 4 savaitėms iki kainos pakėlimo, TIMOCOM raštiškai informuos apie tai. Jei kaina, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėja daugiau nei 5 proc., per 14 dienų nuo naujos kainos įsigaliojimo naudotojas turi teisę nutraukti sutartį. Nuolaidos netaikymas ar specialaus susitarimo laikotarpio pasibaigimas nėra laikoma kainos padidėjimu, kaip tai yra nurodyta šiame punkte. Jei TIMOCOM nepasinaudoja teise padidinti kainą vieną ar kelis kartus, tai nereiškia, kad jie tokios teisės atsisako. Išankstinis apmokėjimas nesuteikia kainos garantijos už iš anksto apmokėtą laikotarpį.

5. Neutralumas, nuosavybės teisės, konfidencialumas

(1) Licencija suteikia naudotojui prieigą prie Marketplace kartu su kitais naudotojais, nesuteikiant jokios pirmenybės kitų naudotojų atžvilgiu. Santykių tarp siuntėjų, logistikos paslaugų teikėjų, krovinių ekspeditorių ir transporto įmonių atžvilgiu TIMOCOM yra neutrali

(2) Ši licencinė sutartis nesuteikia teisės išduoti sublicencijų ar perduoti per Marketplace įgytų duomenų arba naudojimo galimybių trečiosioms šalims, ypač ne Marketplace programinės įrangos (toliau – Programinė įranga) naudojimui dėl savo IT nuosavybės teisių. Programinė įranga ir šaltinio kodas yra saugomi TIMOCOM ir jo leidėjų autoriaus teisių bei išskirtinės nuosavybės. Jie yra papildomai apsaugoti tarptautinių sutarčių ir kitų nacionalinių šalies, kurioje naudojami, įstatymų.

(3) TIMOCOM savo gaminiuose gali naudoti atvirojo kodo programinę įrangą, kuriai gali būti taikomos jos pačios licencijavimo sąlygos. Paprašius, TIMOCOM pateikia apžvalgą.

(4) Naudotojas neturi teisės reguliariai konsultuoti dėl programinės įrangos technologijos, vėlesnių atnaujinimų ar kitų duomenų laikmenų, ypač šaltinio kodo; keisti techniką, išrinkti ar pakeisti programinę įrangą. Naudotojui draudžiama naudoti programinę įrangą tolesnei programinės įrangos technologijos plėtrai, pakeistoms versijoms ar kopijų paruošimui trečiųjų šalių bei kitų naudotojų naudai. Kiekvienam nesusijusiam naudojimui, nors ir kopijų pagalba, pasitelkiant lygiagretų arba pakaitinį naudojimą įvairiose darbo vietose arba įvairių prekybos įmonių ir (arba) filialų naudai, reikia, kad būtų gautas raštiškas papildomų licencijų turėtojų sutikimas sumokant mokestį. Vienkartinės prieigos iš registruotos įgalioto naudotojo gyvenamosios vietos naudojimas yra įtrauktas į registravimosi internete licenciją.

(5) Naudotojas perduoda duomenis į TIMOCOM sistemą nustatytose bendradarbiavimo ribose. Tai apima adresą, sutarties informaciją bei GPS koordinates. Remdamasi šia informacija, TIMOCOM galės daryti išvadas apie specifinius naudotojo verslo veiklos ir klientų ryšius, t. y. identifikuoti tam tikrus klientus. Tokia informacija laikoma verslo paslaptimi ir turi būti laikoma konfidencialia, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali. 
Laikantis teisės aktų, duomenys gali būti naudojami statistikos tikslais ir mūsų klientų produktų tobulinimui. TIMOCOM nenaudos per surinktų duomenų, kad plėtotų konkurencinę veiklą kaip logistikos paslaugų teikėja, krovinių ekspeditorius ar transporto įmonė.

6. Garantija ir atsakomybė

(1) Informacija, pateikta produkto aprašymuose, lankstinukuose ir naudotojo informacijoje, kuriuos pateikė TIMOCOM, yra neįpareigojančio pobūdžio. Kitokio pobūdžio TIMOCOM atsakomybė neegzistuoja. TIMOCOM neprisiima jokios atsakomybės dėl kitų naudotojų įvestų duomenų aktualumo, tikslumo ir išsamumo, taip pat dėl naudotojo programinės įrangos suderinamumo su IT aplinka arba naudojamais nuotoliniais duomenų ryšiais. Naudotojas atkreipė dėmesį į tai, kad kompleksinėse internetinėse pasiūlose, tokiose kaip Marketplace, visada gali pasitaikyti klaidų, atitinkančių pažangos lygį. Todėl TIMOCOM negarantuoja nei visiško klaidų nebuvimo, nei tam tikro prieinamumo, o tik tai, kad Marketplace sistemoje neatsiras jokių programinės įrangos defektų, dėl kurių sutartyje numatytas tinkamumas naudoti sumažėtų nežymiai. TIMOCOM dės komerciškai pagrįstas pastangas, kad Marketplace būtų prieinama be didelių trikdžių.

(2) Hipersaitų kūrimas ir informacija apie trečiųjų šalių tinklalapius, prieinamus iš TIMOCOM tinklalapio ir platformų per hipersaitus, nėra sutartinių paslaugų dalis. Jie taip pat nėra skirti detaliau apibūdinti sutartinių paslaugų įsipareigojimus. Išorinės nuorodos ar puslapiai, prieinami per šias nuorodas, nėra nuolat kontroliuojami, todėl TIMOCOM neprisiima jokios atsakomybės už jų turinį ar tikslumą.

Jei klientas pasirenka įjungti, pasiekti ar naudoti bet kokius trečiųjų šalių produktus, programas, paslaugas, programinę įrangą, tinklus, sistemas, katalogus, svetaines, duomenų bazes ar informaciją (bendrai vadinami „Trečiųjų šalių produktai“), Kliento prieiga ir naudojimas Tokiems trečiųjų šalių produktams taikomos atitinkamo trečiosios šalies teikėjo sąlygos, atsakomybės apribojimai ir politika. TIMOCOM nepritaria, nėra atsakingas ir neatsako už juos ir neteikia jokių pareiškimų dėl tokių trečiųjų šalių produktų aspektų. TIMOCOM negali garantuoti trečiųjų šalių produktų prieinamumo (arba nuolatinio prieinamumo). TIMOCOM neatsako už jokią žalą ar nuostolius, kurie faktiškai ar tariamai atsirado dėl to, kad klientas suaktyvino, pasiekia arba naudoja tokius trečiųjų šalių produktus arba Klientui pasikliaujant privatumo praktika, duomenų saugos procesais ar kitomis tokių trečiųjų šalių produktų politikos kryptimis. Klientas neatšaukiamai atsisako bet kokių pretenzijų TIMOCOM, susijusių su tokiais trečiųjų šalių produktais. "Įterptieji komponentai" reiškia trečiųjų šalių produktus, programas, paslaugas. , programinė įranga, tinklai, sistemos, katalogai, svetainės, duomenų bazės ir informacija, gauta arba gauta iš trečiosios šalies šaltinio, nepriklausančio TIMOCOM, ir pateikta klientui Prekyvietėje.

(3) TIMOCOM neatsako už žalą, kurią įvairūs naudotojai sukelia vienas kitam dėl duomenų praradimo ar perdavimo klaidų, arba kitu būdu. TIMOCOM neatsako už kenkėjišką programinę įrangą ar programų kodus (virusus, Trojos arklius, kirminus ir kt.), kurie yra atkuriami naudotojų Marketplace arba perduodami jų pasiūlymo prieduose ar aprašymuose ir yra jų platinami. Naudotojas tiesiogiai atsako už tai, kad neperduotų tokios kenkėjiškos programinės įrangos.

(4) TIMOCOM įmonė nėra nei Marketplace sutartį sudariusi partnerė, nei sutarties sudarymo tarpininkė ar susijusius paaiškinimus teikianti šalis. Todėl TIMOCOM jokiu būdu negarantuoja, kad bus tinkamai įvykdytos sutartos sutartys tarp naudotojų ar pasiekta ekonominė sėkmė, ar kad bus užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie autorizuotų produktų duomenų. Naudotojas pats privalo tikrinti jam trečiųjų šalių pateiktų duomenų ir informacijos tikslumą. Marketplace siunčiami ar peržiūrimi naudotojų pranešimai nėra TIMOCOM pareiškimai ar nuomonės ir tai nereiškia, kad TIMOCOM su jais sutinka ar juos laiko nuosavybe. TIMOCOM negarantuoja, kad Marketplace išsiųstas pranešimas ar įspėjimas pasieks paskirties vietą arba kad jį gaus ir perskaitys adresatas. Be to, TIMOCOM negarantuoja, kad asmuo, kuris tvirtina esąs pranešimo arba įspėjimo siuntėjas ar gavėjas, iš tiesų yra asmuo, kuris siunčia ar gauna pranešimą arba įspėjimą.

(5) Naudotojas atleidžia TIMOCOM nuo bet kokių įsipareigojimų, jei jis Marketplace įdiegia ne taip, kaip nurodyta šioje sutartyje. TIMOCOM atitinkamai sudaro tokius pat susitarimus su kitais naudotojais ir galimai (teikdami pirmenybę savo teisei į žalos atlyginimą) atmeta kitų naudotojų atžvilgiu pareikštus reikalavimus atlyginti žalą, siekiant atlyginti naudotojui padarytą žalą. Naudotojas taip pat atleidžia TIMOCOM nuo visų kitų naudotojų, valdžios institucijų ar kitų trečiųjų šalių pretenzijų ir baudų, kylančių dėl to, kad naudotojas siūlo ar teikia paslaugas, naudodamasis Marketplace, dėl kurių naudotojas neturi ar nepakankamai turi reikiamų leidimų, draudimų, licencijų ir t. t. arba negali to įrodyti per 1 savaitę TIMOCOM pareikalavus. Į šią sumą taip pat įeina tinkamos teisinės gynybos išlaidos. TIMOCOM nedelsdama informuos naudotoją apie tokią pretenziją.

(6) Už duomenų neperdavimo ar klaidingo perdavimo grėsmę atsakingas naudotojas nuo to momento, kai duomenys išsiunčiami iš TIMOCOM kontroliuojamos srities.

(7) Šioje sutartyje numatyti atsakomybės už naudotojo patirtus nuostolius apribojimai ar išimtys netaikomi tais atvejais, kai 
a) TIMOCOM ar jos perįgaliotieji agentai tyčia ar dėl didelio neatsargumo sukėlė žalą, 
b) TIMOCOM ar jos perįgaliotieji agentai kaltai pažeidė esminį sutartinį įsipareigojimą, kuri turi būti suteikta pagal konkrečios sutarties prasmę ir tikslą arba kurios įvykdymas pirmiausia leidžia tinkamai įvykdyti sutartį ir kurios laikymusi galima nuolat pasitikėti, 
c) TIMOCOM teisinės atsakomybės, nepriklausančios nuo kaltės, pavyzdžiui, atsakomybės už gaminį įstatymo, garantijos suteikimo, ar
d) teisinės atsakomybės už TIMOCOM ar jos pavaduotojų padarytą žalą asmens gyvybei, kūnui ar sveikatai. 
(8) Jei naudotojas yra verslininkas, TIMOCOM atsakomybė ribojama sutarčiai būdingais nuostoliais, kuriuos galima numatyti sutarties sudarymo metu, taip:
a) aukščiau 7 dalies a punkte nurodytais atvejais - paprasto neatsargumo atveju, 
b) aukščiau 7 dalies b punkte nurodytais atvejais - paprasto aplaidumo atveju. 
TIMOCOM atsako už duomenų, programų praradimą ir jų atkūrimą naudojantis Marketplace pirmiau minėtos 7 dalies a) ir b) punktų atvejais tik tiek, kiek šio praradimo naudotojas negalėjo išvengti imdamasis atitinkamų atsargumo priemonių, pavyzdžiui, reguliariai darydamas atsargines duomenų kopijas.

(9) Marketplace komponentai, pažymėti kaip BETA arba BETA versija, prototipas arba TIMOCOMLabs (toliau - BETA komponentas), visuomet yra neišbaigti produktai, atsižvelgiant į jų kasdienį naudojimą, kurie, nors ir gali apimti visas pagrindines funkcijas, gali turėti veikimo, suderinamumo ir stabilumo apribojimų, nes patirtis rodo, kad prieš paskelbimą negalima imituoti visų techninės ir programinės įrangos aplinkų ar naudojimo elgsenos. Todėl TIMOCOM tokius Marketplace BETA komponentus teikia tik neįpareigojančio testavimo tikslais, kuriems reikalingos naudotojų patirties ataskaitos. Nėra jokių garantijų dėl gamybos savybių ar rimtų defektų nebuvimo. Naudotojas pripažįsta, kad TIMOCOM negali būti laikomi atsakingi šiuo atžvilgiu, taip pat dėl ​​jokios sistemos prastovos, duomenų praradimo, defektų ir antrinių pažeidimų, atsiradusių dėl tokių defektų, taip pat dėl ​​prarastų pajamų. Prieš įdiegdamas ir naudodamas Marketplace BETA komponentus, naudotojas privalo sukurti visos savo sistemos, įskaitant duomenų, kopiją. TIMOCOM pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo atšaukti arba nutraukti tokio komponento gamybą.

(10) Naudotojas pats turi priimti atsakomybę už savo DTP prisijungimo duomenų naudojimą ir susilaikyti nuo netinkamo jų naudojimo bei neįgaliotos prieigos prie informacijos pačiam ar padedant trečiajai šaliai bei nuo patekimo į Marketplace sistemas. Tokiais atvejais naudotojas turi sumokėti didesnę kainą, įskaitant bet kokias TIMOCOM patirtas išlaidas dėl infrastruktūros patikrinimų ar gedimų, už kuriuos naudotojas yra atsakingas. Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti TIMOCOM apie prieigos prie neleistinų trečiųjų šalių galimybes, kitus žinomus ar įtariamus duomenų saugumo pažeidimus ar įtariamus trečiųjų šalių reikalavimus dėl naudotojo naudojamos Marketplace arba TIMOCOM ir privalo nedelsdamas nemokamai atlikti visus kitus svarbius bendradarbiavimo veiksmus dėl TIMOCOM, ypač jei TIMOCOM to reikalauja, o būtinosios priemonės neviršija pagrįstų pastangų, kad būtų galima nedelsiant pasinaudoti teisine gynyba.

(11) Naudotojas garantuoja TIMOCOM, kad jo pasitelkti darbuotojai arba jam dirbantys asmenys yra įdarbinti pagal atitinkamas galiojančias teisines sąlygas, ir atleidžia TIMOCOM nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, galimų baudų ir pagrįstų teisinės gynybos išlaidų. Naudotojas užtikrina TIMOCOM, kad bet kuriuo metu teiks paslaugas laikydamasis galiojančių teisės aktų ir, TIMOCOM pareikalavus, nedelsdamas tai įrodys tinkamais įrodymais.

(12) Visos šioje dalyje nurodytos pretenzijos TIMOCOM dėl žalos atlyginimo, grindžiamos Marketplace trūkumais, nustoja galioti praėjus vieneriems metams nuo licencijos suteikimo. Visos kitos pretenzijos dėl žalos atlyginimo nustoja galioti praėjus dvejiems metams nuo jų atsiradimo. Jei TIMOCOM elgiasi tyčia arba dėl didelio neatsargumo, taikomos teisinės nuostatos.

7. Skundai


(1) Jei TIMOCOM gauna informaciją apie naudotoją, pagal kurią naudotojas kaltai pažeidė savo įsipareigojimus pagal krovinių pervežimo sutartį, šią sutartį ar bet kurį kitą galiojantį įstatymą (toliau – Skundas), TIMOCOM neprivalo, bet turi teisę perduoti šiuos skundus, nurodant ar nenurodant skundo pateikėjo, susijusiam naudotojui arba, išklausius ir išnagrinėjus skundą, kitiems naudotojams.

(2) Naudotojas, dėl kurio pateiktas skundas (toliau – suinteresuotas asmuo), privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per savaitę nuo pranešimo apie skundą gavimo, atsiųsti TIMOCOM rašytinį komentarą dėl skundo turinio, ištaisyti skundą arba bent pagrįsti ilgesnį laiką, galbūt reikalingą komentarui pateikti.

(3) Jei nukentėjusiajai Šaliai nepavyksta savo atsiliepime paneigti skunde pateiktų pretenzijų dėl įsipareigojimų pažeidimo, TIMOCOM turi teisę, bet ne pareigą įpareigoti naudotoją per savaitę pašalinti pažeidimą. Reikalavimo pašalinti pažeidimą apibrėžtumas laiko atžvilgiu nereikalingas, jei TIMOCOM tai nustato remdamiesi aplinkybėmis.

(4) Teisės, nurodytos pirmiau minėtose 2 ir 3 pastraipose, su teise į blokavimą ar nutraukimą egzistuoja tik TIMOCOM interesais. Jei TIMOCOM nepasinaudoja šiomis teisėmis, kitų naudotojų atsakomybė yra atmetama.

(5) TIMOCOM neprivalo tikrinti pateiktų skundų.

(6) Naudotojas paskiria kvalifikuotą kontaktinį asmenį, kuris turi įgaliojimus priimti visus sutartinius sprendimus bei gauti ir teikti pareiškimus. TIMOCOM neprivalo, bet turi teisę atmesti kitų naudotojo įmonės asmenų pareiškimus.

8. Išimtinis sutarties nutraukimas, licencijos trukmė, bendrosios nuostatos


(1) Naudojimosi teisės trukmė priklauso nuo kiekvieno atveju individualiai suderintos licencijos. Per nemokamą bandomąjį laikotarpį abi pusės turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį.

(2) Kiekviena sutarties Šalis turi teisę į išimtinį sutarties nutraukimą, nesilaikant nutraukimo terminų, jei tam yra svarus pagrindas. Svarbi priežastis, dėl kurios TIMOCOM nutraukia sutartį prieš terminą, yra visų pirma tada, kai:
a) naudotojas tampa nemokus arba yra nemokumo grėsmė,
b) bankroto bylos iškėlimas dėl naudotojo turto buvo atmestas, grąžintas nepatenkintas arba naudotojas turi pateikti patvirtinimą,
c) naudotojas kaltai pažeidžia šių sąlygų nuostatas, kurios kelia grėsmę sutarties tikslo pasiekimui arba suteikia teisę naudotojui užblokuoti prieigą pagal 3 punkto 4 arba 5 papunkčius,
d) naudotojas yra skolingas sumą, atitinkančią naudojimo mokestį už vieną mėnesį, ilgiau nei 14 kalendorinių dienų arba
e) naudotojo įmonės akcininkų santykis pasikeičia 25 % ar daugiau arba naudotojui teisiniu požiūriu atstovauja kiti asmenys, visais atvejais atsižvelgiant į sutarties sudarymo būseną,
f) naudotojas, jo teisiniai atstovai ar su juo susijusios įmonės konkuruoja su TIMOCOM.

(3) Naudojimosi teisė galioja nuo tada, kai TIMOCOM įjungia paslaugą, iki sutartinių santykių pabaigos.

(4) Pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, naudotojas turi ištrinti visą iš TIMOCOM gautą ir naudotojui įdiegtą programinę įrangą, išskyrus visas teises saugoti ir susilaikyti nuo bet kokio Marketplace naudojimo. Tuo pačiu metu naudotojas turi nutraukti tolesnį duomenų teikimą į galimai sukurtą sąsają.

(5) Jei naudotojas yra verslininkas, pagal viešąją teisę reglamentuojamas juridinis asmuo arba pagal viešąją teisę reglamentuojamas specialus fondas, kaip apibrėžta Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 310 straipsnio 1 dalies 1 sakinyje, arba kurio bendros jurisdikcijos vieta yra ne Vokietija, sutarties vykdymo ir jurisdikcijos vieta laikomas Diuseldorfas. Taikytina Vokietijos teisė su išimtimis pagal JT konvenciją dėl tarptautinės prekybos.

(6) Jeigu TIMOCOM perduoda naudotojui šios sutarties arba sutarties sudėtinių dalių vertimą, o atitinkamame vertime yra prieštaravimų arba nukrypimų nuo versijos vokiečių kalba, pagrindinė ir teisiškai įpareigojanti lieka sutarties versija vokiečių kalba.

(7) Tuo atveju, jei kai kurios šių taisyklių nuostatos yra neveiksmingos, likusių nuostatų galiojimas nuo to nepriklauso. Negaliojančios nuostatos pakeičiamos galiojančiomis, kurios, kiek tai įmanoma, atitinka negaliojančių nuostatų tikslą.

9. Duomenų apsauga

(1) Naudotojas sutinka, kad TIMOCOM gali tvarkyti jo techninius duomenis identifikavimo, priskyrimo, duomenų apsaugojimo ir jų persiuntimo kokybės gerinimo tikslais. Priklausomai nuo galinio įrenginio, tai gali būti anoniminiai duomenys, tokie kaip naudojama operacinė sistema, ekrano skiriamoji geba, naršyklė, procesoriaus ID ir sparta, fizinė atmintis, taip pat duomenys, kurie gali būti asmeniniai, pavyzdžiui, IP ir MAC adresas, įrenginio ID, domeno DNS, diegimo kelias, vartotojo ID, kalbos nustatymai, slapukai ir telematikos duomenys.
Naudotojui nustatant ir naudojant Marketplace, TIMOCOM tvarko asmens duomenis, tokius kaip vartotojo vardas, pavadinimas, el. pašto adresas, kontaktiniai duomenys, priskyrimas naudotojo įmonei ir nurodytos kalbos žinios, įrašai, pranešimai, taip pat informacija, kurią naudotojas daro pasiekiamą trečiosioms šalims savo profilyje arba naudodamasis Marketplace galimybėmis. Šiuos duomenis TIMOCOM naudoja šiais tikslais:
- Sutartos paslaugos teikimas ir priežiūra
- Naudotojo inicijuotų sandorių vykdymas
- Naudotojo tapatybės patikrinimas
- Šių naudojimo sąlygų laikymosi užtikrinimas
- Teisinių prievolių arba vykdytinų oficialių ar teisminių reikalavimų vykdymas.
Šių duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo atitinkamos sutarties trukmės ir tikslo, išskyrus atvejus, kai yra viršesni duomenų tvarkymo subjekto interesai arba teisinės saugojimo prievolės.

(2) Naudotojas pareiškia, kad jis sutinka, jog TIMOCOM tvarkytų su jų verslu susijusius duomenis, siekdami sudaryti ir tvarkyti sutartį, bei gautų informaciją apie juos iš gerai žinomų kredito agentūrų.

(3) Naudotojas sutinka, kad TIMOCOM tvarkytų asmens duomenis ir juos perduotų filialams ar partnerių įmonėms, siekiant įvykdyti licencijos sutarties sąlygas ar naudotojo pateiktus paslaugų užsakymus. Gali būti keičiama ir šiuo metu yra:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o.,CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Šios įmonės naudotojo duomenis fiksuoja ir apdoroja tik TIMOCOM įmonės vardu ir jai nurodžius. Jos yra įsipareigojusios laikytis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų. Asmens duomenis gali reikėti perduoti trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai ir (arba) nurodo viešosios institucijos ar teismo nutartys, arba siekiant išvengti ar susidoroti su nusikalstama veika, arba išvengti šių licencijos nuostatų ir sąlygų pažeidimo. Duomenis, kurie nėra susiję su asmens tapatybe, pvz., anonimiškus arba trečiosioms šalims skirtus duomenis, reikalingus įvykdyti sutarties sąlygas, TIMOCOM gali tvarkyti ir perduoti trečiosioms šalims.

TIMOCOM ėmėsi atsargumo priemonių, taikydama technines apsaugos priemones ir atitinkamas sutartines nuostatas su kiekvienu naudotoju, siekdama užtikrinti, kad Marketplace duomenys nebūtų naudojami kitais nei šioje sutartyje nurodytais tikslais arba perduodami trečiosioms šalims. Atsižvelgiant į dabartinę technologijų būklę, šiuo metu neįmanoma pasiekti 100 proc. tikrumo, kad naudotojas vis dėlto neperduos duomenų trečiosioms šalims pažeisdamas sutartį. Naudotojas atkreipia dėmesį į šią aplinkybę ir, sužinojęs apie tokį incidentą, nedelsdamas informuos TIMOCOM.

(4) Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją teisiogiai iš TIMOCOM apie jo išsaugotus asmens duomenis, taip pat teisę ištaisyti ar ištrinti duomenis arba apriboti minėtų duomenų tvarkymą ar nesutikti su minėtų duomenų tvarkymu, taip pat teisę peržiūrėti duomenis tam, kad įsitikintų, jog yra laikomasi atitinkamų duomenų apsaugos reikalavimų. Naudotojai gali bet kada pateikti klausimus apie savo teises, pateikti atšaukimo deklaraciją arba apriboti asmens duomenų tvarkymą:

TIMOCOM GmbH
Duomenų apsaugos pareigūnas
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
e-mail: datenschutz(at)timocom.com

Toks atšaukimas ar apribojimai neturi įtakos galiojančios sutarties sąlygoms ar naudotojo mokėjimo įsipareigojimams. Naudotojas pripažįsta, kad dėl tokio atšaukimo ar apribojimo TIMOCOM gali nebegalėti toliau teikti Marketplace naudojimo paslaugų.

Kartu naudotojas turi teisę pateikti skundą už TIMOCOM atsakingai priežiūros institucijai. Šiaurės Reino-Vestfalijos valstybinės duomenų apsaugos ir informacijos laisvės pareigūnas: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Naudotojas atsako už tai, kad Marketplace būtų naudojama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Naudotojas, tvarkydamas duomenis Marketplace, įsipareigoja laikytis visų susijusių duomenų apsaugos reikalavimų pagal galiojančius įstatymus. Naudotojas atlygina TIMOCOM dėl visų pretenzijų, atsirandančių dėl duomenų apsaugos, sutartinių ar kitų teisinių nuostatų nesilaikymo.

6) Naudotojas visus Marketplace turinčius asmenis, prieš jiems ją pradedant naudoti, informuoja apie TIMOCOM įmonei suteiktą leidimą apdoroti duomenis, apie tokių duomenų pobūdį, tikslą, sutikimo apdoroti duomenis galiojimo trukmę, duomenų apdorojime dalyvaujančias įmones ir duomenų persiuntimo nutraukimo apimtis. Įstatymų nustatyta tvarka naudotojas įsipareigoja gauti visų Marketplace turinčių asmenų sutikimą ir užtikrinti, kad visi reikalingi sutikimai ar kitos teisinės priemonės (pvz., įmonių sutartys) būtų prieinamos raštiška forma. Naudotojas įsipareigoja visus reikalingus įrodymus saugoti dvejus metus nuo sutarties termino pabaigos, o originalius dokumentus, gavęs pareikalavimą, pateikti TIMOCOM.

(7) TIMOCOM pabrėžia, kad pagal Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo (vok. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) 31 skyrių duomenys apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, susijusį su priklausančiomis gautinomis sumomis, atsirandančiomis iš sutartinių santykių, gali būti perduodami SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, iki to momento, kol sutartiniai santykiai gali būti nutraukti be įspėjimo dėl įsiskolinimo, o kompensacija už paslaugas nebuvo gauta nepaisant to, kad jos turėjo būti įvykdytos per nurodytą mokėjimo laikotarpį. Išsamesnę informaciją apie SCHUFA galite rasti adresu www.meineSCHUFA.de

§1 Teikiamos paslaugos


1. 1. Įmonės TIMOCOM GmbH veikla skirta išimtinai teikti paramą užsakovui išieškant jam priklausančią gryną sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą. TIMOCOM savo nuožiūra pareikalaus iš skolininko pareikšti savo nuomonę ir (arba) sumokėti nesumokėtą sumą.

2. TIMOCOM neatsako už intervencijos sėkmę.

3. Skolininko įmokos, sumos užrašymai į kreditą arba atsiskaitymai kliringo būdu po įvykdytos intervencijos laikoma intervencijos sėkme, jei klientas per 2 savaites po pranešto mokėjimo termino įmonei TIMOCOM nepareikš, kad skola nebuvo padengta. Užsakovas įsipareigoja pranešti TIMOCOM apie gautus mokėjimus, kreditines sąskaitas ar kompensacijas, susijusias su minėto mokėjimo reikalavimu, per 3 dienas nuo jų gavimo.

4. Klientas pasilieka sau teisę bet kuriuo laiku imtis papildomų priemonių skolai išieškoti.

§ 2 Atlyginimas


1. Susitariama dėl 25 eurų administravimo mokesčio. Pasiekiant sėkmingų rezultatų, TIMOCOM paskaičiuos užsakovui mokestį, į kurį bus įtrauktas sėkmės mokestis. Į šį mokestį jau įskaičiuotas administravimo mokestis. Vadovaujantis RVG (Advokatų atlyginimo įstatymo) teisiniu reglamentavimu, atitinkamas su veiklos rezultatais susijęs mokestis yra pagrįstas TIMOCOM Tarptautinėje skolų išieškojimo tarnyboje pateikta informacija apie valiutas ir pretenzijų sumas.

2. Jei užsakymo vykdymas nutraukiamas dėl nesėkmingų rezultatų arba nuo TIMOCOM nepriklausančių priežasčių, TIMOCOM pasilieka reikalavimo teisę į sutartą atlygį už iki tol suteiktas paslaugas.

3. TIMOCOM pasilieka teisę išieškoti sąskaitos faktūros sumą kartu su kitomis sąskaitomis faktūromis, jeigu verslo santykiuose jau yra kliento įgaliojimas inkasavimui TIMOCOM. Klientas įgalioja TIMOCOM išieškoti bet kokią neginčytiną sąskaitos faktūros sumą iš nurodytos sąskaitos.

§ 3 Trukmė


1. Klientas yra saistomas savo užsakymo 3 darbo dienas. Sutartis įsigalios, kai TIMOCOM priims užsakymą. Priėmimui nereikia jokios konkrečios formos, o užsakymą galima priimti netiesiogiai. Konkrečiau kalbant, laikytina, kad susitarimas yra TIMOCOM priimtas, jei TIMOCOM pradėjo nagrinėti pagrįstumą ir gali įrodyti, kad per šį laiką jie susisiekė su Skolininku.

2. Klientas gali nutraukti užsakymą apie tai įspėjęs prieš 2 savaites. Jeigu jau buvo kreiptasi į Skolininką, klientas privalo ir toliau teikti informaciją apie mokėjimus susijusius su šiuo procesu, o TIMOCOM išsaugo teisę į atlyginimą pagal susitarimą.

3. Teisė nutraukti sutartį esant rimtiems prievolių pažeidimams iš anksto apie tai nepranešus ir toliau galioja abiem Šalims.

4. Jeigu dėl intervencijos Klientas praranda arba nutraukia savo TIMOCOM kliento statusą, klientas ir TIMOCOM turi teisę nutraukti sutartį iš karto.

5. Jeigu intervencijos metu išaiškėtų, kad skolos išieškoti veikiausiai nepavyks, intervencija yra baigiama ir apie tai pranešama Klientui. Konkrečiau kalbant, skola laikytina beviltiška tada, jei Kreditorius užginčijo ją trečiosioms šalims, jei ji yra perleista, dėl jos teisme neužbaigtas bylos svarstymas, įvykdomi kiti reikalavimai, ji apribota trečiųjų šalių teisėmis arba jei Skolininkas negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Tokiu atveju Sutartis bus laikoma nutraukta ateities atžvilgiu.

6. Klientas privalo teikti TIMOCOM atitinkamą informaciją. Jeigu TIMOCOM, nepaisant užklausimo, negaus reikiamos informacijos per 14 dienų, TIMOCOM turės teisę nutraukti užsakymo vykdymą ir imti administravimo mokestį arba iki to laiko patirtą atitinkamą sumą už veiksmingą intervenciją.

§4 Atsakomybė


1.
a) jei TIMOCOM ar jos įgaliotiniai padarė žalą tyčia arba dėl didelio neatsargumo;
b) jei TIMOCOM ar jos įgaliotiniai kaltai pažeidė esminį sutartinį įsipareigojimą ir dėl to kyla pavojus sutarties tikslo pasiekimui;
c) jei TIMOCOM yra atsakinga dėl apgaulingo ketinimo arba klaidingos garantijos suteikimo;
d) jei TIMOCOM yra atsakinga pagal privalomai taikomus įstatymus, pavyzdžiui, Atsakomybės už produktus įstatymą; arba
e) jei TIMOCOM ar jos įgaliotiniams taikoma teisinė atsakomybė dėl pavojaus gyvybei sukėlimo, sveikatos
sutrikdymo arba galūnės sužalojimo.

2. Jei klientas yra verslininkas, TIMOCOM atsakomybė apsiriboja šia tipine sutartine žala, kuri numatoma sutarties sudarymo metu:
a) 1 pastraipos a) punkte nurodytais didelio paprastų įgaliotinių aplaidumo atvejais;
b) 1 pastraipos b) punkte nurodytais nedidelio aplaidumo atvejais.

3. Klientas atsako už tai, kad įsiskolinimas būtu mokėtinas ir neginčytinas bei kad TIMOCOM gautų visus reikalingus dokumentus ir informaciją. Atkreipiamas dėmesį į tai, kad klientas gali pareikalauti iš skolininko padengti TIMOCOM intervencijos išlaidas tik tuomet, jei pastarasis užvilkino mokėjimo terminą ir pagal galiojančias teisės aktus privalo įvykdyti šia nuostatą. Dėl šių išlaidų gražinimo užsakovas turi kreiptis tiesiogiai į Skolininką.

4. TIMOCOM pasilieka teisę visus dokumentus, kurių pagal įstatymus išsaugoti nebūtina, pasibaigus procesui sunaikinti.

§ 5 Kita


1. Visi susitarimai turi būti rašytinės formos.

2. Jeigu klientas nėra TIMOCOM naudotojas, Diuseldorfas yra vykdymo ir jurisdikcijos vieta. Taikoma Vokietijos teisė.

3. Jei viena iš sutarties nuostatų nustoja arba nustos galioti, visų kitų nuostatų arba susitarimų veiksmingumo tai nekeičia. Šalys įsipareigoja vietoj nebegaliojančių nuostatų susitarti dėl veiksmingų nuostatų, kurios būtų artimiausios nebegaliojančių nuostatų tikslui.

Statusas: 2024.01.01

Į viršų