skip navigation

Bendrosiomis sąlygomis

Kontaktinis pagrindinis biuras

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 16 00

info.de@timocom.com

1. Bendroji informacija

(1) Žemiau pateiktos sąlygos yra taikomos išimtinai visoms prekėms ir paslaugoms, kurios yra susiję su šiais sutartiniais santykiais. Naudotojo prievolės ir įsipareigojimai yra neįpareigojantys, jei TIMOCOM jų akivaizdžiai neužginčija.

(2) TIMOCOM pasilieka teisę keisti ar papildyti šias sąlygas kiekvieno atsiskaitymo laikotarpio pabaigoje. TIMOCOM informuoja naudotoją apie tokius pakeitimus, įrašydama juos sąskaitos faktūros blanke arba Smart Logistics System. Sutikimas su pakeistomis sąlygomis yra laikomas suteiktu naudotojo, jeigu jis nepraneša apie prieštaravimus nedelsiant arba ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo pranešimo. Jei sąskaita faktūra yra besąlygiškai apmokama, sutikimas laikomas suteiktu.

(3) Su sutartimi, sutarties papildymais ir pakeitimais susiję paaiškinimai turi būti pateikti raštu, kad būtų veiksmingi. Šalys susitaria, kad, kai trečiasis asmuo turi teisę naudoti „Smart Logistics System“, kita šalis užtikrina leidimą šiam naudotojui gauti ir persiųsti TIMOCOM deklaracijas.

(4) Jeigu sutartyje yra minimi asmenys (pvz., naudotojai), jų paminėjimas taikomas visoms formoms (m/v/d).

2. Sutarties dalykas

(1) TIMOCOM už periodiškai mokamą atlygį suteikia naudotojui teisę naudotis naudotojo platforma (toliau – licencija). Licencijos apimtis priklauso nuo individualių susitarimų. TIMOCOM gali naudotojui suteikti prieigą prie šios naudotojo platformos (toliau – „Smart Logistics System“) savo nuožiūra per įdiegiamą programinę įrangą, naudotojo vardo ir slaptažodžio kombinaciją arba per žiniatinklio prisijungimo ar naudotojo turimos techninės įrangos ir programinės įrangos aplinkos sąsają. „Smart Logistics System“ yra valdoma serverio, prijungto prie interneto pagalba, ir gali būti pasiekiama išskirtinai prijungus prie interneto.

Serveriai gali būti nepasiekiami, kai TIMOCOM naudojami serveriai dėl techninių ar kitokių nuo TIMOCOM nepriklausančių priežasčių yra nepasiekiami arba TIMOCOM atlieka serverio profilaktiką, siekdami užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą, o prieigos prie serverio trukdžiai dėl šių priežasčių neišvengiami. TIMOCOM techninės priežiūros ir naujinimo darbus gali atlikti darbo dienomis iki 07:30 val. arba po 18 val. (CET / CEST) ir bet kuriuo laiku savaitgaliais.

(2) Jei TIMOCOM prieigą prie Smart Logistics System naudotojui suteikia per programinę įrangą, visi veiksmai atliekami jo nuožiūra, pvz., atsisiuntimo pasiūlymu ar per „Apple®“ „App Store®“, „Google Play™“ ir pan. Programinės įrangos atsisiuntimas ir diegimas nėra TIMOCOM teikiamų paslaugų dalis. Tą, prisiimdamas visą atsakomybę, turi padaryti pats naudotojas. Jei prieigos teisė suteikiama atlikus internetinę registraciją ir pasirinkus naudotojo vardą bei slaptažodį arba prisijungimo duomenis žiniatinklyje, TIMOCOM pasilieka teisę pareikšti tam tikrus reikalavimus dėl slaptažodžio sudarymo arba naudoti vietines saugos funkcijas, pavyzdžiui, esamus naudotojo terminalo operacinės sistemos autentifikavimo būdus.

(3) Naudotojas pats pasirenka, įsigyja ir naudoja reikalingą techninę bei programinę įrangą ir už ją atsako.

(4) TIMOCOM turi teisę daryti įvairius pakeitimus tobulindama ir optimizuodama savo produktus tiek, kiek to netrukdo pagrindiniai parametrai.

(5) TIMOCOM per Smart Logistics System gali persiųsti naudotojui pranešimus apie pasiūlymus, gautus pranešimus ar sandorius. TIMOCOM pasilieka teisę nuspręsti, koks bus tokių pranešimų kiekis, kiek laiko jie bus rodomi naudotojui ir saugomi atmintyje.

3. Teisė naudotis

(1) Šia sutartimi suteikta naudojimo teisė taikoma tik individualiai sutartai sričiai, pvz., tam tikram asmeninių vienkartinių prieigų skaičiui arba sutartam duomenų kiekiui, naudotojui vykdant komercinę veiklą pagal filialą, savarankišką ar priklausomą veiklą, susijusiai su Smart Logistics System, ir nėra perduodama trečiosioms šalims ar kitiems filialams.

(2) Teisė naudotis taikoma tik su prekyba susijusiems konkretiems įvesties ir užklausos duomenims įvesti įprastomis verslo sąlygomis. Pateikta informacija privalo būti teisinga ir turi būti suteikta galimybė ją patikrinti TIMOCOM prašymu. Pakoreguoti ar surinkti duomenys ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra teisinė pareiga juos saugoti. Neleidžiama naudoti šių duomenų toliau pateiktiems tikslams ar turiniui: a) nepageidaujami pranešimai, tokie kaip šlamštas, masiniai paklausimai, bendra reklama ir bendrieji pasiūlymai; b) neteisėti tikslai, neteisinga informacija, apgaulė ar klaidinimas; c) teisių, tokių kaip asmeninės teisės, intelektinės nuosavybės ar trečiųjų šalių privatumo, pažeidimas; d) duomenų rinkinių sudarymas, ypač tokių, kurie leidžia sukurti kito naudotojo profilį; e) programos kodo, turinčio įtakos galinio įrenginio ar šios programinės įrangos funkcionalumui, įvedimas; f) turinys, kuris, pavyzdžiui, yra trikdantis, priekabiaujantis ar sukeliantis žalą TIMOCOM ar trečiosioms šalims, pavyzdžiui, raginimai boikotuoti, grandininiai laiškai, persekiojimas, grasinimai, įžeidinėjimai, šmeižtas, diskriminacija, neapykantos pareiškimai, žala verslui, seksualinio pobūdžio komentarai, žiaurumo, smurto ir nuogumo demonstravimas; g) turinys, kuris pažeidžia galiojančius įstatymus arba visuomenės moralę, arba turinys, kurio naudotojas neturi teisės perduoti.

(3) Smart Logistics System įdiegti duomenys gali būti gauti tik panaudojus jų eksportavimo ar spausdinimo funkcijas. Automatizuotam Smart Logistics System naudojimui būtina gauti raštišką TIMOCOM sutikimą. Automatizuotam Smart Logistics System naudojimui per sąsają, išorinę programinę įrangą, botus, programinį kodą ar kitus įrankius, kurie skiriasi nuo įprastų naršyklių, tokių kaip, „Chrome™“, „Firefox®“ arba „Microsoft Edge®“, standartų, būtina gauti raštišką TIMOCOM sutikimą. Visiems TIMOCOM pasiūlymams, kurie suteikia teisę už nustatytą kainą neribotai naudotis platforma, taikomi sąžiningo naudojimo principai. Taikydami šiuos principus, TIMOCOM siekia užtikrinti sąžiningą ir kokybišką visų naudotojų patirtį. Dėl to, TIMOCOM pasilieka teisę imtis priemonių, reikalingų apriboti naudotojo teisę naudotis platforma, jei naudotojas TIMOCOM išteklius naudoja savo reikmėms taip, kad esamam serverio pajėgumui, pralaidumui ar atminties vietai yra daromas didelis neigiamas poveikis. Tokiais ribojimais gali būti, pavyzdžiui, užklausų ar sandorių per minutę skaičius, atsižvelgiant į licenciją arba atminties apribojimus.

(4) TIMOCOM turi teisę nutraukti naudotojo prieigą prie Smart Logistics System ir ištrinti duomenis, jei jie prieštarauja galiojančioms teisės normoms ar moralės principams. Tas pats takoma ir tada, kai programinės įrangos, programos ar TIMOCOM Smart Logistics System platformos buvimas kelia pavojų naudotojui techniniu požiūriu.

(5) Jei naudotojas nesilaiko sutarties įsipareigojimų, ypač sutarties punktų 3 (1) ar (2), punkto 4 (1), punkto 5 (2), (4) arba (5) ar punkto 7 (2) arba (3), o taip pat jei po įspėjimo klientas ir toliau pažeidžia sutarties sąlygas, tokiu atveju TIMOCOM yra atleidžiami nuo sutartinių paslaugų teikimo įsipareigojimo („blokuojant“), bet pasilieka teisę reikalauti atlygio už suteiktas paslaugas.

(6) Bet kokio sutarties punktų 3 (1) ar (2), ar punktų 5 (2), (4) ar (5) pažeidimo atveju, naudotojas privalo sumokėti sutartinio dydžio baudą, kurią sudaro sutartas mokestis 12 mėnesių. Įrodymų siekiant sumažinti žalą pateikimas yra naudotojo atsakomybė.

3a. Teisė naudoti įmonės profilių Smart App

(1) Įmonės profilių Smart App suteikia naudotojui teisę, jei yra susitarta, peržiūrėti turimus Smart Logistics System naudotojų duomenis.

(2) Naudotojas taip pat gali įvesti savo įmonės duomenis į Smart Logistics System, kad trečiosios šalys juos galėtų peržiūrėti ir jais remtis. Prieiga prie išsamesnių kitų įmonių duomenų naudotojui suteikiama tik tada, kai jis pateikia išsamesnius duomenis apie savo įmonę.

(3) Duomenys yra skirti naudotis įprasta apimtimi vykdant verslo veiklą. Duomenų bazės ar pagrindinių dalių kopijavimas yra draudžiamas ir saugomas autorių teisių.

(4) Informacija turi būti nuolat atnaujinama. TIMOCOM sužinojus, kad naudotojo suteikta informacija yra neišsami ar neteisinga, gali informuoti naudotoją apie šiuos netikslumus. Jeigu naudotojas per 7 dienas nuo gauto TIMOCOM pranešimo neužpildys ar nepataisys informacijos, tai TIMOCOM yra naudotojo įgaliotas, bet neįpareigotas, pataisyti ar atsakingai užpildyti informaciją naudotojo vardu, atsižvelgiant į oficialią įmonės informaciją ar įrašus esančius verslo registre.

(5) Jei punktai (3) ir (4) būtų pažeisti, TIMOCOM pasilieka teisę blokuoti naudotojo duomenis bei naudotojo prieigą prie įmonės profilių Smart App.

(6) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3b. Teisė naudoti krovinių Smart App ir transporto Smart App

(1) Pagal susitarimą, krovinių Smart App ir transporto Smart App naudotojui suteikia galimybę pateikti transporto priemonių ir krovinių pasiūlymus bei ieškoti laisvų transporto priemonių ir siūlomų gabenti krovinių pasiūlymų, naudojant Smart Logistics System.

(2) Duomenis reikia įvesti paprastai, nepaliekant papildomų tarpų ar kitų intonacinių ženklų bei tiksliai užpildant reikalingus įvesties laukelius. TIMOCOM pasilieka teisę pašalinti visus kriterijų ir (arba) 2 skyriaus 3 punkte pateiktų specifikacijų neatitinkančius duomenis.

(3) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3c. Teisė naudoti maršrutų ir kaštų Smart App

(1) Maršrutų ir kaštų Smart App leidžia pagal susitarimą perduoti duomenis žemėlapio rodymui ir maršruto apskaičiavimui internete. Visi žemėlapių vaizdai – kaip ir visų tradicinių žemėlapių – nuolat keičiasi ir niekada visiškai tiksliai neatspindi esamos situacijos. Todėl TIMOCOM neatsako už žemėlapių rodymo ir kitų duomenų tikslumo užtikrinimą. TIMOCOM paslaugų įsipareigojimai apsiriboja tik duomenų teikimu, apdorojimu ir pateikimu naudotojo vardu.

(2) Maršrutų ir kaštų Smart App pateikiami duomenys ir kita informacija yra gaunami iš trečiųjų šalių. TIMOCOM pasilieka teisę nutraukti sutartį dėl neteisingų arba nesavalaikių duomenų gavimo, nebent naudotojas įrodo TIMOCOM kaltę.

(3) Atliekant paiešką, maršrutų ir kaštų Smart App gali išdėstyti paieškos rezultatus pagal jų atstumą, remiantis įvesta vietove ar pašto kodu. Tai reiškia, kad paieškos rezultatuose gali būti panašių pavadinimų arba keli tokie patys ženklinimai. TIMOCOM neatsako už tai, kad programa automatiškai ir teisingai pasirinktų norimą vietą. TIMOCOM taip pat neužtikrina susijusių duomenų tikslumo ir išsamumo, pvz., pašto kodų, gatvės pavadinimų ar kitos papildomos informacijos. Žemėlapiai nuolat keičiami pagal pažangiausias technologijas. Nesuteikiama jokių garantijų dėl informacijos apie žemėlapius ir klaidų ar kitų ypatybių išvengimo.

(4) Žemėlapių turinį ir kitus panašaus pobūdžio duomenis (palydovines nuotraukas, eismo apribojimus, svarbias lankytinas vietas ir kt.) teikia licencijų teikėjai. Žemėlapiai, susiję duomenys ir funkcijos yra saugomi pagal autorių teisių įstatymų nuostatas ir priklauso TIMOCOM ir (arba) jų licencijų teikėjams bei partneriams. Šią informaciją gina ir tarptautinių sutarčių keliami reikalavimai bei šalių, kurioje ji naudojama, įstatymai. TIMOCOM patvirtina naudotojui neperduodamą ir neišimtinę sublicenciją naudoti tokius žemėlapius TIMOCOM produktams tik naudotojo vidaus naudojimui. Naudotojui neleidžiama kopijuoti, išardyti, išimti ar keisti šių žemėlapių arba iš jų gaminti išvestinius produktus. Naudotojui neleidžiama iš dalies ar visiškai išimti šaltinio kodo, šaltinių failų ar bendros šių žemėlapių struktūros arba bandyti tai padaryti, šis draudimas taikomas rekonstrukcijai, sunaikinimui, dekompiliavimui ar kitiems būdams. Naudotojas negali naudoti šių produktų paslaugų teikimo įmonei ar kitais tikslais, kuriuos sudaro kitų asmenų ar subjektų žemėlapių tvarkymas. Naudotojas negauna jokių nuosavybės teisių, kurios visos lieka licencijos išdavėjų nuosavybe. Nuorodos į autorių teises, informacijos šaltinius ar nuosavybės nuostatas negali būti keičiamos, paslėptos ar pašalintos.

(5) Jei trečiųjų šalių tiekėjai padidina TIMOCOM kainas, kurios galiojo sutarties sudarymo metu, TIMOCOM pasilieka teisę atitinkamai naudotojams padidinti kainas, susijusias su apmokestinamomis licencijomis. Padidintos kainos įsigalioja likus 4 savaitėms iki pirmojo mėnesio po deklaracijos patvirtinimo. Jei per kalendorinius metus maršrutų ir kaštų Smart App kaina padidėja daugiau nei 10 proc., naudotojas turi teisę per 2 savaites nuo pranešimo apie šį kainų padidinimą pasinaudoti išskirtine teise nutraukti sutartį.

(6) TIMOCOM pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu modifikuoti, plėsti, trinti ir keisti žemėlapių pateikimo bei duomenų elementų kategorijas, įskaitant žemėlapių pateikimo ir su tuo susijusių papildomų funkcijų savybes bei specifiką. TIMOCOM neprivalo atlikti techninės priežiūros, gedimų taisymo, korektūros („patch“), atnaujinimo („update“) arba tobulinimo („upgrades“) darbų.

(7) Be to, galioja šios naudotojo sąlygos (HERE User Conditions)

(8) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3d. Teisė naudoti stebėjimo Smart App

(1) Pagal susitarimą, išmanioji programa naudotojui suteikia prieigą prie telematikos funkcijos, kuri naudotojui leidžia persiųsti palydovinius duomenis iš savo transporto priemonių, pvz., „Global Positioning Systems“ (GPS) sugeneruotus vietos duomenis iš navigacijos prietaisų ar kitų transporto priemonės sistemų jutiklių į Smart Logistics System (toliau – įkėlimas). Platformoje naudotojas šiuos duomenis gali naudoti neribotai. Jis juos taip pat gali pateikti kitų platformos naudotojų (toliau – peržiūrinčių asmenų) peržiūrai per nustatytą laiką. Be to, duomenis peržiūrintiems asmenims išmanioji stebėjimo programa suteikia galimybę matyti juos iš kitų naudotojų transporto priemonėse esančių telematikos sistemų, jei pastarieji suteikė atitinkamo lygio prieigos leidimą. Norint matyti šiuos duomenis, jų teikėjas su telematikos paslaugų teikėju turi pasirašyti sutartį dėl duomenų įkėlimo ir gauti maršrutų ir kaštų Smart App licenciją, tinkamą žemėlapių, kuriuos palaiko TIMOCOM išmanioji stebėjimo programa, peržiūrai.

(2) Tais atvejais, kai naudotojas duomenis peržiūrinčiam asmeniui suteikia teisę juos matyti savo transporto priemonės telematikos sistemoje, naudotojas įsipareigoja užtikrinti tinkamą tokių duomenų naudojimą nustatytu laikotarpiu, taikant pažangiausias technologijas. Naudotojas yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą ir laiku įvykdytą TIMOCOM duomenų persiuntimą.

(3) Jei 2 „Smart Logistics System“ naudotojai nėra susitarę dėl programinės įrangos naudojimo 1 skyriuje aprašytos procedūros kontekste, draudžiama naudoti ir apdoroti telematikos sistemų duomenis trečiųjų šalių transporto priemonėse, kurios nėra išnuomotos ar paskolintos nuolatiniam naudojimui. Telematikos duomenų perkėlimui iš subrangovų, kurie reguliariai arba pusiau reguliariai dirba naudotojui, reikia gauti TIMOCOM sutikimą. Pažeidus šio skyriaus nuostatas, TIMOCOM turi teisę užblokuoti bet kurios susijusios telematikos sistemos duomenis.

(4) Telematikos duomenis galima naudoti tik susijusių transporto priemonių ir (arba) telematikos sistemų operacijų koordinavimui pagal nustatytą tokių paslaugų paskirtį. Šios paslaugos kontekste suaktyvintas telematikos sistemas draudžiama priskirti realiems žmonėms, nurodant vardus ir pavardes (pvz., vairuotojo vardą ir pavardę).

(5) Naudotojas visus telematikos sistemą turinčius asmenis, prieš jiems ją pradedant naudoti, informuoja apie TIMOCOM įmonei suteiktą leidimą apdoroti duomenis, apie tokių duomenų pobūdį, tikslą, sutikimo apdoroti duomenis galiojimo trukmę, duomenų apdorojime dalyvaujančias įmones ir duomenų persiuntimo nutraukimo apimtis. Įstatymų nustatyta tvarka naudotojas įsipareigoja gauti visų telematikos sistemą turinčių asmenų sutikimą ir užtikrinti, kad visi reikalingi sutikimai ar kitos teisiniškai leistinos alternatyvos (pvz., įmonių sutartys) būtų prieinamos raštiška forma. Naudotojas įsipareigoja visus reikalingus įrodymus saugoti dvejus metus nuo sutarties termino pabaigos, o originalius dokumentus, gavęs pareikalavimą, pateikti TIMOCOM.

(6) Jeigu naudotojas pažeidžia galiojančias duomenų apsaugos nuostatas, ypač aukščiau esančias 4 ar 5 pastraipas, TIMOCOM turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį su naudotoju. Naudotojas pareiškia, kad neturi TIMOCOM jokių pretenzijų, susijusių arba kylančių dėl naudotojo duomenų apsaugos nuostatų nesilaikymo, ypač dėl aukščiau esančių 4 ar 5 pastraipų.

(7) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties terminas yra 1 mėnuo ir pratęsiamas 1 mėnesiui, jei nė viena iš Šalių nepareiškia noro nutraukti sutarties. Sutarties terminas yra 1 mėnuo ir pratęsiamas 1 mėnesiui, jei sutartis nenutraukiama prieš tai tinkamai nepranešus kitai Šaliai

3e. Teisė naudoti konkursų Smart App

(1) Konkursų išmanioji programa, jeigu nesusitarta kitaip, leidžia naudotojui skelbti konkursus transporto ir logistikos srityje paties pasirinktai tikslinei grupei (toliau – konkursą paskelbusi įmonė) ar teikti pasiūlymus konkurse (toliau – pasiūlymą teikiantis asmuo). Konkursų Smart App suteikia naudotojui galimybę apibūdinti konkursus, surinkti, apdoroti ar perduoti pasiūlymus ruošiantis sutarties sudarymui savo atsakomybe.

(2) Pareiškėjo naudojimosi teisė įsigalioja iškart apmokėjus pirmąją TIMOCOM pateiktą sąskaitą faktūrą arba TIMOCOM užtikrinus prieigą prie konkursų Smart App.

(3) Kvietimas dalyvauti konkurse nėra įpareigojantis. Tai yra prašymas pateikti pasiūlymus, kuris neįpareigoja sudaryti sutarties. Šalis, kviečianti dalyvauti konkurse, primena, kad kainos pasiūlymas yra susijęs tik su paslaugomis, dėl kurių yra kviečiama dalyvauti konkurse. Galiojančią sutartį sudaryti galima tik tinkamai susitarus krovinių pervežimo paslaugas teikiančiai šaliai ir pasiūlymą teikiančiam asmeniui.

(4) Siūlantis asmuo yra saistomas jo paties pateikto pasiūlymo 1 mėnesį po konkurso pabaigos.

(5) TIMOCOM pasilieka teisę išnagrinėti konkursų pasiūlymus per ne ilgiau kaip 2 pilnas darbo dienas nuo įrašo pateikimo dienos, taip pat pasiūlymų teikėjų pasiūlymus teisėtumo, išsamumo ir įtikinamumo atžvilgiu. Pasiūlymas laikomas neteisėtu, jei jis pažeidžia įstatymus ar bet kokius oficialius draudimus, trečiųjų šalių nuosavybės teises arba moralės nuostatas. Pasiūlymas laikomas neišsamiu, jei trūksta esminių sutarties dalių ar būtinos informacijos apie reikalingus leidimus ar licencijas vykdymui. Pasiūlymas yra laikomas neįtikinamu, jei jo pobūdis yra reklaminis arba jis yra susijęs tik su vienu pervežimu.

(6) Jei TIMOCOM nustato, kad konkursą paskelbusi įmonė ar pasiūlymą pateikęs asmuo retrospektyviai ar kitu būdu nesilaikė 5, TIMOCOM turi teisę ištrinti pasiūlymą konkursų Smart App, sustabdyti arba visai jo neskelbti, bet palikti jį svarstymui.

(7) TIMOCOM pasilieka teisę skelbti konkursų Smart App tik tuos konkursų pasiūlymus, kurių skelbiančios įmonės turi bent vidutinišką žinomos kredito agentūros kredito reitingą ir dėl kurių nėra žinomų jokių aplinkybių, kurios konkrečiai keltų grėsmę finansinei pasiūlymų pusei. Vidutinis kredito reitingas atitinka indeksą, nurodantį daugiau nei 300 Vokietijos „Creditreform“, „Euler Hermes Kreditversicherungs-AG“ B arba Europos „Coface AG“ R indeksą. Jei konkursą skelbiančios įmonės kredito reitingas pasiūlymo galiojimo laikotarpiu yra mažesnis arba lygus nurodytam arba, jei TIMOCOM sužino apie aplinkybes, kurios konkrečiai kelia pavojų vėlesniam pateikto pasiūlymo apmokėjimui, TIMOCOM nutraukti pasiūlymą tik sužinoję apie pablogėjusį reitingą arba sustabdyti jo galiojimą, kol bus ištaisytas kredito reitingas.

(8) TIMOCOM turi teisę perduoti oficialiame konkurse pateiktus pasiūlymus arba reguliariai vertinti oficialų konkursą, siekdami, kad būtų įvykdyti jų reikalavimai, susiję su tuo konkursu.

(9) TIMOCOM pateikia specialią skiltį techniniams klausimams, susijusiems su konkrečių potencialių konkurso dalyvių pasiūlymais. (9) TIMOCOM pasilieka teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki laikotarpio, per kurį atsakymo laikotarpis pratęsiamas 1 darbo dienai. TIMOCOM taip pat pasilieka teisę ištrinti įrašus, kurie prieštarauja šių Taisyklių 3 pastraipos 2 daliai.

(10) Naudotojas yra visiškai atsakingas už visą informaciją ir naudotojo pateiktus pasiūlymus, susijusius su konkursu, kurį TIMOCOM skelbia ar persiunčia per konkurso išmaniąją programą. TIMOCOM nesuteikia jokios garantijos šiai informacijai ar dėl to sudaromų sutarčių arba konfidencialumo sutarčių vykdymui, ir pati netampa sutarties šalimi. TIMOCOM neužtikrina informacijos ir konkurso dalyvių veiksnumo, ypač jei jie buvo pakviesti konkursą paskelbusios įmonės prašymu.

(11) TIMOCOM pasilieka teisę ištrinti pateiktus įmonių pasiūlymus ar į juos neatsižvelgti, jei paaiškėja faktai, dėl kurių kyla grėsmė, kad pasiūlymą teikianti šalis negalės įvykdyti įsipareigojimų arba jam įstatymu ar administracine tvarka yra uždrausta vykdyti veiklą, dėl kurios paskelbtas konkursas. TIMOCOM taip pat gali ištrinti siūlytojų pateiktus pasiūlymus ar į juos neatsižvelgti, jei siūlančios įmonės pasiūlymus pateikė ne savo vardu arba ne savo sąskaita.

(12) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Taip pat sutartiniai santykiai gali būti grindžiami individualiu susitarimu, kuris automatiškai baigiasi pasibaigus pasiūlymo laikotarpiui, nereikalaujant oficialaus nutraukimo. Pasiūlymo teikėjo, kuris buvo pakviestas konkursą pateikusios įmonės dalyvauti konkurse, naudojimosi teisė baigiasi pasibaigus kvietimo dalyvauti konkurse terminui, kas reikalauja atskirai nutraukti sutartį su naudojimosi teise pagal esamą licencijos sutartį.

3f. Teisė naudoti sandėlio Smart App

(1) Sandėlio išmanioji programa leidžia naudotojui, jeigu tai nurodyta sutartyje, siūlyti ir stebėti esamus sandėliavimo pasiūlymus. Pasiūlymai gali būti talpinami Smart Logistics System, taip pat viešai prieinamoje TIMOCOM svetainėje ir interneto puslapyje www.portatio.com.

(2) Pasenusią informaciją reikia nedelsiant pašalinti. Duomenis reikia įvesti paprastai, nepaliekant papildomų tarpų ar kitų intonacinių ženklų bei tiksliai užpildant reikalingus įvesties laukelius. TIMOCOM pasilieka teisę pašalinti visus kriterijų ir (arba) 2 skyriaus 3 punkte pateiktų specifikacijų neatitinkančius duomenis.

(3) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3g. Teisė naudotis pokalbių programa

(1) Pokalbių programos dėka naudotojas, tiek, kiek sutarta, Smart Logistics System siųsti pranešimus kitam naudotojui, kuris yra prisiregistravęs šios funkcijos naudojimui.

(2) Pokalbių programa nepakeičia bendrųjų viešųjų komunikacijos priemonių ir nėra skirta pagalbos ar avariniams skambučiams į kompetentingas institucijas ar įstaigas atlikti.

3) Norint naudotis šia paslauga, reikia susikurti ir prižiūrėti naudotojo profilį. Nustatęs pokalbių programą, naudotojas gali Smart Logistics System nurodyti, kad yra pasiruošęs gauti pranešimus. Kiekvienas registruotas naudotojas yra atsakingas už siunčiamų pranešimų turinį. Naudotojų siunčiami pranešimai neatspindi TIMOCOM nuomonės. Taip pat TIMOCOM nesutinka su šiais pranešimais ir jie netampa jų nuosavybe.

4) TIMOCOM negarantuoja, kad šie pranešimai pasieks tikslą. Be to, TIMOCOM negarantuoja, kad asmuo, kuris tvirtina esąs pranešimo siuntėjas ar gavėjas, iš tiesų yra asmuo, kuris siunčia ar gauna pranešimą.

5) TIMOCOM pasilieka teisę, tačiau neprivalo tikrinti naudotojo pranešimų laikantis telekomunikacijų paslapties nuostatos, o šių nuostatų 3 (2) punkto pažeidimo atveju, neprivalo blokuoti šių pranešimų ar drausti naudotojo duomenis ar naudotojo prieigą prie pokalbių programos.

(6) Naudodamasis pokalbių programa naudotojas sutinka, kad pranešimas, išsiųstas naudojantis pokalbių programa, gali būti saugomas TIMOCOM serveryje laikantis telekomunikacijų paslapties nuostatos ne mažiau nei 3 mėnesius perdavimo pasirinktam naudotojui tikslu ir tai suteikia jiems teisę peržiūrėti pranešimą. TIMOCOM pranešimą serveryje saugos tol, kol jis nebus ištrintas visų naudotojų, dalyvaujančių susirašinėjime, prašymu, arba pasibaigus ne mažiau nei 3 mėnesių nuo pranešimo sukūrimo ir perdavimo terminui, jei nebus taikomi kiti teisiniai, teisminiai ar administraciniai reikalavimai, leidimai arba nurodymai. Pasibaigus minimaliam saugojimo periodui, naudotojas gali tikėtis, kad pranešimas bus ištrintas be papildomo įspėjimo.

(7) Bet kokio įsipareigojimo saugoti įrašus, susijusius su pranešimais, laikymasis yra naudotojo atsakomybė. Šiuo tikslu naudotojas gali naudotis spausdinimo funkcija, norėdamas išsaugoti pranešimus.

(8) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3h. Teisė naudoti krovinių biržos Smart App

(1) Jeigu nesusitarta kitaip, krovinių biržos išmanioji programa naudotojui suteikia galimybę nustatyti ryšį tarp naudotojo turimos transporto valdymo sistemos programinės įrangos (toliau – TVS) ir Smart Logistics System. Šiuo atžvilgiu, krovinių biržos Smart App atlieka sąsajos funkciją priemonėmis, kuriomis duomenys gali būti perduodami tarp naudotojo TVS ir Smart Logistics System.

(2) Grafinė naudotojo sąsaja neįtraukta. Norint matyti Smart Logistics System turinį, gali reikėti susitarti dėl papildomų licencijų.

(3) Naudotojo turimos TVS prijungimas prie krovinių biržos išmanioji programos, o kartu ir Smart Logistics System vykdomas naudotojo atsakomybe. Naudotojui TIMOCOM gali padėti pateikdami techninį sąsajos produkto aprašymą. Techninis produkto aprašymas nėra šios sutarties dalis. Neužtikrinama, kad techninis produkto aprašymas, neturint techninių žinių apie sąsajas, bus naudingas.

(4) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3i. Teisė naudotis „dokumentų tvarkymo paslauga“

(1) Pagal susitarimą, Smart Logistics System naudotojui suteikia prieigą prie „dokumentų valdymo paslaugos“ (toliau – DVS), kuria jis gali perduoti savo dokumentus naudodamas Smart Logistics System (toliau – įkelti) ir leisti juos peržiūrėti kitiems. TIMOCOM pasilieka teisę riboti paslaugą, atsižvelgdami į dokumentų formą, apimtį ir skaičių.

(2) Naudotojo įkelti dokumentai bus laikomi ES šifruotu formatu. Informacijos atgavimas vyksta įgaliotajam naudotojui atliekant atsisiuntimą, kurio metu atgavimo teisė lieka naudotojui, įkėlusiam informaciją.

(3) DVS nepakeičia elektroninio informacijos archyvo. TIMOCOM nekaupia dokumentų tikrinimo būdų neapibrėžtam laikotarpiui. Naudotojas turi prisiimti atsakomybę dėl sutikimo su bet kokiu saugomu įsipareigojimu, susijusiu su pranešimais. Naudojimo teisės galiojimo pabaigoje naudotojas privalo numatyti savo įkeltų dokumentų ištrynimą be įspėjimo.

(4) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3j. Teisė naudoti stebėjimo Smart App

(1) Jeigu nesusitarta kitaip, išmanioji stebėjimo programa naudotojui suteikia galimybę nustatyti ryšį tarp naudotojo turimos programinė įrangos ir Smart Logistics System. Šiuo atžvilgiu, stebėjimo Smart App atlieka sąsajos funkciją priemonėms, kuriomis duomenys gali būti perduodami tarp naudotojo programinės įrangos ir Smart Logistics System. Duomenų apsaugos nuostatos, susijusios su stebėjimo Smart App, atitinkamai taikomos telematikos duomenims.

(2) Grafinė naudotojo sąsaja neįtraukta. Norint matyti Smart Logistics System turinį, gali reikėti susitarti dėl papildomų licencijų.

(3) Naudotojo turimos programinės įrangos prijungimas prie stebėjimo Smart App, o kartu ir Smart Logistics System vykdomas naudotojo atsakomybe. Naudotojui TIMOCOM gali padėti pateikdami stebėjimo Smart App techninį sąsajos produkto aprašymą. Techninis produkto aprašymas nėra šios sutarties dalis. Neužtikrinama, kad techninis produkto aprašymas, neturint techninių žinių apie sąsajas, bus naudingas.

(4) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3k. Teisė naudoti transporto užsakymų Smart App

(1) Jei susitarta, išmaniojoje transporto užsakymų programoje naudotojas gali įkelti, redaguoti, persiųsti ir peržiūrėti su užsakymu susijusias deklaracijas ir dokumentus, reikalingus transportavimo sutarčiai su kita šalimi sudaryti. Šiuo tikslu naudotojas Smart Logistics System gali kurti šablonus, redaguoti formas ir komentuoti bei išsaugoti deklaracijas. TIMOCOM gali pateikti naudotojui sandorių suvestines.

(2) Kitos sutarties šalys taip pat gali naudoti Smart Logistics System, o krovinių gabenimo paslaugų teikėjas gali pats sukurti išorinius kontaktus. Toks išorinis kontaktas neturės teisės Smart Logistics System naudoti dokumentams ar deklaracijoms persiųsti.

(3) Dėl techninių priežasčių tam tikri duomenys formoje gali būti įvesti iš anksto. Numatytieji nustatymai nėra TIMOCOM rekomendacija. Naudotojas, prisiimdamas visą atsakomybę, šiuos duomenis gali koreguoti pagal savo poreikius. Formoje pateikiamos antraštės ir aprašymai gali priklausyti nuo Smart Logistics System naudotojo pasirinktų kalbos nustatymų, todėl siuntėjo ir gavėjo deklaracijos gali skirtis. Šios antraštės ir aprašymai bei jų vertimai pateikiami siekiant padėti naudotojui pildyti formas ir nėra įpareigojančios TIMOCOM rekomendacijos. Naudotojai patys sprendžia, kaip interpretuoti antraštėse naudojamus terminus ir formose pateiktus aprašymus. Dokumento, pažymėto „įpareigojančiu“, numatytąją kalbą pasirenka formos kūrėjas.

(4) Naudotojas supranta, kad galiojanti sutartis su patvirtintomis teisėmis ir įsipareigojimais tarp susijusių Šalių yra sudaroma pateikiant identiškas deklaracijas transporto užsakymų Smart App dėl pagrindinių transporto komponentų.

(5) TIMOCOM gali padėti naudotojams laikytis saugojimo reikalavimų. TIMOCOM gali surinkti, išsaugoti ir sutvarkyti iki 10 metų laikotarpio duomenis, reikalingus operacijoms vykdyti. Naudotojas yra atsakingas už saugojimo reikalavimų vykdymą. TIMOCOM teikia duomenų eksportavimo funkciją, leidžiančią naudotojui atskirai saugoti duomenis. TIMOCOM pasilieka teisę apriboti sandorių saugojimui naudojamą įrenginio atminties talpą pagal šių sąlygų 3.3 punktą. Dėl papildomos atminties talpos tariamasi atskirai. Naudotojui pareikalavus prieigos prie išsaugotų duomenų ir (arba) jų atsisakius pasibaigus licencijos sutarties galiojimo laikotarpiui, TIMOCOM prieš suteikdami prieigą ar panaikindami duomenis turi teisę pareikalauti atlyginti išlaidas ir įvykdyti licencijavimo sutarčiai taikomus reikalavimus.

(6) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

3l. Teisė naudoti transporto užklausų Smart App

(1) Jeigu nesusitarta kitaip, transporto užklausų išmanioji programa naudotojui suteikia galimybę pasiūlyti individualius krovinių užsakymus pasirinktai tikslinei grupei (toliau – krovinių tiekėjas) arba pateikti pasiūlymo kainas (toliau – konkurso dalyvis). Transporto užklausų Smart App dėka, naudotojas gali aprašyti ir tvarkyti atskirus krovinių pervežimo užsakymus bei persiųsti ir teikti su jais susijusius kainų pasiūlymus.

(2) Kitos tikslinės grupės naudotojai taip pat gali naudoti Smart Logistics System, o krovinių gabenimo paslaugų teikėjas gali pats sukurti išorinius kontaktus.

(3) TIMOCOM pasilieka teisę riboti konkursui pateiktų pasiūlymų skaičių vienam pervežimo užsakymui. TIMOCOM taip pat gali riboti trukmę nuo pasiūlymo pateikimo iki numatytos pristatymo datos.

(4) Krovinių pervežimo pasiūlymas nėra įpareigojantis. Tai prašymas pateikti pasiūlymus, kuris neįpareigoja sudaryti sutarties. Krovinių pervežimo paslaugų teikėjas primena, kad kainos pasiūlymas yra susijęs tik su paslaugomis, dėl kurių yra kviečiama dalyvauti konkurse. Galiojančią sutartį sudaryti galima tik tinkamai susitarus krovinių pervežimo paslaugas teikiančiai šaliai ir pasiūlymą teikiančiam asmeniui.

(5) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei Šalys nenutraukia sutarties pateikdamos tinkamą įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui. Konkurso dalyvio, kurį krovinių pervežimo paslaugų teikėjas pakvietė teikti siūlymą, naudojimosi teisė nutrūksta sudarius sutartį su vienu iš dalyvių, atskirai apie tai nepranešus. Naudojimosi teisė suteikiama pasirašius licencijos sutartį.

3 m. Teisė naudoti transporto užsakymų Smart App

(1) Jeigu nesusitarta kitaip, transporto užsakymų išmanioji programa suteikia naudotojui galimybę sukurti ryšį tarp naudotojo įdiegtos trečiosios šalies sistemos ir Smart Logistics System. Šiuo atžvilgiu, transporto užsakymų Smart App atlieka sąsajos funkciją priemonėms, kuriomis duomenys gali būti perduodami tarp naudotojo trečiosios šalies sistemos ir Smart Logistics System.

(2) Grafinė naudotojo sąsaja neįtraukta. Norint matyti Smart Logistics System“turinį, gali reikėti susitarti dėl papildomų licencijų.

(3) Naudotojo turimos trečiosios šalies programinės įrangos prijungimas prie transporto užsakymų Smart App, o kartu ir Smart Logistics System vykdomas naudotojo atsakomybe. Naudotojui TIMOCOM gali padėti pateikdami techninį produkto aprašymą. Techninis produkto aprašymas nėra šios sutarties dalis. Neužtikrinama, kad techninis produkto aprašymas bus naudingas neturint techninių žinių apie kompiuterio tinklus.

(4) Naudotojas privalo užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi tik suderintu šios sutarties tikslu.

(5) Apmokestinami sutartiniai santykiai prasideda, kai abi Šalys pasirašo licencijos sutartį arba TIMOCOM pateikia patvirtinimą raštiška forma. Šie santykiai gali būti atitinkamai nutraukiami, kai bet kuri Šalis nurodo priežastis ir šiuo tikslu pateikia įspėjimą prieš 14 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Sutarties galiojimo terminas yra 1 mėnuo. Jei šalys nenutraukia sutarties tinkama tvarka pateikdamos įspėjimą, jos galiojimas pratęsiamas dar 1 mėnesiui.

4. Atlygis už naudojimąsi

(1) Atlygis už naudojimąsi kaskart mokamas iš anksto naudojimosi laikotarpio pradžioje ir turi pasiekti TIMOCOM ne vėliau kaip trečią kiekvieno laikotarpio darbo dieną. Sąskaitos faktūros už papildomas TIMOCOM paslaugas apmokamos iškart. Visas apmokėjimo išlaidas padengia naudotojas, išskyrus teisinius reguliavimus vykdant mokėjimus per SEPA sistemą. Jeigu nesusitarta kitaip, TIMOCOM turi teisę sudaryti ir perduoti sąskaitas faktūras elektroniniu būdu. Jei naudotojas nepateikia šiuo tiklsu tinkamo el. pašto adreso arba jei naudotojas paprašo popierinės sąskaitos faktūros, bus paprašyta sumokėti už faktiškai patirtas išlaidas.

(2) Naudotojas neturi teisės gauti kompensacijos ar nevykdyti savo prievolių dėl priešinių reikalavimų, nebent tai būtų neginčijami ar teisinę galią turintys reikalavimai.

(3) Tuo atveju, jei naudotojas, kuriam buvo suteikta TIMOCOM nuolaida už tam tikrą atsiskaitymo periodą pagal nustatytą išankstinio apmokėjimo tvarką, nutraukia sutartį ar jos dalį, iki šio atsiskaitymo periodo pabaigos, pritaikyta išankstinio apmokėjimo nuolaida bus anuliuota atgaline data. Tokios pat taisyklės taikomos, jei dėl svarbių priežasčių sutartį nutraukia TIMOCOM.

(4) TIMOCOM, pasilieka teisę kasmet didinti licencijos mokestį vadovaudamiesi protingumo kriterijais, su sąlyga, kad kaina nėra konkrečiai apibrėžta atitinkamam periodui. Likus 4 savaitėms iki kainos pakėlimo, TIMOCOM raštiškai informuos apie tai. Jei kaina, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėja daugiau nei 5 proc., per 14 dienų nuo naujos kainos įsigaliojimo naudotojas turi teisę nutraukti sutartį. Nuolaidos netaikymas ar specialaus susitarimo laikotarpio pasibaigimas nėra laikoma kainos padidėjimu, kaip tai yra nurodyta šiame punkte. Jei TIMOCOM nepasinaudoja teise padidinti kainą vieną ar kelis kartus, tai nereiškia, kad jie tokios teisės atsisako. Išankstinis apmokėjimas nesuteikia kainos garantijos už iš anksto apmokėtą laikotarpį.

5. Vienodas požiūris, sublicencijos, saugomos teisės

(1) Licencija suteikia naudotojui prieigą prie Smart Logistics System kartu su kitais naudotojais, nesuteikiant jokios pirmenybės kitų naudotojų atžvilgiu.

(2) Ši licencijos sutartis nesuteikia teisės gauti sublicencijų ar perduoti su Smart Logistics System įgytų duomenų arba naudojimo galimybių trečiosioms šalims; ypač ne Smart Logistics System programinės įrangos naudojimui dėl savo IT nuosavybės teisių. Programinė įranga ir šaltinio kodas yra saugomi TIMOCOM ir jo leidėjų autoriaus teisių bei išskirtinės nuosavybės. Jie yra papildomai apsaugoti tarptautinių sutarčių ir kitų nacionalinių šalies, kurioje naudojami, įstatymų.

(3) Programinėje įrangoje gali būti kodų, kurie yra intelektinė trečiųjų asmenų nuosavybė arba nuorodų į juos. Šie kodai yra suteikti naudotojui pagal licencijų sutartis arba atitinkamų trečiųjų asmenų sąlygas. Naudotojas sutinka su šių licencijų sutarčių arba sąlygų galiojimu. Jei šios licencijavimo sutartys prieštarauja šiai sutarčiai, joje išdėstytos nuostatos turi viršenybę prieš šią sutartį.

(4) Naudotojas neturi teisės reguliariai konsultuoti dėl programinės įrangos technologijos, vėlesnių atnaujinimų ar kitų duomenų laikmenų, ypač šaltinio kodo; keisti techniką, išrinkti ar pakeisti programinę įrangą. Naudotojui draudžiama naudoti programinę įrangą tolesnei programinės įrangos technologijos plėtrai, pakeistoms versijoms ar kopijų paruošimui trečiųjų šalių bei kitų naudotojų naudai. Kiekvienam nesusijusiam naudojimui, nors ir kopijų pagalba, pasitelkiant lygiagretų arba pakaitinį naudojimą įvairiose darbo vietose arba įvairių prekybos įmonių ir (arba) filialų naudai, reikia, kad būtų gautas raštiškas papildomų licencijų turėtojų sutikimas sumokant mokestį.

(5) Naudotojas turi pranešti TIMOCOM apie svarbius su įmone susijusius pasikeitimus arba įmonės prekybos registro pakeitimus iš karto po kreipimosi pakeitimams gauti. Tai susiję su teisinės formos ar adresų pasikeitimais, taip pat naujų ar paliekančių įmonę asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti įmonei bei yra registruoti įmonėje ir prekybos registre.

6. Garantija ir atsakomybė

(1) TIMOCOM užtikrina, kad Smart Logistics System paruošta naudojimui susitarta apimtimi. Informacija, pateikta produkto aprašymuose, lankstinukuose ir naudotojo informacijoje, kuriuos pateikė TIMOCOM, yra neįpareigojančio pobūdžio. Kitokio pobūdžio TIMOCOM atsakomybė neegzistuoja. TIMOCOM neprisiima jokios atsakomybės dėl kitų naudotojų įvestų duomenų aktualumo, tikslumo ir išsamumo, taip pat dėl naudotojo Smart Logistics System suderinamumo su IT aplinka arba naudojamais nuotoliniais duomenų ryšiais.

(2) Išorinių nuorodų sudarymas ir informacija apie trečiųjų šalių tinklalapius, prieinamus iš TIMOCOM tinklalapio per šias nuorodas nėra sutartinių paslaugų dalis. Jie taip pat nėra skirti detaliau apibūdinti sutartinių paslaugų įsipareigojimus. Išorinės nuorodos ar puslapiai, prieinami per šias nuorodas, nėra nuolat kontroliuojami, todėl TIMOCOM neprisiima jokios atsakomybės už jų turinį ar tikslumą.

(3) TIMOCOM neatsako už žalą, kurią įvairūs naudotojai sukelia vienas kitam dėl duomenų praradimo ar perdavimo klaidų, arba kitu būdu. TIMOCOM neatsako už kenkėjišką programinę įrangą ar programų kodus (virusus, Trojos arklius, kirminus ir kt.), kurie yra atkuriami naudotojų Smart Logistics System arba perduodami jų pasiūlymo prieduose ar aprašymuose ir yra jų platinami. Naudotojas tiesiogiai atsako už tai, kad neperduotų tokios kenkėjiškos programinės įrangos.

(4) TIMOCOM įmonė nėra nei Smart Logistics System sutartį sudariusi partnerė, nei sutarties sudarymo tarpininkė ar susijusius paaiškinimus teikianti šalis. Dėl to TIMOCOM negarantuoja tinkamo tarp naudotojų sudarytų sutarčių tvarkymo ar ekonominės sėkmės. Naudotojas pats privalo tikrinti jam trečiųjų šalių pateiktų duomenų ir informacijos tikslumą. Smart Logistics System siunčiami ar peržiūrimi naudotojų pranešimai nėra TIMOCOM pareiškimai ar nuomonės ir tai nereiškia, kad TIMOCOM su jais sutinka ar juos laiko nuosavybe. TIMOCOM negarantuoja, kad Smart Logistics System išsiųstas pranešimas ar įspėjimas pasieks paskirties vietą arba kad jį gaus ir perskaitys adresatas. Be to, TIMOCOM negarantuoja, kad asmuo, kuris tvirtina esąs pranešimo arba įspėjimo siuntėjas ar gavėjas, iš tiesų yra asmuo, kuris siunčia ar gauna pranešimą arba įspėjimą.

(5) Naudotojas atleidžia TIMOCOM nuo bet kokių įsipareigojimų, jei jis Smart Logistics System įdiegia ne taip, kaip nurodyta šioje sutartyje. TIMOCOM atitinkamai sudaro tokius pat susitarimus su kitais naudotojais ir galimai (teikdami pirmenybę savo teisei į žalos atlyginimą) atmeta kitų naudotojų atžvilgiu pareikštus reikalavimus atlyginti žalą, siekiant atlyginti naudotojui padarytą žalą.

(6) Už duomenų neperdavimo ar klaidingo perdavimo grėsmę atsakingas naudotojas nuo to momento, kai duomenys išsiunčiami iš TIMOCOM kontroliuojamos srities.

(7) Šioje sutartyje nurodyti atsakomybės apribojimai ar išimtys dėl naudotojo padarytos žalos netaikomos šiais atvejais:
a) jei TIMOCOM įmonė ar jai pavaldūs atstovai tyčia padarė žalos arba žala buvo padaryta dėl didelio neapdairumo;
b) jei TIMOCOM įmonė ar jai pavaldūs atstovai pažeidė esminius sutartinius įsipareigojimus, kurie turi būti užtikrinti atsižvelgiant į konkrečios sutarties prasmę ir tikslą arba kurių įvykdymas visų pirma suteikia galimybę tinkamai įvykdyti sutartį ir kuriais galima reguliariai remtis;
c) taikoma TIMOCOM teisinė atsakomybė, neatsižvelgiant į kaltę, tokia kaip Atsakomybės už gaminį įstatymo nuostatos, garantijos suteikimas;
d) TIMOCOM ar jai pavaldžių atstovų teisinė atsakomybė už asmens gyvybės, kūno ar sveikatos sužalojimą.

(8) Jei naudotojas yra verslininkas, TIMOCOM atsakomybė apsiriboja žala, kuri yra proporcinga ir tipinė sutarties sąlygoms: a) 7 straipsnio a) dalyje nurodytais paprastų pavaldžių agentų aplaidumo atveju; b) 7 straipsnio b) dalyje minėtais atvejais esant paprastam aplaidumui. Už duomenų, programų praradimą ir jų atkūrimo priežastis, naudojant Smart Logistics System, TIMOCOM yra atsakinga aukščiau paminėtų 7 straipsnio a) ir b) dalių atvejais tiek, kiek naudotojas negalėjo užkirsti kelio šiam praradimui, imdamasis pagrįstų atsargumo priemonių, tokių kaip įprastos duomenų atsarginės kopijos sukūrimas.

(9) „BETA“ arba „BETA versija“ vadinamą Smart Logistics System visada sudaro nepilni produktai, susiję su jų kasdieniu naudojimu ir kurie, nors ir gali apimti visas pagrindines funkcijas, gali būti ribojami vykdymo, suderinamumo ir stabilumo atžvilgiu, kadangi patirtis rodo, kad iki oficialaus paskelbimo ar „paleidimo“ gali būti neįmanoma sumodeliuoti visų techninės ir programinės įrangos aplinkos ir (arba) naudojimo sąlygų. TIMOCOM suteikia Smart Logistics System „BETA“ komponentus tik naudojimuisi išbandymo tikslu, be įsipareigojimo įsigyti, kai naudotojai gali pranešti apie savo patirtį ir kai tokia informacija yra esminė proceso dalis. Nėra jokių garantijų dėl gamybos savybių ar rimtų defektų nebuvimo. Naudotojas pripažįsta, kad TIMOCOM negali būti laikomi atsakingi šiuo atžvilgiu, taip pat dėl ​​jokios sistemos prastovos, duomenų praradimo, defektų ir antrinių pažeidimų, atsiradusių dėl tokių defektų, taip pat dėl ​​prarastų pajamų. Prieš įdiegdamas ir naudodamas Smart Logistics System „BETA“ komponentus, naudotojas privalo sukurti visos savo sistemos, įskaitant duomenų, kopiją.

(10) Naudotojas pats turi priimti atsakomybę už savo Smart Logistics System prisijungimo duomenų naudojimą ir susilaikyti nuo netinkamo jų naudojimo bei neįgaliotos prieigos prie informacijos pačiam ar padedant trečiajai šaliai bei nuo patekimo į Smart Logistics System sistemas. Tokiais atvejais naudotojas turi sumokėti didesnę kainą, įskaitant bet kokias TIMOCOM patirtas išlaidas dėl infrastruktūros patikrinimų ar gedimų, už kuriuos naudotojas yra atsakingas. Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti TIMOCOM apie trečiųjų šalių prieigos galimybes, kitus žinomus ar įtariamus duomenų saugumo pažeidimus ar įtariamus trečiųjų šalių reikalavimus dėl naudotojo naudojamos Smart Logistics System arba TIMOCOM, ir privalo nedelsdamas nemokamai atlikti visus kitus svarbius bendradarbiavimo veiksmus TIMOCOM, ypač jei TIMOCOM to reikalauja, o būtinosios priemonės neviršija pagrįstų pastangų, kad būtų galima nedelsiant pasinaudoti teisine apsauga.

7. Skundai

(1) Jei TIMOCOM gauna informaciją, kad naudotojas pažeidė savo įsipareigojimus, kylančius iš krovinių vežimo sutarties, šios sutarties arba galiojančias teisės normas, esant jo kaltei (toliau – skundai), TIMOCOM turi teisę, bet ne pareigą perduoti šiuos skundus, nurodydami arba nenurodydami skundą pateikusio asmens, atitinkamam naudotojui arba, jį apklausę ir patikrinę, kitiems naudotojams.

(2) Naudotojas, dėl kurio pateiktas skundas (toliau – suinteresuotas asmuo), yra įpareigotas pateikti pareiškimą apie skundą TIMOCOM dėl skundo turinio ir atsakyti į skundą raštu nedelsiant, bet ne vėliau nei per vieną savaitę nuo pranešimo gavimo, arba bent pagrįsti galimą ilgesnį laiką, reikalingą pareiškimui pateikti.

(3) Jei nukentėjusiajai Šaliai nepavyksta savo atsiliepime paneigti skunde pateiktų pretenzijų dėl įsipareigojimų pažeidimo, TIMOCOM turi teisę, bet ne pareigą įpareigoti naudotoją per savaitę pašalinti pažeidimą. Reikalavimo pašalinti pažeidimą apibrėžtumas laiko atžvilgiu nereikalingas, jei TIMOCOM tai nustato remdamiesi aplinkybėmis.

(4) Teisės, nurodytos pirmiau minėtose 2 ir 3 pastraipose, su teise į blokavimą ar nutraukimą egzistuoja tik TIMOCOM interesais. Jei TIMOCOM nepasinaudoja šiomis teisėmis, kitų naudotojų atsakomybė yra atmetama.

(5) TIMOCOM neprivalo tikrinti pateiktų skundų.

8. Išimtinis sutarties nutraukimas, licencijos trukmė, bendrosios nuostatos

(1) Naudojimosi teisės trukmė priklauso nuo kiekvieno atveju individualiai suderintos licencijos. Per nemokamą bandomąjį laikotarpį abi pusės turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį.

(2) Kiekviena sutarties Šalis turi teisę į išimtinį sutarties nutraukimą, nesilaikant nutraukimo terminų, jei tam yra svarus pagrindas. Svarbi priežastis, dėl kurios TIMOCOM nutraukia sutartį be išankstinio įspėjimo, ypač jei:
a) naudotojas tampa nemokus arba yra nemokumo grėsmė,
b) bankroto bylos iškėlimas dėl naudotojo turto buvo atmestas, grąžintas nepatenkintas arba naudotojas turi pateikti patvirtinimą,
c) naudotojas pažeidžia šių sąlygų nuostatas, kurios kelia grėsmę sutartinio objekto pasiekimui arba suteikia teisę užblokuoti pagal 3 punkto 4 arba 5 papunkčius,
d) naudotojas yra skolingas sumą, kuri atitinka mokestį už naudojimąsi vieną mėnesį, ilgiau nei 14 kalendorinių dienų arba
e) the stakeholders' proportion in the user's company changes by 25% or more, or if the company is legally represented by other persons – according to the time of signing the agreement.
f) the user, its legal representatives or affiliates enters competition with TIMOCOM.

(3) Naudojimosi teisė galioja nuo tada, kai TIMOCOM įjungia paslaugą, iki sutartinių santykių pabaigos.

(4) Pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, naudotojas turi ištrinti visą iš TIMOCOM gautą ir naudotojui įdiegtą programinę įrangą, išskyrus visas teises saugoti ir susilaikyti nuo bet kokio Smart Logistics System naudojimo. Tuo pačiu metu naudotojas turi nutraukti tolesnį duomenų teikimą į galimai sukurtą sąsają.

Jei naudotojas yra verslininkas, juridinis asmuo pagal viešąją teisę arba turi atskirą turtą pagal viešąją teisę, kaip apibrėžta 310 skyriaus 1 pastraipos 1 BGB sakinyje arba, jei jis neturi bendrosios jurisdikcijos vietos Vokietijoje, Diuseldorfas yra sutartinė vykdymo ir jurisdikcijos vieta. Taikytina Vokietijos teisė su išimtimis pagal JT konvenciją dėl tarptautinės prekybos. Taikytina Vokietijos teisė su išimtimis pagal JT konvenciją dėl tarptautinės prekybos.

(6) Jeigu TIMOCOM perduoda naudotojui šios sutarties arba sutarties sudėtinių dalių vertimą, o atitinkamame vertime yra prieštaravimų arba nukrypimų nuo versijos vokiečių kalba, pagrindinė ir teisiškai įpareigojanti lieka sutarties versija vokiečių kalba.

(7) Tuo atveju, jei kai kurios šių taisyklių nuostatos yra neveiksmingos, likusių nuostatų galiojimas nuo to nepriklauso. Negaliojančios nuostatos pakeičiamos galiojančiomis, kurios, kiek tai įmanoma, atitinka negaliojančių nuostatų tikslą.

9. Duomenų apsauga

1) Naudotojas sutinka, kad TIMOCOM gali tvarkyti jo techninius duomenis identifikavimo, priskyrimo, duomenų apsaugojimo ir jų persiuntimo kokybės gerinimo tikslais. Tai gali būti anonimiški, nuo terminalo priklausomi duomenys, tokie kaip naudojama operacinė sistema, ekrano skiriamoji geba, naršyklė, procesoriaus ID ir procesoriaus greitis, fizinė atmintis, taip pat duomenys, kuriuose gali būti nuorodos į asmens tapatybę, pavyzdžiui, IP adresas, MAC adresas, įrenginio ID, domeno DNR, diegimo kelias, naudotojo vardas, kalbos nustatymai, slapukai ir telematikos duomenys. TIMOCOM, nustatydama ir naudodama Smart Logistics System, tvarko asmens duomenis, tokius kaip naudotojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, kontaktiniai duomenys, priskyrimas naudotojo įmonei ir nurodytos kalbos žinios, įvestys, pranešimai, taip pat informacija, kurią naudotojas pats pateikia trečiosioms šalims savo profilyje ar naudodamasis Smart Logistics System siūlomomis galimybėmis. Šiuos duomenis TIMOCOM naudoja tokiais tikslais: sutartos paslaugos teikimas ir priežiūra; naudotojo inicijuotų operacijų vykdymas; naudotojo tapatybės patvirtinimas; tikrinimas ar laikomasi šių naudojimo sąlygų; įstatyminių įsipareigojimų arba vykdytinų oficialių ar teisminių reikalavimų vykdymas. Šių duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo atitinkamos sutarties trukmės ir tikslo, išskyrus atvejus, kai duomenų tvarkymo institucijos interesai arba teisėti saugojimo įpareigojimai yra svarbesni.

(2) Naudotojas pareiškia, kad jis sutinka, jog TIMOCOM tvarkytų su jų verslu susijusius duomenis, siekdami sudaryti ir tvarkyti sutartį, bei gautų informaciją apie juos iš gerai žinomų kredito agentūrų.

(3) Naudotojas sutinka, kad TIMOCOM tvarkytų asmens duomenis ir juos perduotų filialams ar partnerių įmonėms, siekiant įvykdyti licencijos sutarties sąlygas ar naudotojo pateiktus paslaugų užsakymus. Šiuo metu duomenys pateikiami:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paryžius;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella, Barselona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath.

Šios įmonės registruoja ir tvarko naudotojo duomenis tik TIMOCOM įmonės vardu ar jos nurodymu. Įmonės yra įsipareigojusios TIMOCOM laikytis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų. Asmens duomenis gali reikėti perduoti trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai ir (arba) nurodo viešosios institucijos ar teismo nutartys, arba siekiant išvengti ar susidoroti su nusikalstama veika, arba išvengti šių licencijos nuostatų ir sąlygų pažeidimo. Duomenis, kurie nėra susiję su asmens tapatybe, pvz., anonimiškus arba trečiosioms šalims skirtus duomenis, reikalingus įvykdyti sutarties sąlygas, TIMOCOM gali tvarkyti ir perduoti trečiosioms šalims.

(4) Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją teisiogiai iš TIMOCOM apie jo išsaugotus asmens duomenis, taip pat teisę ištaisyti ar ištrinti duomenis arba apriboti minėtų duomenų tvarkymą ar nesutikti su minėtų duomenų tvarkymu, taip pat teisę peržiūrėti duomenis tam, kad įsitikintų, jog yra laikomasi atitinkamų duomenų apsaugos reikalavimų. Naudotojai gali bet kada pateikti klausimus apie savo teises, pateikti atšaukimo deklaraciją arba apriboti asmens duomenų tvarkymą: TIMOCOM GmbH duomenų apsaugos pareigūnas Timocom Platz 1D-40699 Erkrath el. paštas: datenschutz(at)timocom.com. Toks atšaukimas ar apribojimai neturi įtakos galiojančios sutarties sąlygoms ar naudotojo mokestiniams įsipareigojimams. Naudotojas supranta, kad dėl tokio atšaukimo ar apribojimo TIMOCOM gali panaikinti teisę naudotis Smart Logistics System. Naudotojas taip pat turi teisę pateikti skundą apie TIMOCOM atsakingai reguliavimo institucijai. Šiaurės Reino-Vestfalijos valstybinės duomenų apsaugos ir informacijos laisvės pareigūnas: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt

(5) Naudotojas yra atsakingas už tai, kad Smart Logistics System naudojimas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus. Naudotojas, tvarkydamas duomenis Smart Logistics System, įsipareigoja laikytis visų susijusių duomenų apsaugos reikalavimų pagal galiojančius įstatymus. Naudotojas atlygina TIMOCOM dėl visų pretenzijų, atsirandančių dėl duomenų apsaugos, sutartinių ar kitų teisinių nuostatų nesilaikymo.

a) Naudotojas visus Smart Logistics System turinčius asmenis, prieš jiems ją pradedant naudoti, informuoja apie TIMOCOM įmonei suteiktą leidimą apdoroti duomenis, apie tokių duomenų pobūdį, tikslą, sutikimo apdoroti duomenis galiojimo trukmę, duomenų apdorojime dalyvaujančias įmones ir duomenų persiuntimo nutraukimo apimtis. Įstatymų nustatyta tvarka naudotojas įsipareigoja gauti visų Smart Logistics System turinčių asmenų sutikimą ir užtikrinti, kad visi reikalingi sutikimai ar kitos teisiškai galiojančios alternatyvos (pvz., įmonių sutartys) būtų prieinamos raštiška forma. Naudotojas įsipareigoja visus reikalingus įrodymus saugoti dvejus metus nuo sutarties termino pabaigos, o originalius dokumentus, gavęs pareikalavimą, pateikti TIMOCOM.

(7) TIMOCOM pabrėžia, kad pagal Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo (vok. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) 31 skyrių duomenys apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, susijusį su priklausančiomis gautinomis sumomis, atsirandančiomis iš sutartinių santykių, gali būti perduodami SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, iki to momento, kol sutartiniai santykiai gali būti nutraukti be įspėjimo dėl įsiskolinimo, o kompensacija už paslaugas nebuvo gauta nepaisant to, kad jos turėjo būti įvykdytos per nurodytą mokėjimo laikotarpį. Išsamesnę informaciją apie SCHUFA galima rasti adresu: www.meineSCHUFA.de.

Statusas: 2019 m. lapkričio 1 d.

§1 Teikiamos paslaugos

1. 1. Įmonės TIMOCOM GmbH veikla skirta išimtinai teikti paramą užsakovui išieškant jam priklausančią gryną sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą. TIMOCOM savo nuožiūra pareikalaus iš skolininko pareikšti savo nuomonę ir (arba) sumokėti nesumokėtą sumą.

2. TIMOCOM neatsako už intervencijos sėkmę.

3. Skolininko įmokos, sumos užrašymai į kreditą arba atsiskaitymai kliringo būdu po įvykdytos intervencijos laikoma intervencijos sėkme, jei klientas per 2 savaites po pranešto mokėjimo termino įmonei TIMOCOM nepareikš, kad skola nebuvo padengta.

4. Klientas pasilieka sau teisę bet kuriuo laiku imtis papildomų priemonių skolai išieškoti.

§ 2 Atlyginimas

1. Sąskaita faktūra turi būti apmokėta iš karto po jos gavimo.

2. TIMOCOM gali iš skolininko gautais pinigais padengti savo pačios mokėjimo reikalavimus klientui (tarpbankiniai einamosios sąskaitos sandoriai).

3. TIMOCOM pasilieka teisę išieškoti sąskaitos faktūros sumą kartu su kitomis sąskaitomis faktūromis, jeigu verslo santykiuose jau yra kliento įgaliojimas inkasavimui TIMOCOM. Klientas įgalioja TIMOCOM išieškoti bet kokią neginčytiną sąskaitos faktūros sumą iš nurodytos sąskaitos.

§ 3 Trukmė

1. Klientas yra saistomas savo užsakymo 3 darbo dienas. Sutartis įsigalios, kai TIMOCOM priims užsakymą. Priėmimui nereikia jokios konkrečios formos, o užsakymą galima priimti netiesiogiai. Laikoma, kad susitarimas yra TIMOCOM priimtas, jei TIMOCOM gali įrodyti, kad per šį laiką jie susisiekė su Skolininku.

2. Klientas gali nutraukti užsakymą apie tai įspėjęs prieš 2 savaites. Jeigu jau buvo kreiptasi į Skolininką, klientas privalo ir toliau teikti informaciją apie mokėjimus susijusius su šiuo procesu, o TIMOCOM išsaugo teisę į atlyginimą pagal susitarimą.

3. Teisė nutraukti sutartį esant rimtiems prievolių pažeidimams iš anksto apie tai nepranešus ir toliau galioja abiem Šalims.

4. Jeigu po susisiekimo Klientas arba Skolininkas netenka arba praranda savo TIMOCOM kliento statusą, klientas ir TIMOCOM turi teisę vienpusiškai nutraukti sutartį. Tokiu atveju Sutartis bus laikoma nutraukta ateities atžvilgiu.

5. Jeigu intervencijos metu išaiškėtų, kad skolos išieškoti veikiausiai nepavyks, intervencija yra baigiama ir apie tai pranešama Klientui. Beviltiškai neišieškoma skola yra tada, kai ji yra užginčyta, perleista, nagrinėjama teisme ar apribota trečiųjų šalių teisėmis arba jei Skolininkas negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Tokiu atveju Sutartis bus laikoma nutraukta ateities atžvilgiu.

6. Klientas privalo teikti TIMOCOM atitinkamą informaciją. Jeigu TIMOCOM, nepaisant užklausimo, negaus reikiamos informacijos per 14 dienų, TIMOCOM turės teisę nutraukti užsakymo vykdymą ir imti administravimo mokestį arba iki to laiko patirtą atitinkamą sumą už veiksmingą intervenciją.

§4 Atsakomybė

1. TIMOCOM atsakomybė už žalą, kurią patyrė klientas sutarties vykdymo metu, apsiriboja šiais atvejais:
a) tyčinis ar rimtas aplaidumo veiksmas, kurį atliko TIMOCOM ar jų atstovai,
b) the culpable breach of an essential contractual duty by TIMOCOM or its agents, whereby the achievement of the contractual purpose is put at risk,
e) the statutory liability for injury to life, the body or health
by TIMOCOM or its agents.

2. Jei klientas yra verslininkas, TIMOCOM atsakomybė yra apribota taip, kad būtų atlyginta sutartyje numatyta ir tipiška žala:
a) ankstesnėje 1 a) dalyje nurodytais atvejais paprastų pavaldžių agentų aplaidumo atveju;
b) ankstesnėje 1 b) dalyje minėtais atvejais paprasto aplaidumo atveju.

3. Klientas atsako už tai, kad įsiskolinimas būtu mokėtinas ir neginčytinas bei kad TIMOCOM gautų visus reikalingus dokumentus ir informaciją. Atkreipiamas dėmesį į tai, kad klientas gali pareikalauti iš skolininko padengti TIMOCOM intervencijos išlaidas tik tuomet, jei pastarasis užvilkino mokėjimo terminą ir pagal galiojančias teisės aktus privalo įvykdyti šia nuostatą. Dėl šių išlaidų gražinimo užsakovas turi kreiptis tiesiogiai į Skolininką.

4. TIMOCOM pasilieka teisę visus dokumentus, kurių pagal įstatymus išsaugoti nebūtina, pasibaigus procesui sunaikinti.

§ 5 Kita

1. Tam, kad visi susitarimai galiotų, jie turi būti sudaryti rašytine forma.

2. Jeigu klientas nėra TIMOCOM naudotojas, Diuseldorfas yra vykdymo ir jurisdikcijos vieta. Taikoma Vokietijos teisė.

3. Jei viena iš sutarties nuostatų nustoja arba nustos galioti, visų kitų nuostatų arba susitarimų veiksmingumo tai nekeičia. Šalys įsipareigoja vietoj nebegaliojančių nuostatų susitarti dėl veiksmingų nuostatų, kurios būtų artimiausios nebegaliojančių nuostatų tikslui.

Statusas: 2014 m. spalio 1 d., trečiadienis

Į viršų